Öğretmen aleyhindeki soyut savlarla disiplin cezası verilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

Bazı velilerin ve öğrencilerin “öğretmen, öğrenciyi dövdü” biçimindeki beyanları sonrasında açılan soruşturmada, yalnızca savlarla ilgili olarak sorular sorularak alınan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak bir öğretmene disiplin cezası verilmiştir. Danıştay 12. Dairesi “dövdüğü, tehdit ederek baskı yaptığı” belirtilen öğretmenle ilgili somut olayda, yer ve Vakit içermeyen sözlere dayanılarak öğretmene ceza verilemeyeceğini belirtti.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2012/9082

Karar No : 2016/408

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):

Vekili :

Karşı taraf (Davalı) : / BURSA

İstemin Özeti : Bursa 2. idare Mahkemesince verilen 15/03/2012 tarihli ve E:2011/1544, K:2012/233 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi :Eksik soruşturma dayalı olarak verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının ….. İlköğretim Okulu 3/A sınıfı öğretmeni olarak vazife yapmakta iken işlediği sav edilen fiiller nedeniyle 1 Yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ait 21.09.2011 tarih ve 2011/97 sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, belgedeki bilgi ve dokümanlardan ve soruşturma raporu eki sözlerden davacının öğrencileri dövdüğü hakaret ettiği baskı yaptığı konularının sübuta erdiği anlaşıldığından dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka karşıt olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-l hususunda, “Amirine, maiyetindekilere, Amel arkadaşları yahut Amel sahiplerine hakarette bulunmak yahut bunları tehdit etmek” fiilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği kurala bağlanmıştır.

Anayasanın 38. unsurunda cezaların ve hataların şahsi olacağı karar altına alınmıştır. Cezaların ve kabahatlerin kişiselliği prensibi, herkesin kendi fiilinden Mesul olması, cezanın yalnız kabahat işleyenlerle iştirak edenlere ceza verilmesi, suça katkısı olmayanlara ceza sorumluluğu yöneltilmemesidir. Disiplin soruşturmalarına da taraf veren cezaların ve cürümlerin kişiselliği unsuru; hangi fiilin kim tarafından, nerede, ne Vakit ve nasıl işlenildiğinin bilinmesini, ithama maruz kalan kişinin sorumluluğunun ne ölçüde olduğunun ortaya konulmasını Mecbur kılmaktadır.

Ayrıca, disiplin soruşturmalarında, hakkında soruşturma yürütülen şahıslara suçlama yöneltilirken; isnat olunan hareketlerin bir ekip hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin, kâfi ve inandırıcı kanıtlarla, tam bir vicdani kanaat oluşturacak halde ortaya konulmasını gerekmektedir.

Öte yandan, yönetim tarafından aksiyonlar somutlaştırılmadan ve kişiselleştirilmeden süreç tesis edilmesi, davacının işlediği argüman edilen aksiyonlar karşılığında haklılığını ortaya koyabilecek, disiplin hatasını işlemediğini kanıtlayacak kanıtlar ortaya koymasını, yani savunma yapmasını imkansız hale getirdiği üzere, disiplin cezasının hukuka uygunluk kontrolünü yerine getirecek yargı yerinin hakkaniyete Müsait ve sağlıklı bir yargılama yapma imkanını da ortadan kaldırmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı hakkında hazırlanan 30.05.2011 tarih ve 17 sayılı soruşturma raporunda, Okul yönetimcilerinin, öğrencilerin ve Talebe velilerinin tabirlerine nazaran davacının öğrencileri dövdüğü, hakaret ettiği baskı ve tehdit uyguladığı konularının sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/D-l unsuru uyarınca 1 Yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesinin Teklif edildiği, getirilen Teklif doğrultusunda tesis edilen dava konusu sürecin iptali talebiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, davacı hakkında 2 Talebe velisi tarafından verilen şikayet dilekçesinde geçen davacının öğrencileri dövdüğü, hakaret ettiği baskı ve tehdit uyguladığı konularını araştırmak üzere soruşturma açıldığı, soruşturmacı tarafından Talebe velileri ve idarecilerin sözleri alındığı ve Kılavuz Muallim nezaretinde öğrencilere anılan argümanlarla ilgili sorular sorularak istatistik formunda bilgiler elde edilerek soruşturmacı tarafından davacıya isnat edilen fiillerin sabit olduğu sonucuna ulaşılarak süreç tesis edildiği anlaşılmakta ise de, savların açıklığa kavuşturulması için soruşturma kapsamında alınan sözlerde geçen “dövdüğü, tehdit ederek baskı yaptığı” biçiminde olan ve somut olayda yer ve Vakit içermeyen tabirlere dayanarak davacı hakkındaki tezlerin sübut bulduğunun belirtildiği, dava konusu süreçte de davacı hakkındaki argümanların sübuta erdiğinden Laf edilerek soruşturma raporunda getirilen Teklif doğrultusunda davacının dava konusu disiplin cezasıyla cezalandırıldığı görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu disiplin cezasına destek gösterilen eylemlere ait isnatların soyut olduğu, münasebetiyle isnat edilen aksiyon belirli bir olaya ait olmadığı gibi, kimin hangi aksiyonlardan, ne ölçüde Mesul olduğu, açıkca, her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin, kâfi ve inandırıcı kanıtlarla tam bir vicdani kanaat oluşturacak biçimde ortaya konulmadığından, eksik soruşturmaya dayalı dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık, üstte açıklanan konular dikkate alınmadan davanın reddi yolunda karar kuran yönetim mahkemesi kararında türel isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yine bir karar verilmek üzere evrakın yönetim mahkemesine gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere 02/02/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir