Muvafakat vermeme sürecinin iptali halinde mali haklar geriye hakikat ödenir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Dava; … Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığında Namzet memur olarak vazife yapan davacının, Gelir Yönetimi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve kelamlı imtihanında başarılı olduğundan bahisle muvafakatname verilmesi talebiyle yaptığı müracaatın, davalı yönetim tarafından zımnen reddine ait süreci iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî kayıpların tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesi, muvafakatname verilmemesi sürecini iptal etmiş, lakin geriye hakikat mali hakların ödenmesi istemini reddetmiştir.

Danıştay 2. Dairesi kararın muvafakatname verilmemesi sürecini iptaline ait kısmı ONAMIŞ, lakin geriye hakikat mali hakların ödenmesi istemini reddine AİT KISMI bozmuştur. Danıştay’ın münasebeti şu biçimdedir:

Muvafakat verilmemesi sonucunda davacının gelir uzman yardımcılığı takımına geç atanmasının, .. Üniversitesi Rektörlüğünün hizmet kusurunu oluşturduğu Aleni olup, yönetimin yargı kararıyla hukuka karşıtlığı saptanan süreçleri nedeniyle davacının mahrum kaldığı maaş farklarının ödenmesi gerekmektedir.

Gelir Yönetimi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Dayanak Hizmetleri Küme Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 sayılı muvafakat talep yazısında “davacının Gelir Uzman Yardımcılığı takımına atanmaya hak kazandığının” açıkça belirtilmiş olması ve 08/06/2016 tarihinde anılan takıma atamasının yapılmış olması karşısında davalı yönetimde yaptığı vazife ile Gelir Uzman Yardımcılığı takımı ortasındaki maaş farklarının ve öteki mali haklarının davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekmekte iken, bu istikametteki istemin reddine hükmedilmesinde hukuksal isabet görülmemiştir.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/15088

Karar : 2020/283

Tarih : 09.01.2020

Dava; .. Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığında Namzet memur olarak vazife yapan davacının, Gelir Yönetimi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve kelamlı imtihanında başarılı olduğundan bahisle Muğla Vergi Dairesi Başkanlığında anılan takıma atanma talebi üzerine, Gelir Yönetimi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Dayanak Hizmetleri Küme Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 sayılı muvafakatname verilmesi talebiyle yaptığı müracaatın, davalı yönetim tarafından zımnen reddine ait süreci iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali kayıpların tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İSTEMİN KONUSU: Sakarya 1. idare Mahkemesinin 14/07/2016 günlü, E:2016/315, K:2016/613 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; … Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığında Namzet memur olarak vazife yapan davacının, Gelir Yönetimi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve kelamlı imtihanında başarılı olduğundan bahisle Muğla Vergi Dairesi Başkanlığında anılan takıma atanma talebi üzerine, Gelir Yönetimi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Takviye Hizmetleri Küme Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 sayılı muvafakatname verilmesi talebiyle yaptığı müracaatın, davalı yönetim tarafından zımnen reddine ait süreci iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali kayıpların tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Sakarya 1. idare Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; memurların bir kurumdan öteki bir kuruma atanmak için muvafakat istemlerinin reddine ait süreçlerin yargısal kontrolünde, halk faydası ve hizmet gerekleri çerçevesinde, şahısların eğitim durumları ve yükselme imkanları dikkate alınmak suretiyle takımlar ortasında yapılacak bir karşılaştırma sonucunda bir karar verilmesi gerektiği; bu bağlamda, memurun gördüğü yüksek tahsil, edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda daha üst vazifesi yapabilmesine İmkan tanınması hakkaniyetin gereği olmakla Birlikte aldığı üst tahsil sonucu edindiği bilgi ve maharet doğrultusunda evvelki misyonuna nazaran daha üst statüdeki mesleği ifa etmesinin, 657 sayılı Kanun’un üst tahsil konusundaki teşvik edici kararları ile de örtüştüğü; bu durumda, 657 sayılı Kanun’un 54/2. hususu kararı Özel bir Karşılaşma imtihanının kazanılması sonucu yapılacak Öbür bir kurumdaki yeni bir vazifeye atanmaya Mani teşkil etmediğinden ve davacının kendisine tanınan ve tahsiline Müsait bir vazifede (gelir uzman yardımcılığı) bulunma hakkından yararlanmasını sağlayıcı nitelikteki atamaya muvafakat verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline; uyuşmazlık konusu edilen muvafakat süreci davacı açısından Gelir Uzman Yardımcılığı müracaatının ön şartı olmakla birlikte, muvafakat verilmesinin Gelir Uzman Yardımcılığı ataması için kâfi ve Biricik süreç değil, ilgili Nakil Yönetmeliğinde belirlenen diğer kriterlerle Birlikte ele alınacak bir süreç olduğu; davacının talebi üzerine yönetim tarafından muvafakat verilseydi dahi davacının Nakil başvurusu ilgili Nakil Yönetmeliğinde belirlenen kriterler baz alınarak değerlendirilip, lakin ilgili Yönetmeliğinde sayılan Tüm kriterleri taşıması kaidesiyle ve başvuran öbür adaylara olan üstünlük durumuna bağlı yapılacak sıralamaya nazaran atanıp atanmayacağı muhakkak olacağından, bu etapta davacının gerçekleşmiş, Kesin ve hesaplanabilir bir ziyanından bahsedilmesine İmkan bulunmadığı gerekçesiyle davacının mali haklarının tazminine ait istem istikametinden davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN ARGÜMANLARI:

1) Davacının Savları: Davacı tarafından, Gelir Uzman Yardımcılığı için yapılan yazılı ve kelamlı imtihanı kazandığı ve bu takıma atanmaya hak kazandığı, atamasının gecikmesinin Biricik nedeninin davalı yönetimin muvafakat vermeyişi olduğu, gerçekten 08/06/2016 tarihinde atamasının yapıldığı, bu nedenle geç atanmasından kaynaklı maddi zararlarına ait istemin reddedilmesi istikametinden kararın hukuka muhalif olduğu ileri sürülmektedir.

2) Davalı Yönetimin Savları: Davalı yönetim tarafından, davacının Namzet memur olması nedeniyle 657 sayılı Kanun’un 54/1 hususu yeterince Öbür kurumlara nakli yapılamayacağından tesis edilen dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı, kararın iptale ait kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIKLARI:

Davalı Yönetimin Karşılığı: Kararın, redde ait kısmı hukuka Müsait olduğundan, davacının temyiz isteminin reddinin gerektiği ileri sürülmektedir.

Davacının Karşılığı: karşılık verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:

DÜŞÜNCESİ: Davacının temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının redde ait kısmının bozulması, davalı yönetimin temyiz isteminin reddinin gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

..Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığında Namzet memur olarak vazife yapan davacı, Gelir Yönetimi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve kelamlı imtihanında başarılı olmuş, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı takımına atanma talebi üzerine Gelir Yönetimi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Dayanak Hizmetleri Küme Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 sayılı yazısıyla, davacının anılan takıma atanması için davalı yönetimin muvafakatı istenmiş, muvafakat isteminin zımnen reddi üzerine temyizen bakılan dava açılmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

I. Temyize mevzu kararın iptale yönelik kısmı istikametinden;

İdare ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. hususunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın iptale ait kısmı yordam ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

II. Temyize husus kararın redde ait kısmı tarafından;

Muvafakat verilmemesi sonucunda davacının gelir uzman yardımcılığı takımına geç atanmasının, … Üniversitesi Rektörlüğünün hizmet kusurunu oluşturduğu Aleni olup, yönetimin yargı kararıyla hukuka tersliği saptanan süreçleri nedeniyle davacının mahrum kaldığı maaş farklarının ödenmesi gerekmektedir.

Gelir Yönetimi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Dayanak Hizmetleri Küme Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 sayılı muvafakat talep yazısında “davacının Gelir Uzman Yardımcılığı takımına atanmaya hak kazandığının” açıkça belirtilmiş olması ve 08/06/2016 tarihinde anılan takıma atamasının yapılmış olması karşısında; muvafakat verilmesinin davacının bu takıma atanması için kâfi olmadığından bahisle, davacının gerçekleşmiş, Kesin ve hesaplanabilir bir ziyanından bahsedilmesine İmkan bulunmadığı yolundaki ret münasebetinde ve davalı yönetimde yaptığı misyon ile Gelir Uzman Yardımcılığı takımı ortasındaki maaş farklarının ve diğer mali haklarının davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekmekte iken, bu taraftaki istemin reddine hükmedilmesinde türel isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. Sakarya 1. idare Mahkemesince verilen 14/07/2016 günlü, E:2016/315, K:2016/613 sayılı kararın iptale ait kısmının ONANMASINA,

3. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

4. Anılan kararın, davacının mahrum kaldığı mali haklarının ödenmesine yönelik istemin reddine hükmedilmesine ait kısmının, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun temyize bahis kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. unsurunun 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

5. Birebir hususun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yine bir karar verilmek üzere evrakın ismi geçen idare Mahkemesine gönderilmesine,

6. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 09.01.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI oy :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. unsuru, 2. fıkrasında, Namzet olarak atanmış Devlet memurunun adaylık mühletinin, bir yıldan az, iki yıldan Fazla olamayacağı ve bu müddet içinde Namzet memurun Öbür kurumlara naklinin yapılamayacağı kurala bağlanmıştır.

… Üniversitesinde Namzet memur olarak misyon yapan davacının, Gelir Uzman Yardımcılığı takımına atanmasına muvafakat verilmesine, üstte belirtilen Yasa kararı uyarınca İmkan bulunmaması nedeniyle, davalı yönetimin temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının dava konusu sürecin iptaline ait kısmının bozulması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir