Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 13, 2023 Yorum Yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK genel TEBLİĞİ

(SIRA NO: 414)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Bildirimin maksadı; 127 sayılı Fevkalâde Vaziyet Kapsamında halk Alımları, Alacakları ve Toplumsal Tesislerine Ait Birtakım Önlemlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında; 6/2/2023 tarihinde yaşanan zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa Vilayetleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki Hazine taşınmazlarına ait olarak harika Vaziyet mühletince kontrata istinaden Tahsil edilmesi gereken satış, ön müsaade, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, kira bedelleri, hasılat hisseleri ve gibisi bedeller ile ecrimisillerin harika Vaziyet mühletince ertelenmesine ait yöntem ve asılları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Bildirim, 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Bildiride geçen;

a) Erteleme periyodu: 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihi ile 8/5/2023 tarihi ortasındaki periyodu,

b) Erteleme müddeti: Erteleme devrinde Tahsil edilmesi gereken bedellerin vade tarihinden itibaren üç aylık süreyi,

c) Hazine taşınmazı: Hazinenin Özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin karar ve tasarrufu altındaki yerleri,

ç) Yönetim: Vilayetlerde etraf, şehircilik ve iklim değişikliği Vilayet müdürlüğünü (milli emlak dairesi başkanlığı yahut ulusal emlak müdürlüğü), ilçelerde ulusal emlak müdürlüğünü yoksa ulusal emlak şefliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bedel ve Ecrimisil Ertelemesi ile Taksitlendirme ve Ödeme

Bedel ertelemesi

MADDE 4- (1) Hazine taşınmazlarına ait;

a) İdarece yapılan satışa temel tebligat tarihinden itibaren mühleti içerisinde peşinat yahut satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden nihayet ödeme tarihi,

b) Daha Evvel taksitli satış kontratı imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi,

c) Ön müsaade, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, kira bedelleri ile hasılat hisseleri ve gibisi bedellerin vade tarihi,

erteleme periyodu içerisinde olanların ödeme mühletleri ertelenir.

Ecrimisil ertelemesi

MADDE 5- (1) Hazine taşınmazlarından 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihi prestijiyle işgale uğradığı tespit edilip şimdi bedel tespit komitesince ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen yahut tespit ve takdir edilip şimdi bildiri edilmeyen ecrimisil süreçleri, hasat ve dönem periyodu ile zamanaşımı müddeti de dikkate alınmak suretiyle ertelenir.

(2) Ecrimisil bedellerinin vade tarihi erteleme periyodu içerisinde olanların ödeme mühletleri ertelenir.

Taksitlendirme ve ödeme

MADDE 6- (1) Bu Bildirim kapsamındaki kullanım bedelleri ve ecrimisiller İdarece müracaat kuralı aranmaksızın erteleme mühleti kadar ertelenir ve taksitlendirilerek Tahsil edilir. Bu bedellere rastgele bir gecikme artırımı yahut nema uygulanmaz.

(2) Ertelenen bedellerin birinci taksit ödemesi erteleme mühletinin sona erdiği tarihte, ikinci ve üçüncü taksitlerin ödemesi ise takip eden aylarda tıpkı güne tekabül eden tarihte yapılır. Lakin vadesi 6/2/2023, 7/2/2023 ve 8/2/2023 tarihine isabet eden ödemelerin birinci taksit ödemesi 8/5/2023 tarihinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve nihayet Hükümler

Tebligat

MADDE 7- (1) İdarece; ertelenen bedellerin cinsleri, taksit ve meblağları, nihayet ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak süreçler ile varsa diğer konular da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme müddetinin sona ereceği tarihten Evvel yazılı tebligat yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 8- (1) Ertelenen bedellerin mühleti içerisinde ödenmemesi halinde var resmi senet ve mukavelelerinde yahut ilgili mevzuatında belirtildiği halde süreç yapılır.

(2) Ertelenen ecrimisillere ait yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, müddetinde ödenmeyen taksitlerin gecikme artırımı uygulanarak tahsili ve öbür hususlar hakkında 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik ile 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Emlak genel Bildirimi (Sıra No: 336)’nde yer Meydan düzenlemelere nazaran süreç yapılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Bildiri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Bildirim kararlarını Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir