Kredi çekebilmek için bordroda oynama yapan memura hangi ceza verilir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, data hazırlama ve Denetim işletmeni olarak misyon yapan şahıs daha Evvel yapmış olduğu kredi müracaatlarının maaşında icra olması nedeniyle gayriresmi yollarla komiteciler üzerinden kredi çekmek için bordrosuna ilgililere teslim etmiştir. Komitecilerle Birlikte yine yaptığı kredi müracaatında bordrosunda yer Meydan icra bilgileri silinerek maaşının yüksek gösterilmesi üzerine bu durum bankaca tespiti sonrası kurumuna yapılan bildirimle Bir arada hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen idari soruşturma sonucunda, 657 sayılı Kanunun 125/E-(g) unsurunda yer alan, ”Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” aksiyonunu işlediği gerekçesiyle hakkında Kamu Misyonundan Çıkarma Cezası verilmiştir.

İlk derece ve Bölge idare Mahkemesi, aksiyonun sabit olduğu gerekçesiyle yönetimin sürecini hukuka Müsait bulmuştur. Temyiz sonrası Danıştay Onikinci Dairesince bakılan davada; disiplin süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili Kıymetli bir karar vermiştir.

Kararda özetle; disiplin hatasına bahis hareketler ile yaptırımlar ortasında adil bir istikrarın gözetilmesi ve aksiyon ile yaptırım ortasında bulunması gereken bu adil istikrarın “ölçülülük”, “elverişlilik”, “zorunluluk” ve “orantılılık” unsurlarına Müsait olarak belirlenmesi gerektiği, bu çerçevede incelendiğinde, kişinin aksiyonunun disiplin yaptırımını gerektirdiği konusunda Kuşku bulunmamakla Bir arada davacının fiili ile verilen ceza ortasında orantılılık bulunmadığı ve davacının kusurlu hareketinin karşılığı olan cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılmış olduğu sonucuna varılarak süreci bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas No: 2017/3137

Karar No: 2020/681

İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 14/06/2017 tarih ve E:2017/1865, K:2017/4075 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ………….. Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğünde bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni olarak misyon yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E- (g) unsuru uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait 19/01/2016 tarih ve 2016/5 Sayılı sürecin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ………… idare Mahkemesi’nin 22/11/2016 tarih ve E:2016/194, K:2016/760 Sayılı kararı ile; davacının, üzerinde gerçeğe muhalif olarak değişiklik yapılmış maaş bordrosunu kullanmak suretiyle bankadan kredi çekmeye çalıştığı tarafındaki aksiyonunun, yapılan disiplin soruşturması ile sübüta erdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: Ankara Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına husus idare Mahkemesi kararının hukuka ve yönteme Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen argümanların Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI : Davacı tarafından, maaş bordrosu üzerindeki değişikliği kendisinin yapmadığı, bu değişikliğin kendisinin haberi olmaksızın komiteciler tarafından yapıldığı, üzerinde gerçeğe muhalif olarak değişiklik yapılmış maaş bordrosunu kullanmak suretiyle bankadan kredi çekmeye çalışmak üzere bir aksiyonda bulunma tarafında kastının bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı yönetim tarafından, maaş bordrosu üzerinde komiteciler tarafından değişiklik yapıldığından haberdar olduğunu, soruşturma kapsamında alınan tabirinde itiraf eden davacı hakkında tesis edilen dava konusu sürecin hukuka Müsait olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

……….Sosyal Emniyet Vilayet Müdürlüğünde bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni olarak misyon yapan davacı, daha Evvel yapmış olduğu kredi müracaatlarının, maaşı üzerinde icra kesintisi olduğu için reddedildiği lakin ivedilikle paraya gereksinimi olduğundan bahisle, bu bahiste kendisine Yardımcı olacağını söyleyen ve gayrıresmi yollarla bankalardan kredi alınmasına aracılık eden komitecilere başvurmuş ve kendisinden istenilen (2015 yılının Haziran ayına ait) maaş bordrosunu komitecilere teslim etmiştir.

Komisyoncularla Bir arada Ziraat Bankasının Ankara Vilayetinde yer Meydan Bakanlıklar Şubesine kredi başvurusu yapan davacının, müracaat sırasında verdiği bordroyu teyit etmek isteyen banka görevlilerince, davacının misyon yaptığı kurumdan maaş bordrosunun tekrar istenilmesi üzerine, bankaya teslim edilen maaş bordrosunda yer Meydan nafaka ve icra kesintileri ile öbür yasal kesintilerin silinmesi suretiyle maaş ölçüsünün yüksek gösterildiği tespit edilmiştir.

Banka görevlilerince durumun, davacının kurumuna bildirilmesi üzerine de davacı hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve üzerinde gerçeğe muhalif olarak değişiklik yapılmış maaş bordrosunu kullanmak suretiyle bankadan kredi çekmeye çalıştığı istikametindeki hareketinin sübut bulduğu sonucuna varılarak davacının Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bakılan dava, bu sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E- (g) unsurunda, ”Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiilinin, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği karar altına alınmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Kanun koyucu, halk hizmetlerinin Ahenk ve düzey içinde yürütülmesini sağlamak emeliyle, bu hizmeti sunan halk vazifelileri için birtakım kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek hedefiyle Çeşitli disiplin yaptırımları benimseyebilir. Fakat disiplin cürmüne husus hareketler ile yaptırımlar ortasında adil bir istikrarın gözetilmesi de hukuk devleti prensibinin bir gereğidir. hareket ile yaptırım ortasında bulunması gereken adil istikrar “ölçülülük ilkesi” olarak da isimlendirilmekte ve ölçülülüğün alt prensiplerini de elverişlilik, mecburilik ve orantılılık prensipleri oluşturmaktadır.

“Elverişlilik ilkesi”, öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen Gaye için elverişli olmasını, “zorunluluk ilkesi” öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen Gaye bakımından Mecbur olmasını, “orantılılık ilkesi” ise, öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen Gaye ortasında olması gereken orantıyı Anlatım etmektedir.

Dava konusu olayda, ekonomik zahmet içerisinde olması nedeniyle Türlü bankalara yapmış olduğu kredi müracaatları, maaşı üzerinde icra kesintisi bulunduğu için reddedilen davacının, bu bahiste kendisine Yardımcı olacağını söyleyen ve gayrıresmi yollarla bankalardan kredi alınmasına aracılık eden komitecilere başvurmasının ve bu şahıslarca üzerinde gerçeğe alışılmamış olarak değişiklik yapıldığını sav ettiği maaş bordrosunu kendisi veya bu kimseler aracılığıyla kredi müracaatında kullanmasının, disiplin yaptırımını gerektirdiği konusunda Kuşku bulunmamakla Birlikte davacının fiili ile verilen ceza ortasında orantılılık bulunmadığı ve davacının kusurlu hareketinin karşılığı olan cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılmış olduğu sonucuna ulaşıldığından dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu prestijle, davanın reddine ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize bahis Bölge idare Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun’un 49. unsuruna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize mevzu Ankara Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 14/06/2017 tarih ve E:2017/1865, K:2017/4075 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yine bir karar verilmek üzere belgenin Ankara Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ) 28.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir