KPSS 46’ncısı olan adayın öğretmenlik sözlüsünde elenmesine iptal kararı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, KPSS imtihanında 88,08 puan alarak Türkiye sıralamasında 46 ncı olan bir kimsenin, eğitim bilimleri ve genel kültür mevzularından sorulan soruların içinde kısa karşılıklı olmayan ve yoruma dayalı olarak karşılık verilebilecek nitelikte olan soruların da bulunduğu göz önüne alındığında, sorulan sorulara hiç yanıt verememiş olmasının ve hiçbir münasebet gösterilmeksizin eğitim bilimleri ve genel kültür mevzularından yapılan değerlendirmede 20 puan üzerinden 0 (sıfır) puan olarak ölçülmesinin hayatın olağan akışına muhalif olduğu münasebeti ile; davacının kontratlı Muallim olarak atanmamasına ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddeden Lokal mahkeme kararını iptal eden Bölge idare Mahkemesi kararını onadı.

T.C DANIŞTAY
12. DAİRE

Esas Numarası: 2020/1928

Karar Numarası: 2020/3137

Karar Tarihi: 12.10.2020

ÖZETİ: Davalı yönetim tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge idare Mahkemesinin temyize husus kararıyla; idare Mahkemesince verilen kararın istinaf yoluyla incelenmesi talebi üzerine verilen kararın, davalı yönetim vekiline bildirim edildiği ve anılan kararda temyiz mühletinin 30 gün olduğu açıkça belirtildiği halde, Kanunda öngörülen 30 günlük temyiz müddeti geçirildikten sonra dilekçe ile temyiz müracaatında bulunulduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ve her ne kadar … idare Mahkemesi tarafından davalıya temyiz müracaatına mevzu karar tekrar bildirisi edilmiş ise de, bu ikinci bildirinin geçmiş olan temyiz müracaat mühletini tekrar canlandırmayacağının Aleni olduğundan temyiz isteminin müddet aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

İSTEMİN KONUSU:

… Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 48. hususunun altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin müddet aşımı nedeniyle reddine ait kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı tarafından, …’nca yapılan kontratlı Muallim alımına yönelik mülakat imtihanında 45 puan verilerek başarısız sayılma sürecine yapılan itirazın reddine ait … tarihli ve … sayılı sürecin iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… idare Mahkemesinin verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; Yönetmelik kararları doğrultusunda teşekkül etmiş olan İmtihan komitesi tarafından kelamlı imtihanın yapıldığı, imtihanda evvelden hazırlandığı anlaşılan 4 adet sorunun davacıya sorulduğu, sorulan soruların yer aldığı tutanağın davacı tarafından imzalandığı, soruya verilen karşılıkların kurul üyeleri tarafından değerlendirildiği ve değerlendirmeye ait olarak her bir komite üyesi tarafından kontratlı Muallim kıymetlendirme formlarına başka farklı İzah yazıldığı, davacıya hangi komite üyesinin hangi notu takdir ettiği konusunun tutanakta yer aldığı görüldüğünden, somut bilgi ve dokümanlara dayandırılması Muhtemel olan konular tarafından İmtihan kurulu tarafından yapılan kıymetlendirme metodunda ve kelamlı imtihanın yapılması yordamında hukuka terslik bulunmadığı, kelamlı imtihanın, 5 bahis başlığı altında düzenlenen kriterler tarafından davacıya ait yapılan kıymetlendirme ve puanlama kısmı hakkında ise; bahse mevzu kriterlerin tıpkı vakitte rasat ve kanaate (iletişim marifetleri, özgüven, temsil yeteneği gibi) dayalı olması, bu kriterler tarafından yapılacak değerlendirmenin lakin İmtihan anında ve kurul üyelerinin takdiri ile şekillenebileceği ve anılan kelamlı imtihana ait mevzuatta imtihanın imajlı yahut sesli kayıt altına alınması gerektiğine dair bir düzenlemenin de bulunmadığı dikkate alındığında, kelamı edilen kriterlerin her biri bakımından davacı hakkında yönetimin takdir yetkisi kapsamında yapıldığı anlaşılan kıymetlendirme hakkında yapılacak kontrolün, yerindelik kontrolü niteliği taşıyacağı ve üstte yer verilen Aleni Anayasa kararı karşısında yargı yetkisinin yerindelik kontrolü formunda kullanılmasının hukuken olanaksız olduğu sonucuna varıldığı, bu durumda; evraktaki bilgi, doküman ve kıymetlendirme formlarıyla üstteki mevzuat kararlarının Bir arada değerlendirilmesinden; davacının kontratlı öğretmenlik mülakat imtihanı sonucunda 45 puan alarak başarısız sayılmasına ve yapmış olduğu itirazın reddine ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli, E:…, K:… sayılı kararıyla davacı hakkında muhakeme gücü ve Anlatım yeteneği 20 puan üzerinden ortalama 15 puan olarak bedellendirilen ve ayrıyeten KPSS imtihanında 88,08 puan alarak Türkiye sıralamasında 46 ıncı olan bir kimsenin, eğitim bilimleri ve genel kültür bahislerinden sorulan soruların içinde kısa yanıtlı olmayan ve yoruma dayalı olarak karşılık verilebilecek nitelikte olan soruların da bulunduğu göz önüne alındığında, sorulan sorulara hiç karşılık verememiş olmasının ve hiçbir münasebet gösterilmeksizin eğitim bilimleri ve genel kültür bahislerinden yapılan değerlendirmede 20 puan üzerinden 0 (sıfır) puan olarak ölçülmesinin hayatın olağan akışına alışılmamış olduğu, bu durumun taktir yetkisinin objektif kullanılmadığını gösterdiği, münasebetiyle davacının yapılan kelamlı İmtihan sonucunda başarısız sayılmasının hukuka alışılmamış olduğu Sonuç ve kanaatine varıldığı, bu halde, davacının üstte belirtilen münasebet doğrultusunda metoduna Müsait olarak tekrar kelamlı imtihana tabi tutularak sonucuna nazaran süreç tesis edileceği Natürel bulunduğu gerekçesiyle istinaf müracaatının kabulü ile istinafa husus yönetim mahkemesi kararının kaldırılmasına; dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Davalı yönetim tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge idare Mahkemesinin temyize husus kararıyla; idare Mahkemesince verilen kararın istinaf yoluyla incelenmesi talebi üzerine verilen kararın, davalı yönetim vekiline 29/11/2019 tarihinde bildiri edildiği ve anılan kararda temyiz mühletinin 30 gün olduğu açıkça belirtildiği halde, 2577 sayılı Yasanın 46/1. hususunda öngörülen 30 günlük temyiz müddeti geçirildikten sonra 26/02/2020 tarihinde kayda giren dilekçe ile temyiz müracaatında bulunulduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ve her ne kadar … idare Mahkemesi tarafından davalıya … tarihinde temyiz müracaatına husus karar yine bildirimi edilmiş ise de, bu ikinci bildirimin geçmiş olan temyiz müracaat mühletini tekrar canlandırmayacağının Aleni olduğundan temyiz isteminin 48. hususunun altıncı fıkrası uyarınca müddet aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davalı yönetim tarafından, temyiz talebinin müddetinde olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:

DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile tarz ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Bölge yönetim mahkemelerinin son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yordam ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Üstte özetlenen münasebetle temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki temyize husus … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanunu’nun 50. hususu uyarınca, bu onama kararının taraflara bildirisini ve bir örneğinin de … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen belgenin … idare Mahkemesine gönderilmesine, 12/10/2020 tarihinde Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir