Kısmın norm takım sayısı nasıl arttırılabilir?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumları bünyesindeki üniteler, önlisans, lisans, lisansüstü programlar ve bunların niteliği ile Talebe sayıları, yükseköğretim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak öğretim elemanı norm takımlarını ve bunların kullanımına ait asılları 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelik“te düzenlenmiştir.

Laf konusu yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 3/1-a hususunda, “Asgari Takım SayısıYükseköğretim kurumlarında bir programda eğitim-öğretime başlamak ve devam edebilmek için Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen taban öğretim elemanı sayısı” olarak, birebir hususun (c) fıkrasında ise “Norm Kadro“, “Yükseköğretim kurumlarında bir kısım, anabilim/anasanat kolu yahut programda eğitim, öğretim, araştırma ve öteki hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu Yönetmelik çerçevesinde sayısı belirlenen öğretim elemanı kadrosu” olarak Anlatım edilmektedir.

Bu düzenlemeler ışığında, yükseköğretim sistemimizde her birimin/bölümün/programın taban takım sayısı ve bu sayıya bağlı olarak norm takım sayısı belirlenmiştir. Aşağıdaki tablodan kimi örnekler verecek olursak;

Tabloda belirtilen norm takım sayıları ilgili Yönetmeliğin 4 üncü hususunun 2 nci fıkrasında belirtilen; “Yükseköğretim kurumları, minimum takım sayısının iki katına kadar norm takım planlaması yapabilir.” kararına nazaran belirlenmiştir.

diğer taraftan, kimi kısımlarda yükseköğretim kurumları norm takım sayılarını anabilim kolu sayısı üzerinden arttırabilirler. Bunun için birebir Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun 4 üncü fıkrasında belirtilen yolun işletilmesi gerekmektedir. Mezkür Yönetmeliğin ilgili hususunda; “Fakülte yahut kısım lisans programı için norm takımlar, üniversiteler tarafından anabilim/anasanat kısmı çeşitliliği göz önünde bulundurularak fakülte yahut kısmı oluşturan anabilim/anasanat kollarının her birine bir öğretim üyesi düşecek formda planlanır. Anabilim/anasanat kolları dikkate alınarak belirlenen norm takım sayısı, anabilim/anasanat kolu ve kısım heyetinin görüşü üzerine ilgili fakülte ve üniversite Yönetim konseyinin gerekçeli kararıyla kısım yahut fakülte seviyesinde iki katına kadar artırılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bir Örnek üzerinden bu süreci anlatırsak; yazın Fakültesi Tarih Kısmının minimum takım sayısı 3, norm takım sayısı 6 olarak belirlenmiştir. Ancak, ilgili kısmın altında Yekün 7 (yedi) anabilim kolu bulunmaktadır. Bunlar:

-Eskiçağ Tarihi Anabilim Kolu,

-Genel Türk Tarihi Anabilim Kısmı,

-Ortaçağ Tarihi Anabilim Kısmı,

-Osmanlı Kuruluşları ve Medeniyeti Anabilim Dalı

-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Kısmı,

-Yakınçağ Tarihi Anabilim Kolu,

-Yeniçağ Tarihi Anabilim Kısmı.

Kısmın minimum takım sayısı üzerinden baktığımızda altıya kadar norm planlaması yapıldığında, her anabilim koluna birer adet öğretim üyesi planlama yapılması Mümkün olmamaktadır. Bu üzere durumlarda, ilgili yönetmeliğin 4/4 unsuru işletilerek, kısmın norm takım sayısı anabilim kolunun iki katına kadar arttırılarak 14’e yükseltilebilmektedir. Buradaki süreç yıllık olmayıp, ilgili heyetlerin gerekçeli kararı üzerine üniversite Yönetim heyetinin onayıyla bir kereye mahsustur.

Sonuç olarak, yükseköğretimde norm takımın getirdiği çıkmazın Vakit vakit açılmasında üniversitelerin anabilim kolu sayısının sayıca Çok olduğu kısımlarda bu formülü izleyerek norm takım sayısını arttırabileceğini Anlatım etmek isteriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir