Kamu Nezareti, Muhasebe ve kontrol Standartları Kurumu İmtihan İlanı

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Kamu Nezareti, Muhasebe ve kontrol Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK İMTİHANI İLANI

SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik İmtihanına müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59 da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda ” http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer Meydan müracaat Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra imtihana katılmaya hak kazananlar ile bunların İmtihan yerleri İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kuruluş tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA MÜRACAAT ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, halk idaresi ve siyasal bilgiler kısımlarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar yahut öteki öğretim kısımlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada belirtilen ilim kısımlarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik İmtihanı 14 Kasım 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. İmtihan yeri ve saati İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel Kuruluş internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN FORMU VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki mevzulardan yazılı test tarzında yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve Yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ait mevzuatta yer Meydan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim Prensipleri ve Finansal İdare,

ç) kontrol (Türkiye kontrol Standartları, mesleksel etik kuralları, bağımsızlık, risk idaresi, İç Denetim ve kontrolle ilgili öteki mevzuat),

d) genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, uygar Hukuk (Başlangıç Kararları, Şahıslar Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Toplumsal Emniyet Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu), idare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

e) kapital Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Hür Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen bahislerden imtihana tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve Özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen mevzulardan ayrıyeten imtihana tabi tutulurlar.

sinavin yürütülmesi

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve müddetinde bitirilmesi temeldir.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile imtihana girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport yahut şoför dokümanından birini ibraz etmeyenler imtihana alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) İmtihanda kopya çektiği yahut verdiği,

b) İmtihana kendi yerine diğerinin girdiği,

c) İmtihan kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu yahut imtihana girme kurallarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer Meydan sebeplerden Dolayı imtihanları geçersiz sayılanlar iki Yıl müddetle Kuruluş tarafından yapılacak imtihana alınmazlar.

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Kurul tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komite kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar Komite tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve Sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV MUVAFFAKİYET KURALI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için İmtihan hususlarının her birinden Çehre puan üzerinden en az altmış puan alınması, bütün İmtihan bahislerinden alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması koşuldur.

Not yükseltmek hedefiyle İmtihan bahislerinin her birinden farklı ayrı imtihana girilebilir. Geçerlilik mühleti içerisinde en yüksek İmtihan notu temel alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıyeten, İmtihan Sonuç dokümanı gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve yanıt anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen beş gün içinde Kurumda olacak halde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kuruluş internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komite, bu itirazları itiraz mühletinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, imtihana girecekleri her bir bahis için 150 TL İmtihan fiyatını müracaat esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava Müracaat ettiği halde katılmayanların, imtihana girmekten vazgeçenlerin ödedikleri fiyatlar iade edilmeyecektir. Ayrıyeten, İmtihan başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir evrede İmtihan konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: Müstakil Denetçi Dokümanı için yalnızca imtihanı kazanmak kâfi değildir. Ayrıyeten adayların Müstakil kontrol Yönetmeliğinin 14 üncü hususunda yer Meydan öbür kuralları da taşımaları gerekir. Bu nedenle Gerekli kaideleri yerine getirmiş yahut imtihanı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen bireylerin imtihanlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

8000/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir