Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin idari misyonları devam eder mi?

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere, akademisyenler öbür halk yönetimlerine akademik bilgi ve birikimlerini aktarabilmek için süreksiz mühlet ile görevlendirilebilmektedir.

Anılan hususu düzenleyen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Kamu Kuruşları ve Vakıflarda Görevlendirme” başlıklı 38 inci unsurunda; “Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite Yönetim şurasının Müsait görmesi ve rektörün onayı ile gereksinim duyulan hususlarda, özlük süreçleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer halk Kurum ve kuruluşları ile halk kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşlarında süreksiz olarak görevlendirilebilir. Bu halde görevlendirilenlerin, takımının bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve öteki ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Şurası, bağlı üniteleri ve Üniversitelerarası Şura ile İsimli Tıp Kurumunda görevlendirilenler dış olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz.

Kamu kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşları ile dernek ve vakıfların Yönetim ve kontrol organlarında vazife yapanlar bakımından ayrıyeten bir görevlendirme kararı aranmaz. Lakin bu misyonlar, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak halde yürütülür.

Yükseköğretim Heyetinin isteği ve ilgili halk kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları yahut üniteleri, ilgili isimli mercilerin talebi ile isimli tıp mevzuatı çerçevesinde isimli tıp olaylarında ve öteki isimli bahislerde resmi eksper olarak görevlendirilebilirler. Bu husus uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri vazife için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge sayılarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan fiyatı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit edilecek ölçüsü net olarak ikinci misyon aylığı halinde ayrıyeten alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara vazife yapacakları kurumca bu ödeme dışında ayrıca bir ödeme yapılmaz.” hükümleri yer almıştır.

Anılan kanun kararından de görülebileceği üzere, akademisyenlerin öbür halk kurumlarında ve vakıflarda görevlendirilmesi hususuyla ilgili müsaade tekniği, özlük hakları ve diğer sair konular açıkça Anlatım edilmişken, geçici görevlendirmenin mühleti (tam zamanlı/kısmi vakitli gibi) ve tesirlerine dair Kesin kararlar bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, birtakım akademisyenler öteki halk yönetimlerinde haftalık ders misyonunu aksatmayacak biçimde muhakkak bir Vakit dilimi için görevlendirilmekte iken, kimileri ise tam vakitli olarak bir Fiil ilgili halk yönetimine hizmet sunmaktadır.

Bu biçimde görevlendirmesi olan öğretim elemanlarının takımının bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yürüttüğü idari ve idarecilik misyonlarının akıbetinin ne olacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Mevzuyu sağlıklı bir halde açıklığa kavuşturabilmek için görevlendirmenin tam vakitli mı ya da haftanın/ayın makul günleri ile mi sonlu olduğu hususu Değerli bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üniversitelerde bir kadro idari misyonlar tam vakitli olarak yürütülmekte iken, kimilerinde ise belli periyodik takvime bağlı olarak çalışılabilmektedir. Tam vakitli olarak Anlatım edilebilecek misyonlar; “Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, Kısım Lideri, Kısım reis Yardımcısı, Anabilim Kısmı Başkanı(özellikle Anabilim Kolu Bazlı Eğitim veren, uygulama yapan Fakülteler-Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi Vb.)” olarak, diğer idari vazifeler ise “Akademik Şura Üyelikleri, Komite Üyelikleri, Etik Heyet, nihayet Soruşturma vb. Konsey üyelikleri” üzere sıralanabilir.

Ek olarak, “Akademik Örgüt Yönetmeliği“nin “Yöneticilerle İlgili Ortak Hükümler” başlıklı 18 inci unsurunun 4 üncü fıkrasında; “Bölüm, anabilim, anasanat, ilim ve sanat kısmı liderleri vazifesi başında bulunamayacağı mühletler için yardımcıları yahut öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakırlar. Rastgele bir nedenle altı aydan Çok ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere tıpkı yolla yeni bir reis atanır.” kararı de yönetici vazifesindeki bireylerin, vazifelerinden belirtilen mühletten uzun bir biçimde ayrılmaları halinde hizmetin aksamaması için yeni bir kişinin atanmasını garanti altına almıştır.

Bununla Bir arada idari misyonlar ve özelde idarecilik vazifeleri haftanın ya da ayın makul günleri ile sonlu olmayan, misyonun getirdiği sorumluluğun ve Yönetim anlayışının dinamik ve devamlı suretle varlığını gösterdiği misyon tipleridir. Sürecin ve de vazifenin sağlıklı bir formda icra edilebilmesi için vazifesi yürütenin bu misyonu üstelenmesine destek olan fiili durumunun da misyonun icra edileceği kurumda kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarındaki akademik misyonlar açısından baktığımızda, akademisyenin Öbür bir kurumun misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda o kuruma kısmi ya da tam vakitli olarak katkı sağlayacak Türlü çalışmalarda bulunması (Kanunun 38 inci unsuru kapsamında) kendi kurumunda yürüttüğü ya da yürüteceği idari misyonların verimliliği ve sıhhatine gölge düşürebilecektir.

Tüm bu kıymetlendirme ve tespitler sonucunda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci hususu çerçevesinde tam zamanlı olarak halk kurumlarında görevlendirilen öğretim üyelerinin idari misyonları ile Çeşitli akademik ve idari heyetlerdeki misyonlarının sona ermesi gerektiği, haftanın belli günleri ders yüklerini aksatmayacak biçimde görevlendirilenlerin ise “Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, Kısım Lideri, Kısım reis Yardımcısı, Anabilim Kısmı Başkanı” üzere haftanın bütün günü idari hizmet sunan vazifelerde bulunamayacakları, lakin diğer heyet, komite vb. misyonlarını (toplantılara katılmak ve varsa ilgili mevzuatındaki diğer yükümlülükleri sağlamak kaydıyla) yürütmelerinde sakınca bulunmadığı düşünülmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir