Kamu İhale Kurumu 20 uzman Yardımcısı Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Kamu İhale Kurumuna (KİK), halk İhale Uzman Yardımcılığı Giriş İmtihanı sonuçlarına nazaran aşağıdaki tabloda belirtilen üç kümeden Yekün 20 (yirmi) halk ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir. Yazılı imtihan, Kurumumuzca ya da bu tarafta alınacak karar üzerine muhatap Kurumla Yönetimimiz ortasında düzenlenecek protokol kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, kelamlı İmtihan tarihi yazılı imtihanı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir.

I. MÜRACAAT KURALLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / kısımlarının birinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) sıhhat tarafıyla ilgili misyonunu devamlı olarak yapmaya Mani bir durumu olmamak,

5) ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış olan halk Çalışanı Seçme İmtihanında (KPSS) tabloda belirtilen puan cinslerinden (2. ve 3. Kümede yer Meydan puan tiplerinin rastgele birinden) 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert Namzet ortasına girmiş olmak (son sıradaki Namzet ile tıpkı puana sahip olan adaylar da yazılı imtihana kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış yahut erteletmiş olmak ya da askerlikle bağlantısı bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay yahut daha az müddeti kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla imtihana başvurabilir).

II. MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1) Yükseköğretim diploması yahut diploma denklik dokümanı ya da süreksiz mezuniyet dokümanı, yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik evrakı yahut www.turkiye.gov.tr adresindeki “e- Devlet” uygulaması üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen Yükseköğretim Mezun Evrakı,

2) 2019 yahut 2020 halk Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) Sonuç dokümanı (Üstündeki barkod numarası ya da onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen),

3) nihayet altı ay içinde çekilmiş fotoğraf,

III. MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Müracaatların var pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması temel olup, adayların şahsen yahut posta yoluyla yapacağı müracaatlar da kabul edilecektir.

Adayların imtihana katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde yer Meydan “Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülündeki “Sınav müracaat Formu”nu elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra; elektronik olarak başvuracaklar, müracaat için istenen bütün dokümanları Laf konusu modüle yüklemek suretiyle; şahsen yahut posta yoluyla başvuracaklar ise, formun çıktısını imzalayarak üstte belirtilen dokümanlarla birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine müracaatta bulunmak suretiyle başvurusunu tamamlamış olacaktır.

Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ya da şahsen yahut posta yoluyla ulaşmayan müracaatlar ile müracaat için Gerekli dokümanları bulunmayan yahut Noksan ya da yanlışlı evrak yüklenmiş müracaatlar dikkate alınmayacak ve evrakların sonradan tamamlanması da Mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra müracaat müddeti içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni evrak eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, müracaat devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

IV. İMTİHAN GİRİŞ EVRAKI:

Sınav Giriş Evrakı, yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylarca; Kurumun resmi internet sitesinden ya da imtihanın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde bunlar tarafından İlan biçiminde ilan edilecek internet adresi üzerinden temin edilecek olup, adaylara ayrıyeten İmtihan Giriş Dokümanı gönderilmeyecektir. İmtihan Giriş Evraklarında yazılı imtihanın yapılacağı yer, adres ve tarih ile İmtihan saatlerine ait bilgilere yer verilecektir.

Adayların yazılı imtihanda, fotoğraflı İmtihan giriş dokümanı ile Birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför evrakı üzere fotoğraflı ve onaylı Özel bir kimlik dokümanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

V. İMTİHAN MEVZULARI:

1) 1. ve 2. kümeden (Hukuk / İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) imtihana girecek adaylar için Meydan bilgisi İmtihan bahisleri aşağıda belirtilmiştir:

a) halk Hukuku Kümesi: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, idare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Kararlar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Metot Hukuku,

b) özel Hukuk Kümesi: uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, uygar Tarz Hukuku,

c) iktisat Kümesi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Milletlerarası İktisat, Türkiye İktisadı,

d) Maliye Kümesi: halk Maliyesi, Maliye Siyaseti, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Kümesi: genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili, İşletme İktisadı,

2) 3. kümeden (Mühendislik) imtihana girecek adaylar için İmtihan hususları; imtihana girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer Meydan bahislerden oluşacaktır.

VI. YAZILI İMTİHAN:

Yazılı imtihan, İmtihan mevzuları prestijiyle klasik İmtihan halinde yapılacaktır.

1. yahut 2. kümeden imtihana girecek adaylar, İmtihan müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, b, c, d ve e) soru kümelerinden en az birisi (a) yahut (b) kümesinden olmak üzere Yekün üç kümenin sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar yalnızca İmtihan müracaat Formunda işaretledikleri soru kümesinden imtihana katılabilirler.

3. kümeden (Mühendislik) imtihana girecek adaylar için İmtihan mevzuları; imtihana girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer Meydan hususlardan oluşacaktır.

Yazılı İmtihan notu 100 tam puan üzerinden verilir. İmtihana 1. ve 2. kümeden katılacak adaylar; Meydan bilgisi İmtihan bahisleri (Kamu Hukuku Kümesi, özel Hukuk Kümesi, iktisat Kümesi, Maliye Kümesi ve İşletme ve Muhasebe Grubu) ortasından hangi üç soru kümesini tercih ederlerse etsinler, hepsi kendi içerisinde 100 tam puan üzerinden bedellendirilen bu soru kümelerinin her birinden en az 60 puan almak suretiyle ve toplamda üç soru kümesinden alacakları notların ortalaması da en az 70 puan olmak kuralıyla başarılı sayılacaklardır. İmtihana 3. kümeden katılacak adayların da imtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alması gerekmektedir.

VII. KELAMLI İMTİHAN:

Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar ortasından en yüksek puanı Meydan adaydan başlamak üzere, fakülte / kısım prestijiyle ilan edilen takım sayısının 4 sert aday, kelamlı imtihana girmeye hak kazanır. Her Küme için nihayet sıradaki Namzet ile tıpkı puana sahip olan adaylar da kelamlı imtihana kabul edilecektir.

Sözlü imtihana çağrılan adayların isimleri, kelamlı imtihanın nerede ve ne Vakit yapılacağı Kuruluş ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü İmtihan adayların;

a) Yazılı İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, İmtihan kurulu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden pahalandırılacak olup, adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

VIII. İMTİHAN SONUCU:

Giriş İmtihan Kurulu, giriş imtihanının yazılı ve kelamlı evresinde başarılı olan adayların, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş imtihanı muvaffakiyet puanını tespit eder ve giriş İmtihan duyurusunda fakülte / kısım prestijiyle belirtilen uzman yardımcılığı takım sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi meblağ.

Sınavda başarılı olanların sayısı fakülte / kısım prestijiyle ilan edilen takım sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen takım sayısı kadar aday, giriş imtihanını başarmış kabul edilerek asil Namzet olarak belirlenir.

Ayrıca başarılı olmak kaidesiyle, giriş imtihanında fakülte / kısım prestijiyle ilan edilen takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenir. İmtihanı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen mühlet içerisinde misyona başlamayan yahut başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer Meydan adaylardan muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

Sınav başvurusu ve/veya Nakil etabında yanlış bilgi, beyan ve Düzmece doküman vererek ya da dokümanlarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar halk vazifelisi ise bu durum ayrıyeten çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tlf : (312) 218 48 43

Faks : (312) 218 48 83

Not: halk ihale uzman yardımcılığı giriş imtihanına ait Gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen yahut telefonla ayrıyeten bir bildirim yapılmayacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir