İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğünden:

TEFTİŞ KONSEYİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Heyeti Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Yönetmeliği” kararlarına nazaran genel idare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 (sekiz) adet Müfettiş Yardımcısı takımına memur alınacaktır.

BAŞVURU genel VE özel KURALLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğünün boş bulunan Müfettiş Yardımcısı takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel kurallar aşağıdadır.

1. MÜRACAAT genel KURALLARI: duyuru edilen Müfettiş Yardımcısı takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. halk haklarından yoksun bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, misyonu berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. duyuru edilen takımlar için aranan öteki müracaat kaidelerini taşımak.

2. MÜRACAAT özel KURALLARI:

1. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bu alanlarda en az dört Yıl lisans eğitim veren ve bu okullarla denkliği YÖK tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

2. 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) A Kümesi KPSS P48 puan cinsinden taban 70 (yetmiş) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

4. Müfettiş Ira ve niteliklerine haiz olmak,

5. Tam Teşekküllü Resmi sıhhat Kurumlarından sıhhat istikametinden sağlam ve her türlü iklim ve seyahat kurallarına güçlü olduğuna dair sıhhat raporu almak. (Bu rapor kelamlı imtihanı kazananlardan istenir.)

3. MÜRACAAT BİÇİMİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Sınava girmek isteyen adaylar, 26/12/2020 – 10/01/2021 tarihleri ortasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda müracaat formu dolduracaklardır.

Dünyayı tesiri altına Meydan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve evraklar Kuruluş tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

İlanda belirtilen kuralları taşımayan müracaatlar ile posta ve eposta yolu ile yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

4. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma koşullarını taşıyan adaylar ortasından, KPSS puanlarına nazaran yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Nakil yapılacak boş takım sayısının 20 (yirmi) sert Namzet (toplamda 160 kişi) yazılı imtihana çağrılacaktır. Yazılı imtihana çağrılacak nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan diğer adaylar da imtihana çağrılacaktır.

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi 13/01/2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan edilecektir.

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar yazılı İmtihan giriş dokümanlarına 18/01/2021 tarihinden itibaren kurumumuz genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

5. İMTİHANIN HALİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Adaylar yazılı imtihana, kurumumuz genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) sayfasından temin edecekleri giriş dokümanı ile Bir arada kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı yahut geçerlilik mühleti devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve kelamlı olmak üzere iki evreli olarak yapılacaktır. İmtihanın yazılı kısmı 25/01/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü C Blok Hizmet Binası’nda yapılacak olup, kelamlı imtihanın tarihi ve yeri ayrıyeten genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır.

Personel alım sürecinin öbür basamakları yapılacak imtihana ve sonuçlarına bağlı olduğundan imtihana katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınavın mevzuları aşağıda belirtilmiştir.

1- Hukuk

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

b) idare Hukuku (Genel Temelleri, İdari Yargı, 1086 sayılı Hukuk Yordamı Muhakemeleri Kanunu,)

c) uygar Hukuk (Genel Esaslar),

d) Ceza Hukuku (Genel Asıllar ve Memur Suçları),

e) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

g) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

2- Ekonomi

a) iktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),

b) Mikro İktisat

c) Makro İktisat,

d) Memleketler arası İlgiler ve Kuruluşlar

e) Aktüel Ekonomik Problemler.

f) Türkiye Ekonomisi

3- Maliye

a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri)

b) Maliye Siyaseti,

c) Türk Vergi Sisteminin genel Asılları.

d) halk Mali İdaresi ve Kontrolü

e) halk Borçları

4- Muhasebe

a) genel Muhasebe

b) Bilanço Tahlili ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

Sınavların sevk ve yönetim sorumluluğu İmtihan konseyine aittir

Yazılı imtihan, çoktan seçmeli test yordamına nazaran 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı imtihanda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe İmtihan kümeleri için yirmi beşer soru olacak formda Yekün 100 soru sorulacak, soru bedeli birer puan olacaktır. Yazılı İmtihan mühleti Yekün 120 dakikadır.

Sözlü imtihanda, adayların; yazılı İmtihan bahisleri ve genel kültür bilgilerinin yoklamasının yanında zeka, muhakeme gücü ve konuşma yetenekleri, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı üzere şahsi vasıfları değerlendirilecektir.

6. YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Yazılı imtihanda muvaffakiyet gösteren adaylar, kelamlı imtihana tabi tutulurlar.

Yazılı imtihanda başarılı olmayanlar kelamlı imtihana alınmazlar.

Yazılı İmtihan sonuçları 01/02/2021 tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır. Bu duyuruda kelamlı imtihanın yeri ve vakti da belirtilecektir. Yazılı imtihanı kazananlara yazılı olarak bildirim yapılmayacak olup wep sayfasındaki İlan tebligat sayılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olup kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar kelamlı İmtihan giriş evraklarına 05/02/2021 tarihinden itibaren kurumumuz genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

7. KELAMLI SINAV

Sözlü İmtihanda adaylara İmtihan Heyeti Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması kelamlı İmtihan notunu oluşturur. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması gerekmektedir.

8. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI

Giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. İmtihanda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı, takım sayısından Çok olursa giriş İmtihan notu yüksek olanlar tercih edilir. Başkaları için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Adayların muvaffakiyet dereceleri tespit edilirken, giriş İmtihan puanlarının eşit olması halinde, yazılı İmtihan puanı yüksek olan aday; yazılı İmtihan puanlarının da eşit olması halinde, müracaat yaptığı KPSS puanı yüksek olan Namzet öncelik kazanır.

Yapılan kıymetlendirme sonucunda İmtihan sonuçları muvaffakiyet sırasına nazaran takım sayısı kadar asıl ve yedek olarak kurumumuz genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan edilecektir. İmtihan sonuçları, İmtihan şurası tarafından tutanakla tespit edilir. İmtihanı başaranlara idare tarafından yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

9. SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin kurumumuz genel File sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilanından itibaren beş Amel günü içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA

Giriş imtihanını kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya teşkil olacak dokümanlar ile Birlikte İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne Müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan Dizi ile Nakil yapılır.

11. BAŞKA HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek dokümanlar için kurumumuzun genel File sayfasında (http://www.iski.gov.tr) ayrıyeten bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru kademesinde yahut sonrasında gerçeğe alışılmamış yahut Noksan beyanda bulundukları tespit edilenlerin bütün süreçleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur. 10711/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir