HSK 10 işçi alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

VERİ HAZIRLAMA VE Denetim İŞLETMENİ

İLE HİZMETLİ ALIMI DUYURUSU

Hakimler ve Savcılar Konseyi genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Yargıçlar ve Savcılar Şurası Çalışanı İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliği kararları çerçevesinde 10 uncu dereceli 2 takım ve 9 uncu dereceli 3 takım olmak üzere Yekün 5 data hazırlama ve Denetim işletmeni takımı ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli takımına 2020 yılı KPSS puanı temel alınarak yapılacak Karşılaşma (uygulamalı ve/veya sözlü) İmtihan sonucu ve tahsil durumuna nazaran işçi alımı yapılacaktır.

I) müracaat Yeri ve Şekli

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer Meydan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni/Hizmetli Giriş İmtihanı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili bütün kısımları doldurmak suretiyle Gerekli dokümanlarla Bir arada Yargıçlar ve Savcılar Heyetine şahsen Müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: güvenlik Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve gibisi yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 04/10/2021 tarihinde başlayıp, 08/10/2021 tarihi mesai bitimi (saat:17:30) prestijiyle sona erecektir. Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Veri hazırlama ve Denetim işletmeni için yapılacak İmtihan uygulama imtihanı ve kelamlı İmtihan biçiminde iki kademeli olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Kümesi puan tiplerine nazaran ilan edilen konum sayısının 5 sert olan 25 Namzet ortasına girenler uygulama imtihanına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. 16/10/2021 Cumartesi günü saat 09:00’da Yargıçlar ve Savcılar Şurası binasında yapılacak ve bu imtihanda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama imtihanında başarılı olanlar için 26/10/2021 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Yargıçlar ve Savcılar Heyeti binasında kelamlı İmtihan yapılacaktır.

Hizmetli takımı için ise KPSS(B) Kümesi puan tiplerine nazaran ilan edilen konum sayısının 5 sert olan 25 Namzet ortasına girenler kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır. 26/10/2021 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Yargıçlar ve Savcılar Heyeti binasında kelamlı İmtihan yapılacaktır.

Her Namzet eğitim durumuna nazaran ilan edilen sırf bir takıma müracaat yapabilecektir. birdenbire Çok takıma müracaat yapan adayların müracaatları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

II) müracaat Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci hususunda belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- nihayet müracaat günü olan 08/10/2021 tarihi prestiji ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı unsurundaki ıslak koşullarını taşımak ve merkezi imtihanın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Bilgi Hazırlama ve Denetim İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar kısmı, eşitlik yüksekokulu, Uğraş yüksekokullarının eşitlik kısmı, eşitlik ön lisans programı, eşitlik Uğraş lisesi yahut öteki İdadi ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar kısımlarından mezun olmak yahut en az İdadi ve dengi Okul mezunu olup, müracaat tarihinde ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da halk kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Hizmetli için en az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

5- halk haklarından yoksun bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8- Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni takımı için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve İdadi mezunları KPSSP(94) puan tipinden en az 70 puan almış olmak.

9- Hizmetli takımı için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve İdadi mezunları KPSSP(94) puan çeşidinden en az 60 puan almış olmak.

10- Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

III) müracaat İçin Gerekli Belgeler

Veri Hazırlama ve Denetim İşletmeni başvurusu için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar kısmı, eşitlik yüksekokulu, Uğraş yüksekokullarının eşitlik kısmı, eşitlik ön lisans programı, eşitlik Uğraş lisesi yahut diğer İdadi ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar kısımlarından mezun olanlar bakımından tahsil dokümanının aslı yahut onaylı örneği (Noter tarafından yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir);

Yukarıda sayılanlar dışında, en az İdadi yahut dengi Okul mezunu olanlar bakımından ise müracaat tarihinde ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da halk kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı yahut örneği (Noter tarafından yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2020 İmtihan Sonuç dokümanı.

Hizmetli başvurusu için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olduğunu gösterir evrak,

3- KPSS-2020 İmtihan Sonuç dokümanı.

IV) öbür Hususlar

Adayların Konseyimizin www.hsk.gov.tr adresli internet sitesinde yer Meydan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Bilgi Hazırlama ve Denetim İşletmeni/Hizmetli Giriş İmtihanı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili bütün kısımları doldurmak suretiyle Gerekli dokümanlarla Birlikte şahsen elden Müracaat etmeleri gerekmekte olup bu şarta Müsait olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dokümanlarını belirtilen müddet içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama imtihanına ve kelamlı imtihana alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar rastgele bir hak talebinde bulunamayacak olup, mesuliyet ilgili adaya ilişkin olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen kelamlı İmtihan müracaat dokümanları kabul edilmeyecektir.

Usulüne Müsait ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan yahut yanlışlı İmtihan müracaat evrakları kabul edilmeyecektir.

Uygulama ve/veya kelamlı imtihanına katılma hakkı elde eden adaylara ait liste www.hsk.gov.tr adresinden bildirim mahiyetinde ilan edilecek olup imtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V) Müracaatların Değerlendirilmesi

1- Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni takımı için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP(3) puan tipi, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan çeşidi ve İdadi mezunları için ise KPSSP(94) puan tipi temel alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak Biricik bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

KPSS(B) Kümesi puan tiplerine nazaran ilan edilen durum sayısının 5 sert olan 25 Namzet uygulama imtihanına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu yola nazaran yapılan sıralamada nihayet sıradaki ile tıpkı puana sahip olanlar da uygulama imtihanına çağırılacaktır. Birebir puana sahip adaylar soyadı sıralamasına nazaran ilan edilecektir. duyuru tarihinden itibaren 3 gün içerisinde rastgele bir itiraz olmaması halinde imtihana girmeye hak kazananlara ait listeler mutlaklaşmış sayılacaktır.

Uygulama imtihanında başarılı olan ve kelamlı imtihana katılmak için Gerekli diğer şartları taşıyan adaylar, kelamlı imtihana alınacaktır. müracaat dokümanları üzerinde yapılan inceleme sonucunda Gerekli koşulları taşımadığı tespit edilen adaylar, imtihana alınmayacak ve kendilerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

2- Hizmetli takımı için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP(3) puan çeşidi, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan çeşidi ve İdadi mezunları için ise KPSSP(94) puan çeşidi temel alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak Biricik bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

Başvuru dokümanları üzerinde yapılan inceleme sonucunda Gerekli koşulları taşımadığı tespit edilen adaylar, imtihana alınmayacak ve kendilerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

KPSS(B) Kümesi puan cinslerine nazaran ilan edilen konum sayısının 5 sert olan 25 Namzet kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaklardır. Bu adaba nazaran yapılan sıralamada nihayet sıradaki ile birebir puana sahip olanlar da uygulama imtihanına çağırılacaktır. Tıpkı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına nazaran ilan edilecektir. duyuru tarihinden itibaren 3 gün içerisinde rastgele bir itiraz olmaması halinde imtihana girmeye hak kazananlara ait listeler katılaşmış sayılacaktır.

VI) Uygulama Sınavı

Veri Hazırlama ve Denetim İşletmeni takımı için uygulama imtihanı; adayların süratli ve gerçek Yazı kabiliyetinin ölçülmesi gayesiyle, kurulca belirlenen bir metnin Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması formunda gerçekleştirilecektir.

Uygulama imtihanında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler imtihandan bir hafta Evvel Konseyin www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen metinler ortasından komite tarafından İmtihan günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 söz yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Hakikat söz sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan söz sayısı ile yazma içerisindeki söz ve Tümce tekrarları nedeniyle metnin mana bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların puanı, en Çok yanlışsız söz yazan adayın Çehre tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya nazaran belirlenecektir.

VII) Kelamlı Sınav

Veri Hazırlama ve Denetim İşletmeni takımı için uygulama imtihanında başarılı olup kelamlı imtihana girmeye hak kazananlar ile Hizmetli takımı için;

Sözlü imtihan;

a) İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi 40,

b) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi 20,

c) genel kültür 20,

ç) Bir mevzuyu kavrama ve Anlatım yeteneği 20,

puan olmak üzere Yekün 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sözlü imtihanda Çehre tam puan üzerinden en az 70 puan Meydan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sözlü imtihana katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, imtihana katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII) İmtihan Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Uygulama imtihanı yapılan takımlar için kelamlı imtihanda başarılı olanların merkezi İmtihan (KPSS) puanının % 40’ı, uygulama imtihanı puanının % 40’ı ve kelamlı İmtihan puanının % 20’si;

Uygulama imtihanı yapılmayan takımlar için ise merkezi İmtihan (KPSS) puanının %60’ı, kelamlı İmtihan puanının %40’ı alınmak suretiyle kıymetlendirme yapılacaktır. Yapılan kıymetlendirme sonucunda tıpkı muvaffakiyet puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

IX) Kesin Muvaffakiyet Listesi ve ilanı

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya nazaran ilan edilen takım sayısı kadar asıl aday, birebir sayıda yedek Namzet belirlenmek suretiyle kesin muvaffakiyet listesi düzenlenerek Şuranın www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde Nakil dokümanlarını istenilen müddet içerisinde teslim etmeyenler ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılanlar vazifeye başlatılmayacaktır. Bu adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın mühleti içerisinde misyonuna başlamayanların yahut atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar ortasından sonuncu muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran Nakil yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe ters beyanda bulunduklarının anlaşılması halinde imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıyeten bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

Duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir