Hizmet içi eğitime katılanlara, yolluk ve yevmiye ödemesi yapılır mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yolluk Masrafları ve Gündelikleri” başlıklı 177. hususunda; “Bu Kanun kararlarına tabi Devlet memurlarından bir misyonun ifası için daima yahut süreksiz olarak vazife yerinden ayrılanların yol sarfiyatları ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun kararlarına nazaran ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri kontratlarındaki kurallara nazaran ödenir.” kararına yer verilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun “Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik” başlıklı 37. unsurunun 1.fıkrasında; Mesleki bilgilerini artırmak emeliyle memuriyet mahalli dışında açılan kurs yahut okullara gönderilenlere, bu Kanuna nazaran süreksiz vazife gündeliği verilir.” kararına yer verilmiştir.

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 4. unsuru 2. fıkrasında; Görev yeri dışına süreksiz olarak gönderilenlerin gündelik ve yol sarfiyatları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kararlarında saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah ölçüsünü aşmamak üzere mukavelelerde belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı vakitte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında vazife yapmakta olan kontratlı öğretmenlerin imzalamış oldukları hizmet kontratının 5.maddesinde; “Sözleşmeli öğretmen, misyon yeri dışında süreksiz olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol masrafları, unvanı, hizmet yılı ve tahsil durumu birebir olan emsali takımlı öğretmen temel alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen temellere nazaran hesaplanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu durum Ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğünün 01/08/2007 tarih ve 50519 sayılı yazısında da lisana getirilmiştir.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat görev harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14. unsurundaki;Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah yahut görev mahalli ile istasyon, iskele yahut durak ortasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıyeten tediye olunur:
1. Birinci hususta yazılı kurumlara ilişkin bir görevin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde yahut dışında öbür bir yere gönderilenlere;” hükmü uyarınca memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere süreksiz misyon yolluğu ödeneceği söz edilmiştir.

GEÇİCİ VAZİFE GÜNDELİĞİ NASIL HESAPLANACAK?

6245 Sayılı Harcırah Kanununun “Geçici misyon gündeliğinin verilebileceği azami süre” başlıklı 42. unsurundaki; “Geçici bir vazife ile diğer bir yere gönderilenlere, misyon mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna nazaran verilen gündelikler:
a. Yurtiçinde bir yıllık periyot zarfında birebir yerde, birebir iş için ve tıpkı şahsa 180 günden fazla verilemez. Birinci 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
b. Yurtdışında birinci 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek orta vermeler bu süreleri yahut gündelik ölçüsünü artırmaya neden olamaz.
Gündelikleri 33 üncü unsurun (b) fıkrasına nazaran tespit edilenlerle, 50 nci unsurda sayılanlar etüd ve inşaat amacıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları mecburî bulunan öteki memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen memleketler arası konferanslara katılanlar; kalkınmada birinci derecede öncelikli vilayetlerde terörle gayret kapsamında operasyonel faaliyetlerde destek kuvvet olarak süreksiz görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı işçisi hakkında bu husus kararı uygulanmaz.” hükümlerine nazaran hesaplanarak süreksiz vazife gündeliği ödenmektedir.

Örneğin; Ulusal Eğitim Bakanlığının 14.06.2019 tarih ve 11270957 sayılı yazısının ve 26.08.2019 tarih ve 15329644 sayılı yazısının 7. unsurunda, 26.08.2019 tarih ve 15329176 sayılı yazısının 12. unsurunda, “Seminerler, mecburî olmadıkça iştirakçilere yoluk-yevmiye gerektirmeyecek halde vilayet yahut ilçe merkezlerinde yapılabilecektir. Eğiticilerin yolluk-yevmiye ve ek ders fiyatları Valiliklerce karşılanacaktır.” açıklamalarına yer verilerek yolluk ve yevmiyelerin ödenmek zorunda olduğundan ötürü yolluk ve yevmiye gerektirmeyecek biçimde hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi emredilmiştir.

Ulusal Eğitim Bakanlığının 17.07.2019 tarih ve 13600650 sayılı yazılarında; “Eğitim faaliyetinin düzenleneceği vilayet merkezi dışından katılanlara yolluk ve yevmiyeleri ilgili makam onayında belirtilen yordamda ödenecektir.” açıklamalarına yer verilerek vazife mahalli dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılanlara yolluk ve yevmiye ödenmesi emredilmiştir.

Bu nedenle, misyon mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimler ile hizmetiçi eğitimlere katılan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ile aday öğretmenlere, katılmış oldukları hizmetiçi eğitimler nedeniyle Harcırah kanunun 14. hususu yeterince birebir kanunun 42. hususuna nazaran hazırlanan “2019 yılı harcırah ödemelerine ait açıklamalara” nazaran hesaplanacak olan yol masrafı ve süreksiz misyon gündeliği ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir