Hırsızlık kabahatinden 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU:Merhaba. Ben memur olmadan evvel …yılında hırsızlık kabahati işledim. Mahkemelerim devam ederken ..yılında memurluğa atandım. ..yılında mahkemem bitti ve 2 yıl aldım. Belgeyi Yargıtay’a temyize gönderdim ve Yargıday da cezamı 2019 yılında onayladı. 2017 deki af dan yararlandığım için cezam 1 yıl 3 ay oldu. 1 hafta mahpus cezası aldım 1 yıl 3 ay kontrollü özgürlük verildi. Bu durumda memurluktan çıkarılır mıyım.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel kuralları düzenleyen 48. unsurunun (A) bendinin 4. ve 5. unsurları aşağıdaki haldedir.

“4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya daaffa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, (…) zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmama.”

Söz konusu unsur metnine nazaran hırsızlık cürmünden alınacak her hangi bir mahkümiyet kararı memuriyete pürüzdür.

Yeniden memuriyete dönebilmek için ilgili mahkeme nezdinde yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulabilir. Yasaklanmış hakların geri verilmesi yolu 5352 sayılı İsimli Sicil Kanununun 13/A hususunda düzenlenmiştir. Mahkemenin yasaklanmış hakların geri verilmesi talebini kabul etmesi durumunda mahkümiyete bağlanan hak yoksunlukları ortadan kalkar. Kelam konusu unsura nazaran yasaklanmış hakların geri verilmesi için, mahküm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir müddetin geçmiş olması ve kişinin bu müddet zarfında yeni bir cürüm işlememiş olması ve hayatını uygun halli olarak sürdürdüğü konusunda mahkemede bir kanaat oluşması gerekir.

Ancak Devlet İşçi Başkanlığının 14/7/2015 tarihli ve 4842 sayılı görüşünde; isimli sicilde yer alan mahkümiyetin,657 sayılı Kanunun 48/A5 inci unsurunda sayılan nitelikli hatalar bakımından memuriyete mahzur teşkil edeceği, isimli sicil kayıtlarında yer alan ve devlet memurluğuna alınmaya ya da devlet memurluğunu sürdürmeye mani teşkil eden öteki kabahatler bakımından (kasten işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkum olmak) ise affa uğramış olmaları yahut memnu hakların iadesi kararının alınmış olması kaydıyla atanılacak misyon için aranan niteliklerin göz ününde bulundurulması suretiyle değerlendirilmesinin müracaatta bulunulacak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olduğu tarafında görüş bildirmiştir. Bu görüşün desteği ise Danıştay İdari Dava Dairelerinin 17/11/2011 tarihli ve E:2007/2368, K:2011/1214 sayılı kararıdır. Kelam konusu Danıştay kararında “Türk Ceza Kanunu karşısında özel bir kanun olan 657 sayılı Kanunun 48/A5 inci unsuru ile Türk Ceza Kanunu’nun tersine belirli cürümler açısından, bu kabahatler affa uğramış olsalar bile, süresiz hak yoksunluğu getirecek bir düzenleme yapıldığından, isimli sicil kaydının silinmesi, yüz kızartıcı kabahatten ötürü ortaya çıkan hak yoksunluğunu ortadan kaldıracak nitelikte bulunmamaktadır” kararına yer verilmiştir.

Sonuç olarak; hırsızlık kabahatinden alınan mahkümiyet kararı memuriyete pürüzdür. Devlet İşçi Başkanlığı yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verilse dahi hırsızlık cürmünün memuriyete mani oluşturmaya devam edeceği görüşündedir.

DPB görüşü için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir