Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 hazine ve maliye müfettiş Yardımcısı alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından:

HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 adet Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısının alımı gayesiyle giriş imtihanı yapılacaktır. Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etaptan oluşmaktadır.

1. MÜRACAAT ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda yer Meydan genel koşulları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile sanayi Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içi yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçları temel alınmak kaydıyla; KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan cinslerinin rastgele birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,

ç) Müracaatta bulunanlar ortasından yapılacak sıralamaya nazaran, Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 22’nci hususu uyarınca, açıktan Nakil müsaadesi alınmış takım sayısının on sert olan en yüksek KPSS puanlı 150 şahıs içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir.),

d) Giriş imtihanının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),

e) Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir durumu olmaması,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması,

g) Mühleti içinde belirtilen koşullara Müsait olarak başvurmuş olması,

gerekmektedir.

2. MÜRACAAT ŞEKLi

Giriş İmtihanı için müracaatlar, 09 Kasım 2020 günü saat 08:30’dan, 18 Kasım 2020 günü saat 18:00’e kadar, Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) belirtilen ilişki üzerinden yapılacaktır. İmtihan başvurusu, adaya ilişkin nihayet bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin yüklenmesi ve müracaat Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınava müracaatta ayrıyeten, HES kodu bilgisi müracaat esnasında kaydedilmeyen adayların müracaat yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, imtihana müracaat süreci yapmadan Evvel HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine sıhhat Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, imtihanın yapılacağı günler yahut daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

Yapılacak incelemede, Namzet formlarında yer Meydan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanmadan Evvel Laf konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenecektir.

3. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE YAZILI İMTİHANA ÇAĞRI

Başkanlığa yapılan müracaatlar İmtihan şurası tarafından değerlendirildikten sonra yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat kararındadır. Başkanlık adaylara ayrıyeten bildirim yapmayacaktır.

Adaylar yazılı imtihana giriş evraklarını Bakanlık resmi internet sayfasından alabileceklerdir.

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu anlaşılanlar bütün haklarını kaybederler, giriş imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise Nakil süreci iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu tarafından süreç yapılmak üzere yetkili mercilere kabahat duyurusunda bulunulur.

4. YAZILI İMTİHAN YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır. Başkanlık adaylara ayrıyeten bildirim yapmayacaktır.

5. YAZILI İMTİHAN FORMU VE KONULARI

Yazılı imtihan, klasik yordamda dört farklı oturumda yapılacaktır. Yazılı İmtihan mevzuları aşağıda belirtilmekte olup, imtihanda adayların türel, iktisadi ve mali problemleri değerlendirmeleri, yorumlamaları ve tahlil yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.

Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin genel Temelleri, halk Maliyesi.

İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Niyetler Tarihi, Nakit Teorisi ve Siyaseti, Türkiye İktisadı, Memleketler arası İktisadi Kuruluşlar, Aktüel Ekonomik Meseleler.

Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), idare Hukukunun genel Temelleri ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Yolunun genel Asılları, uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

Muhasebe: genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili.

Adaylar yazılı imtihana, Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) yer Meydan irtibat üzerinden bilgisayar çıktısı olarak alacakları fotoğraflı İmtihan giriş dokümanını ve geçerli bir kimlik dokümanını göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

Adayların imtihana girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, şoför evrakı yahut kullanım müddeti dolmamış pasaport evrakından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri katiyetle yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

6. YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE KELAMLI İMTİHANA ÇAĞRI

Adayların yazılı imtihanda başarılı sayılabilmeleri için, her İmtihan husus kümesinden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alınması ve bütün İmtihan bahis kümelerinin ortalama notunun 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmazlar.

Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci hususu mucibince Nakil yapılacak takım sayısının dört katını (60 kişi) geçmemek üzere; yazılı imtihanda muvaffakiyet olanlardan en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak sıralanan adaylar Ankara’da kelamlı imtihana tabi tutulacaktır. nihayet sıradaki adayla birebir puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır. Yazılı imtihandan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar ile kelamlı imtihanın yeri ve tarihi, Bakanlık resmi internet sayfasından (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebligat kararındadır. Başkanlık adaylara ayrıyeten bildirim yapmayacaktır.

7. KELAMLI İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü imtihanda adaylar, Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci unsuru uyarınca İmtihan konseyi tarafından kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması kuraldır.

8. GİRİŞ İMTİHANI SONUCUNUN İLANI VE İTİRAZ

Giriş imtihanı puanı, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının ortalamasından oluşur.

Adaylar, giriş imtihanı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. İmtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen takım sayısından Çok ise en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen takım sayısı kadar Namzet asıl, Laf konusu takımın en Çok yarısı kadar yedek Namzet belirlenir. Adayların giriş imtihanı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı İmtihan puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.

Başkanlık, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Giriş imtihanını kazananlar Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebligat kararındadır. Başkanlık adaylara ayrıyeten bildirim yapmayacaktır.

Sınav sonuçlarına, İlan tarihinden itibaren on gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar İmtihan heyeti tarafından incelenir ve karara bağlanıp, Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı

Adres: Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 A-Blok Kat:1-2 Çankaya / ANKARA

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr

e- posta: teftis.sinav@hmb.gov.tr

Telefon: 0 (312) 497 70 35-36

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir