Görevde yükselme ile şube müdür olan KKS’li mali haklarını kaybeder mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 23, 2023 Yorum Yok

Başvurucular kayba uğramışlardır

Personel rejiminde belli bir Sınıf memur tarafından görülecek hizmetler, vazifedeki Ehemmiyet yahut mesuliyet ile kontaklı olarak misyonlarında yükselmektedir. Vazifede yükselme imtihanı sonucunda da ilgililer, imtihanda başarılı olmaları halinde iç oldukları hiyerarşi sisteminde bir üst basamağa yükselmektedir.

Bu kapsamda karşıtlığın giderilmesi istemine husus uyuşmazlıklar değerlendirildiğinde, her ne kadar takım karşılığı kontratlı işçi istihdamı kaldırılmış ise de, daha Evvel bu statüde istihdam edilenler açısından üstte aktarılan mevzuattan da anlaşılacağı üzere istisna kararlar getirilerek aşikâr kaideler dahilinde kazanılmış haklar (mali ve toplumsal haklar yönünden) korunmuştur. Davacılar ise, “görevde yükselme” imtihanı sonrasında, iç oldukları hiyerarşi sisteminde bir üst basamağa yükselmelerine Karşın sahip oldukları mali ve toplumsal haklar istikametinden kayba uğramışlardır.

Atandıkları takımda KKS olduğu için “ödenmelidir”

666 sayılı KHK’nın 2. unsuru ile 375 sayılı KHK’ya eklenen süreksiz 16. husus incelendiğinde, düzenlemenin maksadının, anılan hususun yayımı tarihinde takım karşılığı kontratlı statüde istihdam edilen çalışanın mali ve toplumsal haklarının korunarak, takımlarında kaldıkları sürece “kadro karşılığı sözleşmeli” statüsünden yararlanmaya devam etmeleri olduğu anlaşılmakta olup, davacılar her ne kadar imtihanda muvaffakiyet göstererek bir üst takıma atanmışlarsa da atandıkları şube müdürlüğü takımı da Yeniden takım karşılığı kontratlı statüde istihdamına devam edilen bir takım olduğundan, anılan KHK kararı uyarınca kazanılmış haklar kapsamında korunan mali ve toplumsal haklarının korunması ve takım karşılığı kontratlı statüsünden yararlanmaya devam etmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Bilakis bir yorumla ilgililerin takım karşılığı kontratlı statüde istihdam edilmelerine nihayet verilmesi, süreksiz 16. unsurun düzenleme maksadıyla ve hakkaniyetle de bağdaşmayacaktır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/45
Karar No: 2022/47

BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI ORTASINDAKİ TERSLİĞİN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Samsun Bölge idare Mahkemesi Liderler Heyetinin 08/06/2022 tarih ve E:2022/6, K:2022/6 sayılı kararıyla;

…. ….. ….. tarafından, Samsun Bölge idare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18/03/2022 tarih ve E:2022/228, K:2022/370 sayılı kararı ile Adana Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 08/06/2021 tarih ve E:2020/1710, K:2021/1286 sayılı kararı ortasındaki karşıtlığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,
“Aykırılığın, davanın reddi yolundaki Samsun Bölge idare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği” görüşüyle, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Misyonları Hakkında Kanun’un 3/C unsurunun 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için evrakın Danıştaya gönderilmesi üzerine,
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi Gül Banu DOĞAN’ın açıklamaları dinlendikten sonra husus ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE HUSUS BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI:

A-SAMSUN BÖLGE idare MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2022/228 SAYILI BELGESİNE MEVZU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ……. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak vazife yapan davacının, takım karşılığı kontratlı işçi olarak mimar unvanında vazife yapmaktayken katıldığı misyonda yükselme imtihanı sonucunda 15/02/2016 tarihinde şube müdürlüğü takımına atanması üzerine, takım karşılığı kontratlı işçi statüsünden yararlandırılması istemiyle yapmış olduğu müracaatın reddine dair 09/07/2021 tarih ve 88420 sayılı sürecin iptali ile fazlaya ait hak ve alacakları Bilinmeyen kalmak kaydıyla dava tarihinden geriye yanlışsız ve Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait olmak üzere 120 günlük tarafına Noksan ödendiği ileri sürülen fiyat ve ikramiye ödemesinden kaynaklanan 5.140,28 TL zararın dava tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile Birlikte davalı yönetimden tahsiline karar verilmesi istenilmiştir.

Trabzon idare Mahkemesinin 25/11/2021 tarih ve E:2021/878, K:2021/1373 sayılı kararının özeti:

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 67. unsuru ile tıpkı kanun eki (III) sayılı Cetvel, 02/11/2011 tarih ve 28103 tekrarlanmış sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 666 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 12. hususunun üçüncü fıkrasının
(m) bendi ile 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 666 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 2. unsuruyla eklenen Süreksiz 16. hususunda yer Meydan kurallar aktarılarak,

Uyuşmazlık konusu olayda; takım karşılığı kontratlı olarak çalıştırılacak işçiye ait metot ve asılların düzenlediği 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 67. unsurunun ikinci ve üçüncü fıkraları ile birebir kanun eki (III) sayılı Cetvelin, 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 666 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 12. hususunun üçüncü fıkrasının (m) bendi ile yürürlükten kaldırıldığı, 375 sayılı KHK’ya eklenen süreksiz 16. unsur uyarınca hususun yürürlüğe girdiği 15/01/2012 tarihi prestijiyle takım karşılığı kontratlı olarak istihdam edilen çalışandan, ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan işçinin, lakin birebir takımlarda bulundukları sürece takım karşılığı kontratlı işçi statüsünden yararlanmaya devam edeceklerinin düzenlendiği, davacının vazifede yükselme suretiyle atandığı şube müdürlüğü takımının 375 sayılı KHK’nın eki (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan takımlardan biri olduğu, davacının bu takıma 15/02/2016 tarihinde vazifede yükselme suretiyle atandığı, takım karşılığı kontratlı işçi olarak mimar takımında vazife yapmakta iken 15/02/2016 tarihinde farklı bir takım olan şube müdürlüğü takımına atanan davacının, takım karşılığı kontratlı işçi statüsünden yararlanmaya devam edebilmek için mevzuat uyarınca belirlenen birebir takımda bulunma kaidesini taşımadığı anlaşıldığından, davacının takım karşılığı kontratlı işçi statüsünden yararlandırılması istemiyle yapmış olduğu müracaatın reddine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı,

Öte yandan; dava konusu sürecin hukuka Müsait bulunması sebebiyle, davacının Laf konusu dava konusu süreç nedeniyle dava tarihinden geriye yanlışsız ve Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait olmak üzere 120 günlük tarafına Noksan ödendiği ileri sürülen fiyat ve ikramiye ödemesinden kaynaklanan 5.140,28 TL zararın tazmini isteminin de reddine karar verilmesi gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Samsun Bölge idare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18/03/2022 tarih ve E:2022/228, K:2022/370 sayılı kararının özeti:

Trabzon idare Mahkemesinin 25/11/2021 tarih ve E:2021/878, K:2021/1373 sayılı kararının yol ve hukuka Müsait olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf müracaatının reddine Kesin olarak karar verilmiştir.

B-ADANA BÖLGE idare MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2020/1710 SAYILI BELGESİNE MEVZU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: …..Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olarak misyon yapan davacının, takım karşılığı kontratlı işçi olarak mimar unvanında vazife yapmaktayken katıldığı misyonda yükselme imtihanı sonucunda 01/02/2019 tarihinde şube müdürlüğü takımına atanması sonrası takım karşılığı kontratlı işçi statüsünün değişmemesi ve takım karşılığı kontratlı statüden yararlandırılması istemiyle yapılan müracaatın reddine dair Vakıflar genel Müdürlüğünün 01/08/2019 tarih ve E.110645 sayılı sürecin iptali ve fazlaya ait hak ve alacakları Saklı kalmak kaydıyla 01/02/2019 gününden dava tarihine kadar geçen devirde mahrum kaldığı ikramiye ödenmemesinden kaynaklanan 6.441,43-TL maaş/ücret farkının yönetime müracaat tarihi olan 04/07/2019 gününden itibaren hesaplanacak yasal faziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Adana 3. idare Mahkemesinin 19/06/2020 tarih ve E:2019/1152, K:2020/481 sayılı kararının özeti:

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 67. hususu ile birebir kanun eki (III) sayılı Cetvel, 02/11/2011 tarih ve 28103 yinelenmiş sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 666 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 12. hususunun üçüncü fıkrasının
(m) bendi ile 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 666 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 2. unsuruyla eklenen süreksiz 16. unsurunda yer Meydan kurallar aktarılarak,

Uyuşmazlıkta, davalı yönetim tarafından, her ne kadar 14/01/2012 tarihinde yürürlükten kaldırılan unsurlar nedeniyle bu tarihten sonra yeni bir takıma atandığı için takım karşılığı kontrattan yararlanamayacağı ve 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin süreksiz 16. unsurunda öngörülen birebir takımlarda bulunma kaidesini sağlamış sayılacaklarına dair istisnai bir karara yer verilmediği belirtilmekte ise de, davacının atandığı şube müdürlüğü takımının da 375 sayılı KHK’nın eki (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan takımlardan biri olduğu ve davacının Laf konusu statüden faydalanma hakkına sahip bir takıma atandığı, dava konusu sürecin, 666 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 2. hususuyla eklenen süreksiz 16. hususu ile getirilmiş düzenlemeyi bertaraf edici hale getireceği anlaşılmakla davacı hakkında 375 sayılı KHK’nın süreksiz 16. unsurunun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yürürlükte olan mevzuat kararlarının uygulanması gerektiği sonucuna varıldığından, zıt tarafta tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık görülmediği,

Davacının 01/02/2019 gününden dava tarihine kadar geçen devirde mahrum kaldığı ikramiye ödenmemesinden kaynaklanan 6.441,43-TL maaş/ücret farkının yönetime müracaat tarihi olan 04.07.2019 gününden itibaren hesaplanacak yasal faziyle ödenmesi isteminin incelenmesi tarafından;
2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 7. hususundaki düzenlemeye yer verildikten sonra,

Kamu işçisinin gerek misyonda bulundukları sırada gerekse emekliye ayrılmış olmaları hallerinde, mali ve özlük hakları istikametinden her ay türel Sonuç yaratan, öteki bir sözle süregelen tesirler doğuran idari süreçlere karşı birinci tesis edildikleri ya da birinci uygulandıkları anda dava açılmamış olmasının, müracaat tarihinden itibaren ileriye dönük sonuçlar doğurmak üzere sonradan yapılan müracaata dayalı olarak tesis edilen süreçlerin dava konusu edilmelerine Mani oluşturmayacağı,

Bu nedenle, ilgililerin 2577 sayılı Kanun’un 11. unsuru kararı uyarınca, kendilerine en nihayet ödeme yapılmamasından itibaren 60 gün içerisinde ya da üstte yer verilen 11. unsur uyarınca yönetime başvurmaları üzerine tesis edilecek sürece karşı anılan unsurda öngörülen yönteme Müsait olarak dava açılabileceğini kabul etmek gerektiği,
Bu kararlar karşısında maaş farklarının davacıya ödenmesi bakımından belirli bir uygulama tarihi temel alınarak istekte bulunulan davalarda 2577 sayılı Kanun’un 7. unsuruna nazaran uygulama tarihinden itibaren 60 gün içinde, uygulama üzerine davacı yönetime başvurmuş ise,
12. unsurun yollamada bulunduğu 11. hususa nazaran yönetimin bu müracaata yanıt vermemiş olduğu hallerde uygulama tarihinden itibaren en geç 120 gün yönetimin, yanıt verdiği durumlarda ise uygulama tarihine kadar geçen müddet de hesaba katılmak şartıyla yanıtın davacıya bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde idari davanın açılmış olması gerektiği,

Başka bir anlatımla, dava davacının yönetime başvurduğu tarihten itibaren 120 gün içinde açılmış ise ilgiliye, davanın açıldığı tarihten geriye yanlışsız 120 günü geçmemek üzere, müracaat tarihinden geriye hakikat 60 günlük mühlet içindeki birinci uygulama temel alınarak fiyat farklarının verilmesi gerekeceği; yönetime müracaat tarihinden itibaren 120 günlük ya da yönetimin karşılığının bildirim tarihinden gerekeceği; yönetime müracaat tarihinden itibaren 120 günlük ya da yönetimin yanıtının bildirim tarihinden itibaren 60 günlük mühletler geçtikten sonra açılmış olan davalarda ise fakat dava tarihinden geriye yanlışsız 60 günlük müddet içinde kalan birinci uygulamadan doğan zararın ödenmesinin imkanlı olduğu,
Davacının 6.441,53-TL tazminat istemi tarafından;

Davacının idari müracaat tarihi olan 04/07/2019 gününden geriye gerçek 60. gün olan 05/05/2019 günü, davanın açıldığı 14/10/2019 gününden geriye hakikat 120. gün olan 16/06/2019 gününü geçtiğinden, davacı tarafından, şube müdürü takımına atandığı 01/02/2019 gününden itibaren uğradığı maaş/ikramiye farkından kaynaklı zararın yasal faizi ile ödenmesi isteminin, davanın açıldığı 14/10/2019 gününden geriye hakikat 120. gün olan 16/06/2019 gününden öncesine ait 634,44-TL’lik kısmının mühlet aşımı nedeniyle temelinin incelenmesine hukuken İmkan bulunmadığı, fakat tazminat isteminin, dava tarihinden geriye gerçek 120. gün olan 16/06/2019 gününden sonrasına ait kısmı istikametinden ise hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşılması nedeniyle 16/06/2019 gününden itibaren gerçekleşen 5.807,09-TL zararın dava açma tarihi olan 14/10/2019 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile Birlikte davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle,
dava konusu sürecin iptaline, davacının 6.441,53-TL maddi tazminat isteminin; 634,44-TL’lik kısmının müddet aşımı nedeniyle reddine, 5.807,09-TL’lik kısmının dava açma tarihi olan 14/10/2019 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile Bir arada ödenmesine karar verilmiştir.
Adana Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 08/06/2021 tarih ve E:2020/1710, K:2021/1286 sayılı kararının özeti:

Adana 3. idare Mahkemesinin 19/06/2020 tarih ve E:2019/1152, K:2020/481 sayılı kararının yordam ve hukuka Müsait olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf müracaatının reddine Kesin olarak karar verilmiştir.

II-İNCELEME VE MÜNASEBET: MADDİ OLAY:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

“Kadro karşılığı kontratlı personel”; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 190 sayılı genel Takım ve Adabı Hakkında kanun Kararında Kararname çerçevesinde ihdas edilmiş bir memur takımına sahip halk vazifelileri olmakla birlikte, anılan çalışanın fiyat ve öbür mali hakları kurum maddeleri yahut öbür kanun ve kanun kararında kararnamelerin verdiği yetkiye dayanılarak “sözleşme” ile belirlenmektedir.

5737 sayılı Kanun’un mülga 67. unsuru ile Vakıflar genel Müdürlüğü işçisinin aslında 657 sayılı Kanuna tabi olduğu belirtilmiştir. Anılan hususun ikinci fıkrasında ise, “Genel Müdür, genel Müdür Yardımcısı, Vakıflar Meclisi Üyesi, I. Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Lideri, baş Müfettiş, Müfettiş, Basın ve Halkla Alakalar Müşaviri, Daire Lideri, Bölge Müdürü, Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü, Vakıf Uzmanı, Avukat, Mimar ve Mühendis, kent Plancısı, Müze Araştırmacısı ile Kuruluş Tabibi” takımlarına “kadro karşılığı kontratlı personel” statüsünde Nakil yapılabileceği karar altına almıştır.

02/11/2011 tarih ve 28103 tekrarlanmış sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 666 sayılı kanun Kararında Kararname ile 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye eklenen ek 12. unsurunun üçüncü fıkrasının (m) bendi ile 5737 sayılı Kanun’un 67. unsurunun ikinci ve üçüncü fıkraları ile tıpkı kanun eki (III) sayılı Çizelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan kanun Kararında Kararname’nin 2. unsuruyla 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye eklenen süreksiz 16. unsurda ise, takım karşılığı kontratlı işçi açısından istisnai bir düzenleme yapılarak bu hususun yürürlüğe girdiği tarihte takım karşılığı kontratlı olarak istihdam edilen işçiden, anılan kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayanların mali ve toplumsal hakları hakkında, tıpkı takımlarda bulundukları sürece bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yürürlükte olan mevzuat kararlarının uygulanmasına devam olunacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme sonucunda, takım karşılığı kontratlı işçi statüsünde vazife yapan ilgililerin mali ve toplumsal haklarının korunması amaçlanmıştır.

Personel rejiminde makul bir Sınıf memur tarafından görülecek hizmetler, misyondaki Ehemmiyet yahut mesuliyet ile irtibatlı olarak misyonlarında yükselmektedir. Misyonda yükselme imtihanı sonucunda da ilgililer, imtihanda başarılı olmaları halinde iç oldukları hiyerarşi sisteminde bir üst basamağa yükselmektedir.

Bu kapsamda tersliğin giderilmesi istemine husus uyuşmazlıklar değerlendirildiğinde, her ne kadar takım karşılığı kontratlı işçi istihdamı kaldırılmış ise de, daha Evvel bu statüde istihdam edilenler açısından üstte aktarılan mevzuattan da anlaşılacağı üzere istisna kararlar getirilerek belirli kaideler dahilinde kazanılmış haklar (mali ve toplumsal haklar yönünden) korunmuştur. Davacılar ise, “görevde yükselme” imtihanı sonrasında, iç oldukları hiyerarşi sisteminde bir üst basamağa yükselmelerine Karşın sahip oldukları mali ve toplumsal haklar tarafından kayba uğramışlardır.

666 sayılı KHK’nın 2. unsuru ile 375 sayılı KHK’ya eklenen süreksiz 16. unsur incelendiğinde, düzenlemenin emelinin, anılan unsurun yayımı tarihinde takım karşılığı kontratlı statüde istihdam edilen işçinin mali ve toplumsal haklarının korunarak, takımlarında kaldıkları sürece “kadro karşılığı sözleşmeli” statüsünden yararlanmaya devam etmeleri olduğu anlaşılmakta olup, davacılar her ne kadar imtihanda muvaffakiyet göstererek bir üst takıma atanmışlarsa da atandıkları şube müdürlüğü takımı da Tekrar takım karşılığı kontratlı statüde istihdamına devam edilen bir takım olduğundan, anılan KHK kararı uyarınca kazanılmış haklar kapsamında korunan mali ve toplumsal haklarının korunması ve takım karşılığı kontratlı statüsünden yararlanmaya devam etmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Bilakis bir yorumla ilgililerin takım karşılığı kontratlı statüde istihdam edilmelerine nihayet verilmesi, süreksiz 16. unsurun düzenleme maksadıyla ve hakkaniyetle de bağdaşmayacaktır.

III-SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; Bölge idare Mahkemesi kararları ortasındaki tersliğin, davanın konusu sürecin iptali yolundaki Adana Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 08/06/2021 tarih ve E:2020/1710, K:2021/1286 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, Kesin olarak, 12/09/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir