Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde Karşılaşma İmtihanı ile 25 (yirmi beş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru koşulları ve ilan metni için tıklayınız.

II- YARIŞ İMTİHANI MÜRACAAT ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun (A) bendinde yer Meydan genel koşulları taşımak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve üstte yer Meydan tabloda belirtilen tahsil kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3- Karşılaşma imtihanının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında, üstte tahsil kısımlarına nazaran belirlenen puan çeşitlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6- devamlı olarak vazife yapmasına Mani olabilecek hastalığı bulunmamak.

III- MÜRACAAT FORMU VE TARİHİ

1- müracaat koşullarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) – 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde

basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Karşılaşma İmtihanı müracaat Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Adaylar IV- MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR başlığında belirtilen evraklarını müracaat sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3- Adaylar müracaatlarını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak müracaatlarını tamamlayacaklardır.

4- müracaat.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan yahut başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5- Bu duyuruda belirtilen temellere Müsait olmayan, posta yolu yahut şahsen Müracaat halinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun mutlaka değişiklik yapılmayacaktır.

7- müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

8- Adayların müracaatın nihayet günü itibariyle aranan koşullara haiz olması gerekmektedir.

9- duyuru edilen kontenjanlar için belirlenen müracaat tarihinin nihayet günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan adaylar, müracaat kaidelerini taşıdığı farklı kontenjan kümelerinden yalnızca biri için duyuruda belirlenen biçimde müracaatta bulunabilecektir.

IV- MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

2- Mezuniyet durumunu gösterir diploma yahut doğrulama kodu bulunan mezuniyet dokümanı (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),

3- KPSS Sonuç evrakının doğrulama kodlu sureti

4- Yazılı özgeçmiş,

5- Sıhhatle ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya Mani bir hali olmadığına, isimli sicil kaydı bulunmadığına, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. (Yazılı beyana ait konular dilekçe halinde yazılarak adaylar tarafından imzalanacak ve sisteme yüklenecektir.)

V- YARIŞ İMTİHANININ BİÇİMİ VE KONULARI

1- Karşılaşma imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademeli olarak yapılacaktır.

2- Yazılı ve kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Muvaffakiyet puanı 70’tir.

3- 2019 yahut 2020 lisans seviyesi halk İşçi Seçme İmtihanı sonuçlarına nazaran yapılan müracaatlar ortasından, her bir Küme için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak Nakil yapılacak kontenjan sayısının 20 (yirmi) sert aday, nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar iç olmak üzere, yazılı imtihana çağırılacaktır.

4- Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak kaidesiyle her bir Küme için en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, Nakil yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) sert aday, nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar iç olmak üzere, kelamlı imtihana çağırılacaktır.

5- Adaylara yazılı imtihanda; genel kültür ve genel Yetenek alanında yüzde otuz, mesleksel Meydan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular yöneltilecektir. genel kültür ve genel Yetenek hususları bütün kümeler için ortak; mesleksel Meydan bilgisi soruları, ise her bir Küme için farklı başka sorulacaktır.

6- Yazılı imtihanın Bakanlığımızca yapılması yahut Öbür bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde yazılı imtihana dair rehber Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ayrıyeten yayımlanacaktır.

7- Kümelere nazaran İmtihan mevzuları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

8- Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi, (50 puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının misyona uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komite üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle kelamlı İmtihan puanı belirlenecektir.

9- Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için Karşılaşma imtihanı kurulu reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması mecburidir.

10- Karşılaşma imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, yazılı imtihanın yeri ve tarihi ile yazılı imtihanda başarılı olup kelamlı imtihana girmeye hak kazananlar ve kelamlı imtihanın yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11- Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak Biricik başına kelamlı imtihana çağırılmak için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

12- Yazılı ve kelamlı imtihana katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

13- Kelamlı İmtihan esnasında Karşılaşma imtihanı komitesince tutulacak tutanaklar dışında sesli yahut imajlı rastgele bir kayıt alınmayacaktır.

14- Adaylar İmtihan sonuçlarını müracaat.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.

15- İmtihan sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI- YARIŞ İMTİHANI SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE Nakil İŞLEMLERİ

1- Karşılaşma İmtihanı muvaffakiyet puanı; kelamlı imtihanda başarılı olan adayların yazılı ve kelamlı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

2- Karşılaşma İmtihanı Komitesi tarafından en yüksek Karşılaşma İmtihanı muvaffakiyet puanı Meydan adaydan başlamak suretiyle, her bir Küme için Nakil yapılacak takım sayısı kadar Namzet asıl, yarısı kadar Namzet ise yedek

olarak tespit edilecektir.

3- Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Karşılaşma İmtihanı muvaffakiyet puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı İmtihan puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

4- Karşılaşma İmtihanı sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı takımlarına atamaları yapılacaktır.

5- doküman ile ispatı Muhtemel olan Mecbur haller olmaksızın belirtilen müddetler içinde Müracaat etmeyenlerin Nakil süreçleri yapılmaz. Bunlardan doküman ile ispatı Mümkün olan Mecbur haller nedeniyle misyona başlamama hali iki ayı aşanların Nakil süreçleri iptal edilir.

6- İmtihanda başarılı olup vazifeye başlamayanların yahut ataması yapılıp rastgele bir sebeple vazifeden ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere Karşılaşma imtihanı yedek listesindeki muvaffakiyet sırası dikkate alınarak Nakil yapılabilir.

7- Karşılaşma İmtihanından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

8- İmtihan öncesi, sonrası ve Nakil sürecindeki süreçlerde gerçeğe karşıt doküman verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır. Atanma kaidelerini taşımadıkları sonradan anlaşılanların imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

VII- İTİRAZLAR

1- İmtihan sonuçlarına ait itirazlar, her bir İmtihan sonucunun ilan edilmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde yazılı olarak İşçi genel Müdürlüğü Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, İmtihan Komitesince en Çok 7 (Yedi) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2- Belirtilen mühletler içinde Yaş imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğü Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-posta yahut faks ile yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

VIII- BAŞKA HUSUSLAR

1- Bakanlık İmtihan ve yerleştirme sürecinin her etabında Namzet tarafından beyan edilen hususlarda

adaydan doküman talep edebilecektir.

2- İmtihan ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3- İmtihanla ilgili Amel ve süreçlerde e-posta ve faks ile süreç yapılmayacaktır. Adayların Yaş imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğü Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4- Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, halk Vazifelerine Birinci kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği kararları geçerlidir.

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel genel Müdürlüğü / Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı misal Mahallesi Oruç Lider Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İrtibat Merkezi 444 0 472

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir