Etraf ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafik bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİK BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCILIĞI Alım İLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafik Bilgi Sistemleri genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” kararları çerçevesinde mesleğe Özel Karşılaşma imtihanı ile 10 (on) Coğrafik Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Karşılaşma imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etapta yapılacak olup, tahsil kısımları prestijiyle alınacak olan Coğrafik Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Unvan: Coğrafik Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak şahıs Sayısı: 4

Öğrenim Kısımları: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Unvan: Coğrafik Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak şahıs Sayısı: 4

Öğrenim Kısımları: Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği

Unvan: Coğrafik Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak şahıs Sayısı: 2

Öğrenim Kolları: kent ve Bölge Planlama

1-YARIŞMA İMTİHANINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel koşullara sahip olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve Belde ve bölge planlama kısımları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, geçerlik müddeti dolmamış KPSS P3 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almak,

ç) Karşılaşma imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

d) Erkek adaylar için İmtihan tarihi prestijiyle askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2-BAŞVURULAR

a) Coğrafik Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Karşılaşma İmtihanına katılabilmek için müracaatların, 13/10/2021 Çarşamba günü başlayıp 26/10/2021 Salı günü saat 23:59:59’a kadar Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c) Adayların tahsil durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların müracaat sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

ç) ilanda belirtilen KPSS puan tipi dışında farklı bir puan tipinden müracaat yapan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konulardaki mesuliyet adayın kendisine aittir.

3- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Koşulları taşıyanlardan yazılı imtihana çağrılacak Namzet sayısı; talepte bulunan her bir yönetim ve/veya tahsil kolu için Nakil yapılacak takım yahut durum sayısının 20 katından Çok olamaz. Merkezi İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip diğer adaylar da imtihana çağrılır.

b) Yazılı imtihana katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir.

c) Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, İmtihan yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı İmtihan giriş evrakı ayrıyeten verilecek olup, İmtihan giriş dokümanı olmayan adaylar imtihana katılamayacaktır.

ç) Yazılı imtihana katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş Amel günü içerisinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, İmtihan kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç beş Amel günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu müddet, incelemenin Mecbur kılınması halinde en Çok on Amel gününe kadar uzatılabilir.

d) Başvurusu kabul edilip isimleri Karşılaşma imtihanına katılabilecekler ortasında yer alanlardan, gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

4- YAZILI SINAV

1) Adaylar yazılı imtihanda aşağıdaki hususlardan sorumludur.

a) Coğrafik bilgi sistemleri ve uzaktan algılama,

b) Bilgi tabanı Yönetim sistemleri,

c) Bilgi güvenliği,

ç) Harita ve kartoğrafya bilgisi,

d) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafik Bilgi Sistemleri ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun coğrafik bilgi sistemleri ile ilgili kararları,

e) 49 sayılı Coğrafik Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

f) Coğrafik bilgi sistemleri ile ilgili diğer mevzuat.

2) Yazılı imtihan, her biri eşit puan pahasında 100 sorudan oluşur ve çoktan seçmeli soruları içeren test metoduna nazaran yapılır. İmtihan sorularının, % 50’si coğrafik bilgi sistemleri ve uzaktan algılamadan, % 20’si bilgi tabanı Yönetim sistemlerinden, % 15’i harita ve kartoğrafya bilgisinden, % 10’u bilgi güvenliğinden, % 5’i ise (d), (e) ve (f) unsurlarında sayılan mevzuatlardan oluşur.

3) Yazılı imtihanın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

4) Muvaffakiyet sıralamasına nazaran hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanacaktır.

5) Yazılı imtihanda başarılı olanlar ortasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen takım yahut durumun 4 katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılır. Çağrılacak olan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı da kelamlı imtihana alınır.

5- KELAMLI SINAV

1) Kelamlı İmtihan kademesinde adaylar;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle kelamlı İmtihan gerçekleştirilir.

2) Adayların İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi (a) bilgisayar ortamında, İmtihan heyeti tarafından bu Amel için görevlendirilen işçi ile İmtihan konseyi üyelerinin nezareti ve kontrolü altında uygulamalı olarak ölçülür. Adaylara, coğrafik bilgi sistemleri, uzaktan algılama, bilgi tabanı yazılımı ve bilgisayar takviyeli tasarım alanlarındaki bilgilerini ölçmek üzere her biri eşit puan pahasında toplamı elli (50) puan olan beş soru yöneltilir.

3) Adaylar, (a) unsuru için elli (50) puan, (b) ila (e) unsurlarında yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir.

6- MUVAFFAKİYET SIRASININ OLUŞTURULMASI

a) İmtihan kurulunca; yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve Karşılaşma imtihanı muvaffakiyet listeleri tahsil kısımları prestijiyle farklı başka hazırlanır. Bu halde belirlenen muvaffakiyet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla, yazılı İmtihan puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

b) Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım yahut konum sayısı kadar asil, alınacak uzman yardımcısı takım yahut konum sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

c) Muvaffakiyet listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur.

ç) Adaylar, İlan tarihinden itibaren beş Amel günü içerisinde Karşılaşma imtihanı Kesin sonucuna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren İmtihan kurulunca otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

d) itirazların sonucuna nazaran hazırlanan Kesin muvaffakiyet listesi Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur.

e) Karşılaşma imtihanında 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

7- UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

1) Karşılaşma imtihanını asil olarak kazananlar, ibraz edecekleri dokümanlarla Birlikte yazılı olarak yönetimlere yapacakları müracaat üzerine durumlarına Müsait uzman yardımcısı takım yahut konumlarına yönetimlerce atanırlar.

2) Mühleti içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde Müracaat etmeyenlerin Nakil süreci yapılmaz.

3) İmtihanda başarılı olup misyona başlamayanlardan yahut ataması yapılıp da rastgele bir sebeple misyondan ayrılanlardan boşalan takım yahut durumlara, yeni bir İmtihan yapılıncaya kadar Karşılaşma imtihanı Kesin muvaffakiyet listesi dikkate alınarak yedek listeden Nakil yapılabilir. Bu formda yedek listeden yapılacak atamalar direkt ilgili yönetim tarafından gerçekleştirilir.

8- GERÇEĞE MUHALİF BEYAN

a) Rastgele bir basamakta, gerçeğe alışılmamış ve Düzmece evrak veren yahut gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanlar imtihana alınmaz, imtihana girmişlerse imtihanları iptal edilir ve atamaları yapılmaz yahut mukavele imzalanmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir ve mukavele imzalanmış ise feshedilir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

9391/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir