Eşdeğerlik kararına karşın, KPSS ile yerleşen lakin ataması yapılmayan aday, açtığı davayı kazandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Vazifelisi olarak yerleşen aday Hacettepe Üniversitesi Sıhhat Yönetimi mezunudur. İlgili üniversitenin araştırma vazifelisi ilan kuralı ise; “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kısmı, Sıhhat Kurumları Yöneticiliği Kısmı, Sıhhat Yönetimi” kısımlarının birinden lisans mezunu olmak olarak belirlenmiştir.

Merkezi yerleştirme ile üniversiteye yerleşen aday hakkında ilgili üniversite kişinin Sıhhat Yönetimi mezunu olmasından ötürü ilan kuralını taşımadığı gerekçesiyle Yükseköğretim Konseyi Başkanlığına görüş sormuştur. Anılan Başkanlık tarafından verilen görüşte; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik“te ilanlara eşdeğerliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen programlardan mezun olanların da başvurabileceğine ait karar bulunmadığı ve ilan metninde muadil kısımlardan mezun olanların müracaat yapabileceğinin belirtilmediği gerekçesiyle atamasının yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.

YÖK’ün verdiği bu görüş sonrası ilgili üniversite atama sürecini gerçekleştirmemiş, ilgili kişi yönetim mahkemesine dava açmıştır.

Yönetim mahkemesi kararında özetle; 06 Kasım 2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Şurası Kararı ile Sıhhat Yönetimi, Sıhhat Kurumları İşletmeciliği ile Sıhhat Kurumları Yöneticiliği programlarının birbirinin muadil olduğuna karar verildiği, ayrıyeten 16/11/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Şurası Kararı ile Hacettepe Üniversitesi Sıhhat Yönetimi Kısmının isminin Sıhhat İdaresi olarak değiştirildiği, ayrıyeten mevzuatta müracaat yapılacak kısımlara eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların müracaat yapamayacağına yahut yalnızca mezun olunan kısımlara müracaat yapılabileceğine ait kısıtlayıcı bir düzenleme olmadığından ötürü dava konusu süreçte hukuka uyarlık görmemiştir.

DAVACI : ………………………….

VEKİLİ : ………………………………..

…………………………………………

DAVALI : ………………………….. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ – ………………..

VEKİLİ : …………………………… (Aynı Adreste)

DAVANIN ÖZETİ : Davacı vekili tarafından, Aralık 2015 devri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılan yerleştirme sonucunda Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi Sıhhat İdaresi Kısmına atanmaya hak kazanan müvekkilinin, atamasının yapılmamasına ait 24.02.2016 gün ve 81451303-101.01.02.5 sayılı sürecin; Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından merkezi yerleştirmenin yapıldığı lakin davalı yönetim tarafından atama sürecinin yapılmadığı, Yüksek Öğretim Heyeti Başkanlığı’nın davalı Yönetime yazdığı 17.02.2016 tarih ve 82444403-299-813 sayılı yazıda müvekkilinin mezun olduğu programın, kelam konusu ilanda aranan programlarla muadil olduğu fakat ilanda eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların müracaat yapabileceği belirtilmediği gerekçesiyle davacının atanmasının uygun görülmediğinin bildirildiği, 2015 Aralık ayı öğretim üyesi yetiştirme programı devrinde on sekiz adet araştırma vazifelisi takımı açıldığı ve bu takımlardan altısına davacının da mezun olduğu kısım mezunlarının yerleştirilerek atamalarının yapıldığı, muadil programların tüm devirlerde kabul edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı vekili tarafından, Yükseköğretim Şurası (YÖK) Başkanlığı’nca belirlenip 1 adet takım için yapılan kelam konusu araştırma vazifelisi alım ilanında “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kısmı, Sıhhat Kurumları Yöneticiliği Kısmı, Sıhhat İdaresi kısımlarının birinden lisans mezunu olma kaidesi arandığı, davacının Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sıhhat Yönetimi kısmından mezun olduğu anlaşılması üzerine Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı’na atama için görüş sorulduğu, bunun yetki aşımı olarak değerlendirilemeyeceği, YÖK tarafından, atama süreci için yapılan ilanda mezun olanlarla birlikte, eşdeğerliliği kabul edilen öteki kısımlardan müracaatta bulunabileceği belirtilmediğinden, dava konusu edilen atamama sürecinin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Gaziantep 1. Yönetim Mahkemesi’nce evvelce belirlenip taraflara bildirilen 25/05/2017 tarihindeki duruşmaya davacı vekili Av. …………. ile davalı yönetim vekili Av. ………………. geldiği görülmekle, gelen taraflara yöntemine uygun kelam hakkı verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşma sona erdirilerek, dava belgesi incelendikten sonra işin temeli hakkında gereği görüşüldü:

Dava, Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi Sıhhat İdaresi Kısmına atanmaya hak kazanan davacının, kelam konusu araştırma vazifelisi alım ilanında “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kısmı, Sıhhat Kurumları Yöneticiliği Kısmı, Sıhhat İdaresi kısımlarının birinden lisans mezunu olma kuralı arandığı, davacının Sıhhat Yönetimi Kısmı’ndan mezun olduğundan bahisle atamasının yapılamayacağına ait Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’nın 24.02.2016 gün ve 81451303-101.01.02.5 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

02.09.1983 tarih ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Takımları Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin ”Merkezi Sınav” başlıklı Ek 8.maddesinde, merkezi imtihan ile giriş imtihanlarının yapılması ve öteki konulara ait temel ve metotların Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği karar altına alınmıştır.

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Tarz Ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’te öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları takımlarına müracaat için aranacak genel ve özel kaideler karar altına alınmış, kelam konusu yönetmeliğin ”Genel Şartlar” başlıklı 6.maddesinde; (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak, b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak,gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlananların ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme etaplarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı lisan puan barajlarının üzerinde bir puanı minimum puan olarak belirleyebilirler. (3) Ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme basamaklarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Şurası kararıyla belirlenir. (…) (5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı takım ilanlarında lisans yahut lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ilişkin bilimsel, objektif ve denetlenebilir şartlar dışında adayı tanımlayan özel kurallar koyamazlar. (6) Alanında deneyim sahibi olmak kaidesinin, hangi tahsil seviyesinden sonrasına ilişkin olduğu ilanlarda belirtilir.” düzenlemeleri ve ”Özel Şartlar” başlıklı 7.maddesinde ise; ”(1) (1) Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana birinci müracaat tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (…) (3) Öğretim vazifelisi takımına müracaat için aranacak özel kaideler şunlardır: (…) b) Hoş Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Hoş Sanatlar Eğitimi Kısımları, Konservatuarlar ile ön lisans seviyesinde eğitim yapılan ünitelere başvuracak öğretim vazifelisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak yahut lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyimli olmak.(…)” kararlarına yer verilmiştir.

Dava evrakının incelenmesinden; Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sıhhat Yönetimi Kısmı’ndan mezun olan ve Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı’nın yaptığı araştırma vazifelisi alım ilanına başvuran davacının, Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılan yerleştirme sonucunda Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi Sıhhat Yüksekokulu Sıhhat İdaresi Kısmına atanmaya hak kazandığı, davalı kurum tarafından yapılan kıymetlendirme sonucunda araştırma vazifelisi alım ilanında “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kısmı, Sıhhat Kurumları Yöneticiliği Kısmı, Sıhhat Yönetimi” kısımlarının birinden lisans mezunu olma kaidesi arandığı, davacının Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sıhhat Yönetimi kısmından mezun olduğunun anlaşılması üzerine davacının müracaat kaidesini taşıyıp taşımadığı konusunda tereddüde düşüldüğü ve atamasının yapılıp yapılamayacağına ait Yükseköğretim Şurası Başkanlığı’ndan görüş sorulduğu, Yükseköğretim Şurası Başkanlığı’nın 17.02.2016 tarih ve 82444403-299-813 sayılı yazısı ile” öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı takımlarına naklen yahut açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ile giriş imtihanlarına ait tarz ve asıllar hakkında yönetmelikte ilanlara eşdeğerliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen programlardan mezun olanların da başvurabileceğine ait karar bulunmadığı, ayrıyeten kelam konusu ilanda da eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların müracaat yapabileceğinin belirtilmediği, bu sebeple davacının atamasının yapılmaması gerektiğinin” bildirildiği, davalı Üniversite Rektörlüğü’nün 24.02.2016 gün ve 81451303-101.01.02.5 sayılı süreci ile ÖYP kapsamında yerleştirilen davacının Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı görüşü doğrultusunda Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi Sıhhat Yüksekokulu Sıhhat İdaresi Kısmı araştırma vazifelisi takımına atamasının yapılmaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; her ne kadar davalı yönetim vekili tarafından anılan yönetmelikte müracaat yapılacak kısımlara eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların da başvurabileceğine ait karar bulunmadığı ve hasebiyle araştırma vazifelisi alım ilanında belirtilen kısımlarının birinden lisans mezunu olma kuralını taşımayan davacının sözkonusu kısma öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında araştırma vazifelisi olarak atamasının yapılamayacağı belirtilmiş ise de; davacının 11/01/2017 tarihinde evrakımıza sunduğu dilekçe ekindeki Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından davacıya hitaben yazılmış 06/01/2017 tarihli ve 75850160-303.01.01-1532 sayılı yazıda “Sağlık Bilimleri Yüksekokulu altındaki Sıhhat İdaresi Programı ile İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Sıhhat Yönetimi Programının muadil sayıldığı, 06/11/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Konseyi toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b hususu uyarınca, Sıhhat Yönetimi, Sıhhat Kurumları İşletmeciliği ile Sıhhat Kurumları Yöneticiliği Programlarının birbirine muadil olduğuna karar verildiği, 11/02/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Şurası toplantısında ise 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 unsuru uyarınca, Yükseköğretim kurumlarındaki bu kısımların isminin Sıhhat İdaresi olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü, 16/11/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Şurası toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ile 7/h hususları uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması kaidesi ile Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sıhhat Yönetimi Kısmı isminin Sıhhat İdaresi olarak değiştirilmesine karar verildiği”nin bildirildiği görülmüştür.

Bu durumda; mevzuatımızda müracaat yapılacak kısımlara eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların müracaat yapamayacağına yahut yalnızca mezun olunan kısımlara müracaat yapılabileceğine ait rastgele bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmadığı, davacının mezun olduğu kısmın başvurduğu kısımla muadil olduğunun Yükseköğretim Şurası tarafından da kabul edildiği ve 16/11/2016 tarihinde davacının mezun olduğu Sıhhat Yönetimi Kısmı isminin da Sıhhat İdaresi olarak değiştirildiği konuları birlikte değerlendirildiğinde, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sıhhat Yönetimi Kısmı’ndan mezun olan davacının müracaatının kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, müracaat kaidelerini taşımadığından bahisle Sıhhat İdaresi Kısmı’na araştırma vazifelisi olarak atamasının yapılamayacağına ait tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu sürecin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 251,35-TL yargılama sarfiyatı ile Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi uyarınca duruşmalı davalar için belirlenen 1.510,00-TL avukatlık fiyatının davalı yönetimden alınarak davacıya verilmesine, artan posta fiyatının kararın katileşmesinden sonra Mahkememizce re’sen davacıya iadesine, kararın bildirimini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge Yönetim Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, ……………. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir