Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 11, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından:

ENGELLİ BİREYLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE VE ULUSAL

ENGELLİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin emeli, engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli bireylere kimlik kartı verilmesine ve Ulusal Engelli Data Sistemi oluşturulmasına ait tarz ve asılları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, erişkinler için sıhhat heyeti raporuna nazaran Mani oranı en az %40 olan bireylere yahut çocuklar için Özel Muhtaçlık raporuna (ÇÖZ-GER) nazaran en az bu orana denk Özel Gereksinim seviyesine sahip çocuklara engelli kimlik kartı verilmesini, Ulusal Engelli Data Sistemi oluşturulmasını ve Ulusal Engelli Bilgi Sistemine işlenecek ve aktarılacak bilgilere ait metot ve temelleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65 inci unsuru, 71 inci hususunun birinci fıkrasının (d) bendi ile 76 ncı hususunun birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ABS: Bakanlıkça oluşturulan Aile Bilgi Sistemini,

b) Bakan: Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanını,

c) Bakanlık: Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığını,

ç) genel Müdürlük: Engelli ve İhtiyar Hizmetleri genel Müdürlüğünü,

d) Vilayet Müdürlüğü: Aile ve Toplumsal Hizmetler Vilayet müdürlüğünü,

e) Vilayet Müdürü: Aile ve Toplumsal Hizmetler Vilayet müdürünü,

f) Kimlik kartı: Mevzuatta münhasıran engellilere sağlanan hak ve sunulan hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere Bakanlıkça verilen kimlik kartını,

g) Kimlik Kartı Modülü: ABS üzerinde yer Meydan Engelli Kimlik Kartı Modülünü,

ğ) Şahsî bilgi: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ferdî Dataların Korunması Kanununun 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan bilgileri,

h) MERNİS: İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Merkezi Nüfus Yönetimi Sistemini,

ı) özel nitelikli şahsî data: 6698 sayılı Kanunun 6 ncı hususunun birinci fıkrasında sayılan şahsî bilgileri,

i) Rapor: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan çocuklar için Özel Muhtaçlık raporu (ÇÖZ-GER) ya da 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan erişkinler için sıhhat heyeti raporu (ESKR) ile bu yönetmeliklere nazaran geçerli kabul edilen tıpkı nitelikteki diğer sıhhat konseyi raporlarını,

j) Toplumsal hizmet merkezi: Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı toplumsal hizmet merkezlerini,

k) Ulusal Engelli Data Sistemi: Kimlik kartı süreçleri esnasında elde edilen şahsî bilgiler ile Bakanlığın misyon alanı kapsamında ilgili mevzuatına nazaran engelli bireylere ait öteki Kuruluş ve kuruluşlardan aktardığı ferdî dataların işlendiği bilgi tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kimlik Kartı Verilmesine Ait Yol ve Esaslar

Kimlik kartının niteliği

MADDE 4- (1) Bakanlıkça bu Yönetmelik kararları kapsamında verilen kimlik kartına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mevzuatta münhasıran engelli bireylere sağlanan hak ve sunulan hizmetlerden yararlanır. Mani durumunu belirtir bu kimlik kartı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yerine geçmez.

(2) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci hususu kapsamında mavi kart verilenler için de kimlik kartı düzenlenebilir.

(3) Ülkemizce ya da Lahey Devletler özel Hukuk Konferansına Üye ve 5/10/1961 tarihli Yabancı Resmi Evrakların Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Kontratına taraf devlet makamlarına ya da makamlarınca verilecek engelli kimlik kartları, ilgili şahıslarca apostil süreci yaptırılması ve karşılıklılık temeli gözetilmesi kaidesiyle ülkemizde geçerli kabul edilebilir. Ülkemiz makamlarınca yapılacak apostil süreçlerinde, 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Üniteleri Teşkilat, misyon ve Çalışma Yönetmeliğinde belirlenen yordam ve temellere nazaran süreç yapılır.

(4) Kimlik kartı alıp almamak isteğe bağlıdır.

Kimlik kartının formu ve basımı

MADDE 5- (1) Kimlik kartında; ismine kimlik kartı düzenlenecek bireyin T.C. Kimlik Numarası, ismi, soyadı, doğum tarihi, kimlik kartının geçerlilik müddeti, refakat hakkının olup olmadığına ait bilgi, kimlik kartının seri numarası ve 15 yaşını dolduranlar için fotoğraf bulunması zaruridir.

(2) Mecbur ögeler dışında kimlik kartı üzerinde yer alacak ayrıca bilgiler, yapılacak eklemeler ve değişiklikler Bakanlıkça belirlenir.

(3) Kimlik kartının kapsamı, formu, ebadı; yürürlük, değiştirme ve geçerlilik müddeti; taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak gayesiyle kimlik kartı üzerine konulacak Emniyet ögeleri; basım, teslimat ve kullanım evresinde uygulanacak sistem ve teknoloji; kimlik kartının kaybı ve yenilenmesi halinde yapılacak süreçler Bakanlık tarafından belirlenir.

Başvuru, kimlik ve engellilik bilgileri

MADDE 6- (1) Kimlik kartı almak için müracaatlar; Vilayet müdürlükleri, toplumsal hizmet merkezleri ya da e-Devlet aracılığıyla yapılır.

(2) Kimlik kartı almak için Vilayet müdürlükleri ya da toplumsal hizmet merkezlerine müracaat yapılması halinde;

a) Bireyin T.C. Kimlik Kartı ibraz edilir.

b) Bireyin rapor bilgileri, sıhhat Bakanlığı web servis aracılığı ile doğrulanır.

c) Bireye, Bakanlığın internet sitesinde örnekleri yer Meydan kimlik kartı müracaat formu doldurtularak şahsî bilgilere ait aydınlatma metni ile aktarılacak ferdî dataların bilgisinin bulunduğu Aleni istek formu sunulur.

(3) Vilayet müdürlükleri ya da toplumsal hizmet merkezlerinden yapılan müracaatlarda, Çocuklar İçin özel Muhtaçlık Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmeden Evvel alınmış ve sıhhat Bakanlığı web servisi aracılığıyla doğrulanamayan raporların aslı yahut onaylı örneği ile kimlik kartı süreçleri yapılabilir. Lakin asıllı ögelerine ait ibarelerden en az biri okunmayacak yahut anlaşılamayacak seviyede silinen, yıpranan yahut tahrip edilen ve ayrıyeten web servis üzerinden de doğrulanamamış olan raporlar ile süreç tesis edilemez. Bireyin, farklı tarihlerde alınmış birden Çok raporu bulunması halinde nihayet tarihli raporu temel alınır.

(4) Vilayet müdürlükleri ya da toplumsal hizmet merkezlerinden yapılan müracaat süreçlerinde, ismine kimlik kartı düzenlenecek bireyin Ufak yahut kısıtlı olması halinde yasal temsilcisi, kendi T.C. Kimlik Kartını ibraz ederek süreçleri yapmaya yetkilidir. Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yahut huzurevlerinde kalan bireylerin müracaatları, T.C. Kimlik Kartını ibraz etmek ve ismine müracaatta bulunulan birey vesayet altındaysa vesayet organlarına tevdi edilen misyonlar Bâtın kalmak kaidesiyle Kuruluş çalışanı aracılığı ile yapılabilir.

(5) Rapor bilgileri sıhhat Bakanlığı e-Rapor sisteminde, kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı MERNİS’te işlenmiş olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e-Devlet üzerinden kimlik kartı müracaatında bulunabilir.

(6) e-Devlet üzerinden yapılacak müracaatlarda da ikinci fıkranın (c) bendinde yer Meydan aydınlatma metni ve Aleni istek formu sunulur.

(7) e-Devlet üzerinden yapılan müracaatlar, Bakanlık tarafından Müsait görülen uygulama üzerinden Vilayet müdürlüklerine yahut bireyin müracaat esnasında belirttiği adrese en yakın toplumsal hizmet merkezine yönlendirilir. e-Devlet üzerinden ulaşan müracaatlar, ön değerlendirmeye tabi tutulur. Kıymetlendirme sonucunda bilgi ve dokümanları tam ve eksiksiz olarak web servisler üzerinden sağlanabilen müracaatlar sürece alınarak Kimlik Kartları düzenlenir. Süreç yapılamayan müracaatlar hakkında, müracaat sahibine süreç yapılamama münasebeti bildirilir.

(8) Bireyin, kimlik kartı düzenlenmesine ait süreçlerde kullanılan dokümanları ile öbür Gerekli formlar ilgili belgesinde Vilayet müdürlükleri yahut toplumsal hizmet merkezlerince saklanır. e-Devlet üzerinden yapılan müracaatlarda ilgili evraklar müracaatın yönlendirildiği merci tarafından saklanır.

Kimlik kartının düzenlenmesi

MADDE 7- (1) Kimlik kartı; raporda yer Meydan bilgiler ile bireyin kimlik bilgileri temel alınarak Vilayet müdürlükleri yahut toplumsal hizmet merkezlerince düzenlenir.

(2) Kimlik kartı, Vilayet müdürü yahut Vilayet müdürü tarafından yetkilendirilen Vilayet müdür yardımcısı yahut toplumsal hizmet merkezi müdürü tarafından onaylanır. Kartta yazılı bilgilerin doğruluğundan onaylayan sorumludur.

(3) onay süreçleri elektronik imza ile de yapılabilir.

Kimlik kartının teslimi

MADDE 8- (1) Kimlik kartının teslimi sırasında, kartın teslim edildiğine dair teslim dokümanı düzenlenir. Kimlik kartı, Vilayet müdürlükleri yahut toplumsal hizmet merkezlerince kişinin kendisine; kişinin Ufak yahut kısıtlı olması halinde ise yasal temsilcisine Bakanlığın internet sitesinde örneği yer Meydan engelli kimlik kartı teslim formu imzalatılarak teslim edilir. Kimlik kartı; kişinin kendisinin yahut Ufak ya da kısıtlı olması halinde yasal temsilcisinin talebiyle kişinin her dereceden alt ve üst soyu ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ya da kayın hısımları yahut eşine de teslim evrakı imzalatılmak suretiyle teslim edilebilir.

(2) Kimlik kartı, bireyin Yurt içinde müracaat esnasında belirteceği bir adrese yahut yerleşim yeri adresine iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

(3) Kimlik kartının posta ile gönderilmesi halinde, kimlik teslim evrakının ilgili kısmında iadeli taahhütlü posta ile gönderildiğine ait bilgiye yer verilir. İadeli taahhütlü postanın teslim edildiğine dair doküman, kimlik kartını teslim Meydan şahıs tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili evrakta saklanır.

(4) Verilen kimlik kartlarının seri numaraları ve öbür bilgileri Vilayet müdürlükleri ve toplumsal hizmet merkezleri tarafından Bakanlıkça Kimlik Kartı Modülüne işlenir ve saklanır.

Kimlik kartının tekrar düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Kimlik Kartları; kimlik kartı düzenlenmesine temel alınan bilgilerin değişmesi yahut rastgele bir nedenle geçersiz hale gelmesi durumunda ilgili dokümanlar ile Vilayet müdürlüğüne, toplumsal hizmet merkezlerine ya da e-Devlet üzerinden müracaat yapılarak yine düzenlenir. İçeriğindeki bilgilerin değişmesi yahut rastgele bir nedenle geçersiz hale gelmesi sebebiyle değişimi talep edilen eski kimlik kartı, imha edilmek üzere yenisi teslim edilmeden Evvel Vilayet müdürlüğüne yahut toplumsal hizmet merkezine verilir.

(2) Kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi yahut rastgele bir nedenle Vilayet müdürlüğüne teslim edilememesi durumunda izlenecek tarz ve asıllar Bakanlıkça belirlenir.

Kimlik kartının iade edilmesi

MADDE 10- (1) apansızın Çok kimlik kartına sahip olunması durumunda en nihayet düzenlenen dış olmak üzere sahibinin elinde bulunan Kimlik Kartları, hakkında gaiplik kararı bulunan ya da ölen bireylere ilişkin kimlik kartları, Özel Gereksinim seviyesi yahut Mani oranı belirlenen minimum seviyenin altına düşen bireylere ilişkin Kimlik Kartları yahut ayrıca rastgele bir nedenle geçersiz hale gelen kimlik kartları Vilayet müdürlüklerine ya da toplumsal hizmet merkezlerine iade edilir. Bu suretle geçersiz hale gelen Kimlik Kartlarının iade edilmemesinden ve yöntemsiz kullanılmasından doğacak mesuliyet kullananlara aittir.

Kimlik kartının imha edilmesi

MADDE 11- (1) Basıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde teslim alınmayan, yinelenmiş olduğu tespit edilen, Geri alınan, ölen yahut Öbür nedenlerle Kurum yahut şahıslar tarafından iade edilen, bulunarak Vilayet müdürlüğüne teslim edilen ve sahibine ulaşılamayan, basımı yahut kaplanması etaplarında meydana gelen yanlışlı baskı yahut kaplama nedeniyle kullanılamaz duruma gelen Kimlik Kartları imha edilir.

(2) İmha sürecinin gerçekleştirilmesi için imha tutanağı düzenlenir. Kimlik Kartlarının seri numaraları düzenlenen imha tutanağına geçirilir. İmha tutanağı, Vilayet müdürünce görevlendirilen ve 3 işçiden oluşan imha komitesi tarafından imzalanır.

(3) Kimlik Kartları, en Fazla bir ay içerisinde imha edilir. İmha sürecinin, imha tutanağının imzalandığı gün yapılması mecburidir. Düzenlenen kimlik kartının bireye hiç teslim edilememiş olması durumunda bir aylık mühlet, birinci fıkrada belirlenen altı aylık müddetin bitiminden itibaren işlemeye başlar.

(4) İmha edilecek Kimlik Kartları hakkında, engelli Kimlik Kartı Modülüne ilgili kimlik kartının imha edildiğine dair şerh düşülür.

Kimlik kartında tahrifat ve sahtecilik

MADDE 12- (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar kullanılamaz.

(2) Diğerine ilişkin kimlik kartını kullananlar; gerçeğe alışılmamış kart düzenleyenler yahut bu Cin kartları bilerek kullananlar; iade etmesi gerektiği halde kimlik kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde gerçek durumu gizlemek niyetiyle taammüden tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile bu kartları kullananlar, genel kararlara nazaran cezai soruşturma yapılmak üzere yetkili mercilere bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Engelli Bilgi Sistemi

Ulusal Engelli Data Sisteminin oluşturulması

MADDE 13- (1) Bakanlık, Ulusal Engelli Data Sisteminin oluşturulması için Gerekli servisleri hazırlar.

(2) Engelli kimlik kartı müracaatları esnasında elde edilen ferdî dataların sisteme işlenmesine ait Amel ve süreçler, kimlik kartı verilmesine ait süreçleri yapanlarca yürütülür. Ulusal Engelli Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik teknik çalışmalar Bakanlık Bilgi Teknolojileri genel Müdürlüğünce yürütülür.

(3) Ferdî bilgilerin, Ulusal Engelli Data Sistemine kaydedilmesi ve bu bilgilerin işlenmesine ait yordam ve temeller 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlıkça yürütülür.

(4) Engellilere yönelik hizmet sunan Kuruluş ya da kuruluşlarca elde edilen şahsî bilgiler ve Özel nitelikli ferdî bilgiler de, 6698 sayılı kanun kararları çerçevesinde bilgi sistemine aktarılabilir.

(5) Data sistemine aktarılan bilgilerin doğruluğundan ve yeniliğinden, bilgiyi aktaran taraf sorumludur. Data sorumlusu olarak Bakanlık engellilere yönelik hizmet sunan öbür kişi, Kurum ya da kuruluşlar tarafından kendisine aktarılan ferdî bilgilerin yanlışsız ve şimdiki olması için Gerekli önlemleri alır.

(6) Ulusal Engelli Bilgi Sisteminde saklanan şahsî bilgiler mevzuatta öngörülen müddetin sona ermesi ya da işlenme maksadının gerektirdiği sebeplerin ortadan kalkması durumunda 6698 sayılı kanun ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata Müsait olarak imha edilir.

Veri güvenliği, data sürece ve aktarılmasına ait tarz ve esaslar

MADDE 14- (1) Data sisteminde yer Meydan şahsî dataların kapalılığı temeldir. Data sisteminde yer Meydan ferdî bilgilerin hukuka karşıt olarak işlenmesini ve bilgilere erişilmesini önlemek ile ferdî dataların korumasının sağlanması emeliyle Müsait Emniyet seviyesini temin etmeye yönelik Gerekli her türlü teknik ve idari önlemler Bakanlık tarafından alınır. Laf konusu önlemlerin alınması konusunda Bilgi Teknolojileri genel Müdürlüğü yetkilidir.

(2) Şahsî datalar üzerinde gerçekleştirilecek sürece, aktarma, yok etme, silme, anonim hale getirme üzere süreçlerin tamamı, 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kararlarına nazaran yürütülür.

(3) Bakanlık ile Daimi yahut Biricik seferlik bilgi paylaşımları ya da web servis taleplerinde data transferinin gerçekleştirilmesi için protokol imzalanması zaruridir. Soruşturma, kovuşturma, yargılama yahut infaz süreçlerine ait yargı makamları yahut infaz mercileri tarafından talep edilen şahsî bilgilerin paylaşımı ve anonim hale getirilmiş bilgilere yönelik gelen bilgi taleplerinin karşılanması için protokol imzalanması gerekmez.

(4) Bakanlıkça aktarılan şahsî bilgilerin zımnilik ve güvenliğinin sağlanmasında her türlü sorumluluk, müddet ile hudutlu olmaksızın bilgi transferi talebinde bulunana aittir.

(5) Bakanlıkça aktarılan ferdî datalar, rastgele bir nedenle üçüncü şahısların kullanımına sunulamaz ve yayımlanamaz.

(6) Data sistemine diğer kişi, Kurum ya da kuruluşlardan aktarılan ferdî bilgilerin paylaşılmasına ait talepler, Öğrenci mevzu ferdî dataların alındığı kişi, Kurum ya da kuruluşa yönlendirilir.

(7) özel nitelikli ferdî datalar 6698 sayılı kanun çerçevesinde lakin ilgililerin Aleni isteği alınmak suretiyle üçüncü şahıslara aktarılabilir. Ferdî bilgilerin aktarılmasına ait anılan Kanunda yer Meydan öbür kararlar gizlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve nihayet Hükümler

ÇÖZ-GER raporları ile düzenlenecek Kimlik Kartlarına ait hususlar

MADDE 15- (1) Çocuklar İçin özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ÇÖZ-GER raporlarında belirlenen Özel Gereksinim seviyeleri, anılan yönetmeliğin ekinde kayıtlı mevzuat Ahenk tablosuna nazaran karşılık geldiği Mani oranlarına denk sayılır. Kimlik kartı üzerine, ilgili tabloda yer Meydan Özel Muhtaçlık seviyesi yazılır.

(2) 18 yaşından küçükler için düzenlenecek kimlik kartlarının geçerlilik mühleti, kimlik kartının düzenlenmesinde temel alınan raporda belirlenen süreyi geçemez. “Sürekli” ibareli bir raporun temel alınması halinde ise, kimlik kartının geçerlilik mühleti, bireyin 18 yaşını doldurduğu günün en Fazla bir ay sonrası olarak belirlenebilir.

Dosyalama, arşivleme ve bilgi saklama süresi

MADDE 16- (1) Vilayet müdürlükleri ve toplumsal hizmet merkezlerince bu Yönetmelik kapsamında tutulan evraklar, tutulduğu yılın bitimini takip eden en geç on beşinci günün sonunda Vilayet müdürlüğü arşivine devredilir. Periyodu gerçekleştirilen ve 15 yılını doldurmuş olan belgelerin Devlet Arşivleri Başkanlığına devredilmesi süreci ilgili mevzuatına nazaran yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında kimlik kartı süreçleri esnasında elde edilen bilgiler, kimlik kartının geçersiz hale geldiği ya da kullanım dışı kaldığı tarihten itibaren 50 Yıl boyunca saklanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlüler Bilgi Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Özürlüler Data Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik kararlarına yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut kimlik kartları ve engellilik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanları

GEÇİCİ UNSUR 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel;

a) 13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartları,

b) 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlüler Bilgi Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik uyarınca nüfus cüzdanlarına yazdırılan Mani oranını gösteren ibare,

c) 19/7/2008 tarihli ve 26941sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlüler Bilgi Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik uyarınca verilmiş bulunan Kimlik Kartları,

geçerliliğini korur.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kararlarını Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir