Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

Soru : Emekli bir hemşire tekrar bir Yıl içinde kamuya dönebilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

2005 yılına kadar personel, esnaf memur statüsünden emekli olanlar, şartsız olarak tekrar halk kuruluşlarının takımlarına açıktan atanabiliyorlardı. 2005 yılında çıkarılan 5335 sayılı kanun ile bu biçimde atamalara kısıtlama getirilmiştir.

5335 sayılı kanun Unsur 30 kararı şu haldedir.

Emekli de olsa kuralsız olarak tekrar vazifeye başlanılabilecek olan misyonlarla ilgili Birinci fıkrası:

“Cumhurbaşkanı tarafından atanan yahut görevlendirilenler, Türkiye Aka millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda vazife verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve sıhhat Bakanlığının doktor ve uzman tabip takımlarına yapılacak atamalar dış olmak üzere, rastgele bir toplumsal Emniyet kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye iç dairelerin, katma bütçeli yönetimlerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, toplumsal Emniyet kurumlarının ve bütçeden yardım Meydan kuruluşların takımlarına açıktan atanamazlar. öbür kanunların bu fıkraya muhalif kararları uygulanmaz.”

Emekli yahut yaşlılık aylıkları kesilip vazife yapılabilecek olan durumlarla ilgili İkinci fıkrası:

“Herhangi bir toplumsal Emniyet kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye iç daireler, katma bütçeli yönetimler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler ve Vilayet Özel yönetimleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, toplumsal Emniyet kurumları, bütçeden yardım Meydan kuruluşlar ile Özel kanunla kurulmuş öteki halk kurum, şura, üst konsey ve kuruluşları, halk iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı iştirakleri ile Kuruluş ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan öbür iştiraklerde rastgele bir takım, konum yahut misyonda çalıştırılamaz ve misyon yapamazlar.”
Emekli yahut yaşlılık aylıkları kesilmeksizin misyon yapılabilecek vazifeleri belirten Dördüncü fıkrası:

Bu hususun ikinci ve üçüncü fıkra kararları;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı yahut bakanlığa atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) mahalli yönetimler seçimleri sonucuna nazaran vazife alanlar,

e) Yalnızca toplantı yahut huzur fiyatı ya da hakkı ödenen misyonları yürütenler ile Yönetim ve kontrol heyeti üyeliği fiyatı karşılığında görevlendirilenler,

f) ıslak haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve çeşitteki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders fiyatı karşılığı ders misyonu verilenler (üniversitelerde ders fiyatı karşılığı ders vazifesi verilenler hakkında ıslak haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde misyon alanlar,

h) özel kanunlarında yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik yahut yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma yahut vazife yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan yahut görevlendirilenler ve Türkiye Aka millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda misyon verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı hususunun (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

j) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununun ek 36 ncı unsuru kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile ulusal Savunma Bakanlığı ve bağlı ünitelerinde işçi ve askeri Talebe temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli Zabit ve astsubaylar,

k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü hususuna nazaran görevlendirilen Emniyet korucuları,

Hakkında uygulanmaz.”

Ayrıyeten, 1 Ekim 2008 tarihinden Evvel memur olup da ister bu tarihten ister bu tarihten sonra memurluktan emekli olanların tekrar memurluğa atanma halinde emekli aylıklarının kesilmesi gerektiği tarafında 5434 sayılı kanun Unsur 99 kararı de bulunur. Bu karar de şu formdadır.

“Emekli, ismi malullük, Görev malullüğü, dul yahut yetim aylığı, nihayet hizmet artırımı alanlardan; hiçbir kurala bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan görevlere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu görevlere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. .”

Bu bağlamda kıymetlendirmemiz şöyle olacaktır:

Özellikle hususun birinci fıkrası sizin konunuzla alakalı olmaktadır. Birinci fıkranın yorumu da;

Emekli yahut yaşlılık aylığı alırken,

Cumhurbaşkanı tarafından atanan yahut görevlendirilenlerin,

Türkiye Aka millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda misyon verilenlerin,

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ataması yapılanların,

Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman doktor takımlarına ataması yapılanların,

Daha Evvel emekli olsalar da tekrar bu misyonlarda bulunmaları için bir kısıtlama gelmemiş, fakat bu vazifeler dışında emekli yahut yaşlılık aylığı alanların genel bütçeye iç dairelerin, katma bütçeli yönetimlerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, toplumsal Emniyet kurumlarının ve bütçeden yardım Meydan kuruluşların takımlarına açıktan atanma istikametinde kısıtlama getirilmiştir.

Ayrıyeten, Takıma atanma formu, genelde o kurumun takımının doldurulması ve Devlet memuru statüsünün kazanılması formunda olabilmektedir.

Emeklilerin memur takımlarına atanmaları da genelde kurumların gereksinim duyması, boş takım olması ve açıktan Nakil müsaadesinin olması halinde Mümkün olabilecek bir bahistir.

Bu bağlamda Sonuç kıymetlendirmemiz olarak, emekli olduktan sonra memur takımına atanmanız her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Unsur 93 kararı hali hazırda uygulamada olsa da üste aldığımız 5335 sayılı kanun kararı uyarınca tabip ve uzman doktor takımları belirtilmiş olduğundan, tekrar hemşire olarak misyon memur takımına atanmanızın Muhtemel olamayacağını söyleyebiliriz.

Ancak, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu husus kararında bulunan “Cumhurbaşkanı tarafından atanan yahut görevlendirilenler, Türkiye Aka millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda vazife verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve sıhhat Bakanlığının tabip ve uzman tabip takımlarına yapılacak atamalar dış olmak üzere, rastgele bir toplumsal Emniyet kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye iç dairelerin, katma bütçeli yönetimlerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, toplumsal Emniyet kurumlarının ve bütçeden yardım Meydan kuruluşların takımlarına açıktan atanamazlar. öteki kanunların bu fıkraya alışılmamış kararları uygulanmaz.” biçimindeki karar kapsamına mahalli yönetimlerin girmeyeceğini değerlendirdiğimizde, yalnızca mahalli yönetimler ile hudutlu kalmak koşuluyla bu kurumlarda memur takımına atanmanın Muhtemel olabileceğini, bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da Yine kesilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir