Derneğin MEB’e açtığı iki dava da ‘yetkisizlik’ nedeniyle reddedildi

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 10, 2023 Yorum Yok

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası bir Dernekleri Federasyonu tarafından ulusal Eğitim Bakanlığının iki sürecine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.

Dava konusu edilen işlemler

– ulusal Eğitim Bakanlığı özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğünün …tarih ve …sayılı Güncellenen Eğitim Takviye Programları bahisli sürecinin (d) ve (g) unsurlarının iptali

– ulusal Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyetinin… tarih ve …sayılı Dayanak Eğitim Programları bahisli kararının iptali

Danıştay İçtihatları Birleştirme Konseyinin 03/03/2006 tarih ve E:2005/1, K:2006/1 sayılı kararı münasebet gösterildi

4688 sayılı Kanun’un 19/f hususunun, sendika ve üst kuruluşlara, şahsen taraf oldukları tüzel alakalar hasebiyle davacı ve davalı oluş sıfatları ile ortak çıkarların korunması için tanınan davacı olabilme sıfatından öbür, hukuksal yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yahut bunların mirasçılarını her derecedeki yargı organları önünde temsil etme ve dava açma hakkını tanıdığı, kanun koyucunun anılan husus ile sendika ve üst kuruluşları, öteki hukukî kişiliklere genel kararlar uyarınca tanınan taraf olma ve dava açma ehliyetinin dışında, üyelerini ve bunların mirasçılarını temsil etme ve ettirme yetkisi ile donattığı, buna nazaran, Laf konusu unsurun sendikalara ve üst kuruluşlarına tanıdığı yetkinin ehliyet değil, temsil bağlamında kıymetlendirilmesi gerektiği, Öbür bir anlatımla kanun koyucunun, getirdiği bu düzenleme ile, yönetim tarafından sendika üyesi halk vazifelisi hakkında tesis edilen kişisel (subjektif) süreçler nedeniyle bu alakanın tarafı olmayan sendika ve üst kuruluşa, üyesinin isteğine bağlı olarak uyuşmazlığın tahlilinde taraf olarak kendisini temsil etme yetki ve sorumluluğunu verdiği,

Aktarılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Heyeti kararından da anlaşılacağı üzere, 4688 sayılı Kanun’un 19/f unsuruyla, sırf sendikalara üyesi halk görevlisinin menfaatini ihlal eden ferdi sürece karşı, onu temsilen dava açma yetkisinin tanındığı, konfederasyonun üyelerini, halk vazifelilerinin değil, sendikaların oluşturduğu dikkate alındığında; konfederasyonun, sendika üyesi halk görevlilerine yönelik düzenleyici süreçlere karşı dava açamayacağının anlaşıldığı, çünkü konfederasyonun, kanunla verilen Özel yetki dışında, yalnızca kendi hukukî kişiliğine yönelen düzenlemelere karşı dava açmaya ehildir.

Dernek federasyonları bunlara dava açamaz

Yasal çerçevesi sendika konfederasyonlarına benzeyen bir üst kurum olan dernek federasyonları hakkında da uygulanması gerektiği, öteki bir anlatımla, dernek federasyonlarının, sırf kendi üyesi olan derneklerin ortak menfaatini ihlal eden düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/6
Karar No: 2022/825

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …Dernekleri Federasyonu
VEKİLİ: Av. …
KARŞI taraf (DAVALI) : …Bakanlığı

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/09/2021 tarih ve E:2021/5659, K:2021/4218 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Milli Eğitim Bakanlığı özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğünün …tarih ve …sayılı Güncellenen Eğitim Dayanak Programları bahisli sürecinin (d) ve (g) hususlarının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/09/2021 tarih ve E:2021/5659, K:2021/4218 sayılı kararıyla;

Her idari sürece karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari süreçlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve idari işleyişin bu yüzden Olumsuz etkilenmemesi için, dava konusu edilecek süreç ile dava açacak şahıs ortasında aşikâr ölçüler içinde çıkar ilgisi bulunmasını öngören kanun koyucunun, iptal davaları için “menfaat ihlali”ni, subjektif ehliyet şartı olarak getirdiği,

İdare hukuku alanında Biricik taraflı irade açıklamasıyla Kesin ve yürütülmesi Mecbur nitelikte tesis edilen süreçlerin, lakin bu idari süreçle direkt yasal, şahsî ve yeni bir çıkar ilgisi kurulabilenler tarafından iptal davasına husus edilebileceğinin kabulünün Mecbur olduğu,
4721 sayılı Türk uygar Kanunu’nun 96. unsurunda, federasyonların, kurum maksatları birebir olan en az beş derneğin, emellerini gerçekleştirmek üzere Üye sıfatıyla bir ortaya gelmeleri suretiyle kurulacağı ve her federasyonun bir tüzüğünün bulunacağının kurala bağlandığı; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. unsurunda ise, üst kuruluşun, derneklerin oluşturduğu hukuksal kişiliği bulunan federasyonlar ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonlar biçiminde tanımlandığı,

Benzer bir düzenlemenin 4688 sayılı halk Vazifelileri Sendikaları Kanunu’nun 3/(g) unsurunda de yer aldığı, anılan unsurda sendikanın, halk vazifelilerinin ortak ekonomik, toplumsal ve mesleksel hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları hukukî kişiliğe sahip kuruluşlar; konfederasyon ise, değişik hizmet kollarında bu Kanun’a tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir ortaya gelerek oluşturdukları hukuksal kişiliği olan üst kuruluşlar olarak tanımlandığı, tıpkı Kanun’un 19. unsurunda de, üyelerin yönetim ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde yahut hukuksal yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yahut mirasçılarını her seviyede ve derecedeki Yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek yahut ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak konularının sendika ve konfederasyonların vazifelerinin ortasında sayıldığı,

Danıştay İçtihatları Birleştirme Şurasının 03/03/2006 tarih ve E:2005/1, K:2006/1 sayılı kararında da belirtildiği üzere, 4688 sayılı Kanun’un 19/f unsurunun, sendika ve üst kuruluşlara, şahsen taraf oldukları hukuksal münasebetler hasebiyle davacı ve davalı oluş sıfatları ile ortak çıkarların korunması için tanınan davacı olabilme sıfatından öbür, hukuksal yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yahut bunların mirasçılarını her derecedeki yargı organları önünde temsil etme ve dava açma hakkını tanıdığı, kanun koyucunun anılan husus ile sendika ve üst kuruluşları, öteki hukuksal kişiliklere genel kararlar uyarınca tanınan taraf olma ve dava açma ehliyetinin dışında, üyelerini ve bunların mirasçılarını temsil etme ve ettirme yetkisi ile donattığı, buna nazaran, Laf konusu unsurun sendikalara ve üst kuruluşlarına tanıdığı yetkinin ehliyet değil, temsil bağlamında kıymetlendirilmesi gerektiği, Öbür bir anlatımla kanun koyucunun, getirdiği bu düzenleme ile, yönetim tarafından sendika üyesi halk vazifelisi hakkında tesis edilen ferdi (subjektif) süreçler nedeniyle bu alakanın tarafı olmayan sendika ve üst kuruluşa, üyesinin isteğine bağlı olarak uyuşmazlığın tahlilinde taraf olarak kendisini temsil etme yetki ve sorumluluğunu verdiği,

Aktarılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Şurası kararından da anlaşılacağı üzere, 4688 sayılı Kanun’un 19/f hususuyla, sadece sendikalara üyesi halk görevlisinin menfaatini ihlal eden ferdi sürece karşı, onu temsilen dava açma yetkisinin tanındığı, konfederasyonun üyelerini, halk vazifelilerinin değil, sendikaların oluşturduğu dikkate alındığında; konfederasyonun, sendika üyesi halk görevlilerine yönelik düzenleyici süreçlere karşı dava açamayacağının anlaşıldığı, çünkü konfederasyonun, kanunla verilen Özel yetki dışında, yalnızca kendi hükmî kişiliğine yönelen düzenlemelere karşı dava açmaya Usta olduğu,
Hakikaten Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin bu tarafta verilmiş kararlarının bulunduğu,

Aynı yaklaşımın, yasal çerçevesi sendika konfederasyonlarına benzeyen bir üst kurum olan dernek federasyonları hakkında da uygulanması gerektiği, diğer bir anlatımla, dernek federasyonlarının, sırf kendi üyesi olan derneklerin ortak menfaatini ihlal eden düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin bulunduğu,
Evrakın incelenmesinden; ulusal Eğitim Bakanlığı özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğünün …tarihli E-…sayılı Güncellenen Eğitim Takviye Programları bahisli sürecinin (d) ve (g) unsurlarının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,
Dava konusu olayda, en az beş derneğin bir ortaya gelerek oluşturduğu davacı Federasyonun, kendi üyesi derneklere uygulanma imkanı bulunmayan dava konusu sürecin iptalini istemekte direkt bir menfaatinin bulunmadığı gerekçesiyle, davanın ehliyet tarafından reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, temyize mevzu Daire kararında yer verilen Danıştay İçtihatları Birleştirme Heyeti kararının sendika üst kuruluşlarına ait olduğu, dernek üst kuruluşları ile ilgili Türk uygar Kanunu ve Dernekler Kanunu’nda, Sendikalar Kanunu’na rastgele bir atıfta bulunulmadığı, buna karşın, anılan kararın karara temel alınmasının isabetli olmadığı, hakikaten, Dernekler Kanunu’nun 36. hususunda 2020 yılında yapılan değişiklikle, federasyonların derneklerle ile Birlikte birebir kararlara tabi tutulduğu, derneklerde olduğu üzere mülki yönetim amirince incelenip Müsait bulunan Federasyon Tüzüğünün 5. unsurunda, Özel gereksinimlilerin eğitimi konusundaki meseleleri tahlile, Türk ulusal eğitim sisteminin gelişmesine katkı sunma, Özel eğitim kurumlarının menfaatlerini müdafaa ve bu kurumların eğitim, öğretim ile Yönetim kalitelerini arttırmaya yönelik hizmet Eda konularının federasyonun maksatları ortasında sayıldığı, anılan Tüzüğün “Çalışma Bahisleri ve Çalışma Biçimleri” başlıklı 7. unsurunda ise, federasyonun Özel gereksinimlilerin eğitimi konusunda her türlü yasal müracaatta bulunup, dava açacağının öngörüldüğü, bu bağlamda temyize mevzu Daire kararının örgütlenme ve hak arama hürriyetlerinin özünü zedelediği belirtilerek, Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

4721 sayılı Türk uygar Kanunu’nun 96. hususunda, federasyonların, kurum gayeleri tıpkı olan en az beş derneğin, hedeflerini gerçekleştirmek üzere Üye sıfatıyla bir ortaya gelmeleri suretiyle kurulacağı; her federasyonun bir tüzüğünün bulunacağı kararına yer verilmiştir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. unsurunda, üst kuruluşun, derneklerin oluşturduğu hukuksal kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları Anlatım ettiği belirtilmiş, birebir Kanun’un 36. hususunda ise, kanun kararlarının, derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların üst kuruluşları hakkında da ceza kararları ile Bir arada uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Buna nazaran, dernek federasyonlarının, sadece direkt federasyonu ilgilendiren konularda ve kendi üyesi olan derneklerin ortak menfaatini ihlal eden düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmaktadır.

Davacı Federasyonun Tüzüğü incelendiğinde, Özel gereksinimlilerin eğitimi konusundaki problemleri tahlile, Türk ulusal eğitim sisteminin gelişmesine katkı sunma, Özel eğitim kurumlarının menfaatlerini müdafaa ve bu kurumların eğitim, öğretim ile Yönetim kalitelerini arttırmaya yönelik hizmet Eda konularının federasyonun maksatları ortasında sayıldığı görülmektedir.

Bu prestijle, davacı Federasyonun, dava konusu sürecin iptalinde legal, ferdî ve aktüel bir çıkar ilgisinin bulunduğu sonucuna varıldığından, temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka karşıt karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen savlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın ehliyet tarafından reddine ait Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize mevzu 29/09/2021 tarih ve E:2021/5659, K:2021/4218 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 14/03/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/7
Karar No: 2022/826

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …Dernekleri Federasyonu

VEKİLİ: Av. …

KARŞI taraf (DAVALI) : …Bakanlığı

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/09/2021 tarih ve E:2021/5660, K:2021/4219 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Konseyinin… tarih ve …sayılı Takviye Eğitim Programları bahisli kararının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/09/2021 tarih ve E:2021/5660, K:2021/4219 sayılı kararıyla;

Her idari sürece karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari süreçlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve idari işleyişin bu yüzden Olumsuz etkilenmemesi için, dava konusu edilecek süreç ile dava açacak şahıs ortasında muhakkak ölçüler içinde çıkar bağı bulunmasını öngören kanun koyucunun, iptal davaları için “menfaat ihlali”ni, subjektif ehliyet şartı olarak getirdiği,

İdare hukuku alanında Biricik taraflı irade açıklamasıyla Kesin ve yürütülmesi Mecbur nitelikte tesis edilen süreçlerin, lakin bu idari süreçle direkt yasal, şahsî ve şimdiki bir çıkar ilgisi kurulabilenler tarafından iptal davasına bahis edilebileceğinin kabulünün Mecbur olduğu,

4721 sayılı Türk uygar Kanunu’nun 96. unsurunda, federasyonların, kurum emelleri birebir olan en az beş derneğin, maksatlarını gerçekleştirmek üzere Üye sıfatıyla bir ortaya gelmeleri suretiyle kurulacağı ve her federasyonun bir tüzüğünün bulunacağının kurala bağlandığı; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. hususunda ise, üst kuruluşun, derneklerin oluşturduğu hukuksal kişiliği bulunan federasyonlar ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonlar formunda tanımlandığı,

Benzer bir düzenlemenin 4688 sayılı halk Vazifelileri Sendikaları Kanunu’nun 3/(g) hususunda de yer aldığı, anılan unsurda sendikanın, halk vazifelilerinin ortak ekonomik, toplumsal ve mesleksel hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları hukuksal kişiliğe sahip kuruluşlar; konfederasyon ise, değişik hizmet kollarında bu Kanun’a tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir ortaya gelerek oluşturdukları hukuksal kişiliği olan üst kuruluşlar olarak tanımlandığı, tıpkı Kanun’un 19. hususunda de, üyelerin yönetim ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde yahut hukuksal yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yahut mirasçılarını her seviyede ve derecedeki Yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek yahut ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak konularının sendika ve konfederasyonların vazifelerinin ortasında sayıldığı,

Danıştay İçtihatları Birleştirme Heyetinin 03/03/2006 tarih ve E:2005/1, K:2006/1 sayılı kararında da belirtildiği üzere, 4688 sayılı Kanun’un 19/f unsurunun, sendika ve üst kuruluşlara, şahsen taraf oldukları tüzel bağlar münasebetiyle davacı ve davalı oluş sıfatları ile ortak çıkarların korunması için tanınan davacı olabilme sıfatından öteki, tüzel yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yahut bunların mirasçılarını her derecedeki yargı organları önünde temsil etme ve dava açma hakkını tanıdığı, kanun koyucunun anılan husus ile sendika ve üst kuruluşları, öteki hukuksal kişiliklere genel kararlar uyarınca tanınan taraf olma ve dava açma ehliyetinin dışında, üyelerini ve bunların mirasçılarını temsil etme ve ettirme yetkisi ile donattığı, buna nazaran, Laf konusu hususun sendikalara ve üst kuruluşlarına tanıdığı yetkinin ehliyet değil, temsil bağlamında kıymetlendirilmesi gerektiği, Öbür bir anlatımla kanun koyucunun, getirdiği bu düzenleme ile, yönetim tarafından sendika üyesi halk vazifelisi hakkında tesis edilen ferdî (subjektif) süreçler nedeniyle bu ilginin tarafı olmayan sendika ve üst kuruluşa, üyesinin isteğine bağlı olarak uyuşmazlığın tahlilinde taraf olarak kendisini temsil etme yetki ve sorumluluğunu verdiği,

Aktarılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Şurası kararından da anlaşılacağı üzere, 4688 sayılı Kanun’un 19/f unsuruyla, sırf sendikalara üyesi halk görevlisinin menfaatini ihlal eden kişisel sürece karşı, onu temsilen dava açma yetkisinin tanındığı, konfederasyonun üyelerini, halk vazifelilerinin değil, sendikaların oluşturduğu dikkate alındığında; konfederasyonun, sendika üyesi halk görevlilerine yönelik düzenleyici süreçlere karşı dava açamayacağının anlaşıldığı, çünkü konfederasyonun, maddeyle verilen Özel yetki dışında, yalnızca kendi hukuksal kişiliğine yönelen düzenlemelere karşı dava açmaya Usta olduğu,
Hakikaten Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasının bu tarafta verilmiş kararlarının bulunduğu,

Aynı yaklaşımın, yasal çerçevesi sendika konfederasyonlarına benzeyen bir üst kurum olan dernek federasyonları hakkında da uygulanması gerektiği, diğer bir anlatımla, dernek federasyonlarının, sadece kendi üyesi olan derneklerin ortak menfaatini ihlal eden düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin bulunduğu,
Belgenin incelenmesinden; ulusal Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Konseyinin …tarih ve …sayılı Dayanak Eğitim Programları bahisli kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,
Dava konusu olayda, en az beş derneğin bir ortaya gelerek oluşturduğu davacı Federasyonun, kendi üyesi derneklere uygulanma imkanı bulunmayan dava konusu sürecin iptalini istemekte direkt bir menfaatinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet tarafından reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, temyize husus Daire kararında yer verilen Danıştay İçtihatları Birleştirme Şurası kararının sendika üst kuruluşlarına ait olduğu, dernek üst kuruluşları ile ilgili Türk uygar Kanunu ve Dernekler Kanunu’nda, Sendikalar Kanunu’na rastgele bir atıfta bulunulmadığı, buna karşın, anılan kararın karara temel alınmasının isabetli olmadığı, gerçekten, Dernekler Kanunu’nun 36. hususunda 2020 yılında yapılan değişiklikle, federasyonların derneklerle ile Birlikte tıpkı kararlara tabi tutulduğu, derneklerde olduğu üzere mülki yönetim amirince incelenip Müsait bulunan Federasyon Tüzüğünün 5. hususunda, Özel gereksinimlilerin eğitimi konusundaki problemleri tahlile, Türk ulusal eğitim sisteminin gelişmesine katkı sunma, Özel eğitim kurumlarının menfaatlerini muhafaza ve bu kurumların eğitim, öğretim ile Yönetim kalitelerini arttırmaya yönelik hizmet Eda konularının federasyonun gayeleri ortasında sayıldığı, anılan Tüzüğün “Çalışma Mevzuları ve Çalışma Biçimleri” başlıklı 7. hususunda ise, federasyonun Özel gereksinimlilerin eğitimi konusunda her türlü yasal müracaatta bulunup, dava açacağının öngörüldüğü, bu bağlamda temyize husus Daire kararının örgütlenme ve hak arama hürriyetlerinin özünü zedelediği belirtilerek, Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın adap ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

4721 sayılı Türk uygar Kanunu’nun 96. hususunda, federasyonların, kurum maksatları tıpkı olan en az beş derneğin, maksatlarını gerçekleştirmek üzere Üye sıfatıyla bir ortaya gelmeleri suretiyle kurulacağı; her federasyonun bir tüzüğünün bulunacağı kararına yer verilmiştir.
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. unsurunda, üst kuruluşun, derneklerin oluşturduğu hukukî kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları Anlatım ettiği belirtilmiş, tıpkı Kanun’un 36. unsurunda ise, kanun kararlarının, derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların üst kuruluşları hakkında da ceza kararları ile Bir arada uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
Buna nazaran, dernek federasyonlarının, sırf direkt federasyonu ilgilendiren konularda ve kendi üyesi olan derneklerin ortak menfaatini ihlal eden düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmaktadır.
Davacı Federasyonun Tüzüğü incelendiğinde, Özel gereksinimlilerin eğitimi konusundaki sıkıntıları tahlile, Türk ulusal eğitim sisteminin gelişmesine katkı sunma, Özel eğitim kurumlarının menfaatlerini müdafaa ve bu kurumların eğitim, öğretim ile Yönetim kalitelerini arttırmaya yönelik hizmet Eda konularının federasyonun hedefleri ortasında sayıldığı görülmektedir.
Bu prestijle, davacı Federasyonun, dava konusu sürecin iptalinde yasal, ferdî ve aktüel bir çıkar ilgisinin bulunduğu sonucuna varıldığından, temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin en son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan;
“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka alışılmamış karar verilmesi,
c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar yol ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen tezler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın ehliyet istikametinden reddine ait Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize bahis 29/09/2021 tarih ve E:2021/5660, K:2021/4219 sayılı kararının ONANMASINA,
3.Kesin olarak, 14/03/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir