Danıştay’dan öğretim üyesi atamalarında ‘bilirkişi’ kararı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, üniversite tarafından ilan edilen doçentlik takımına toplamda dört Namzet müracaatta bulunulmuştur. Laf konusu takıma başvuran adaylar için belirlenen heyetler tarafından adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının kıymetlendirilmesi sonucunda, davacı hakkında 2 Olumsuz 1 olumlu, öteki adaylardan birisi hakkında 2 Olumsuz 1 olumlu, öbür iki Namzet hakkında ise 3 Olumsuz rapor verilmesi sonucunda Üniversite Yönetim Heyeti tarafından alınan karar doğrultusunda hiçbir adayın ataması yapılmamıştır.

İlk derece mahkemesi, üniversitenin akademik işçi muhtaçlığı, akademik amaçları üzere bilimsel ve somut münasebetlere dayalı olarak heyet üyelerinden Olumsuz rapor Meydan davacı ile Bir arada öbür adayların atanmama sürecinde yönetimin takdir hakkını kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Temyiz sonucunda Danıştay Sekizinci Dairesince yapılan değerlendirmede; doçentlik takımına yapılan atamalarda, bilimsel yeterlilik ve kalitenin Ehemmiyet kazandığının Aleni olduğu, doçentlik takımına Nakil yapılmadan evvel, adayların bilimsel çalışma ve akademik nitelikleri bakımından bir karşılaştırma yapılmasının gerektiği, bu kapsamda mevzuya ait olarak uzman incelemesi yaptırılmak suretiyle karar kurulması gerektiği, Noksan inceleme sonucu verilen idare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmeyerek karar bozulmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas No : 2016/7805

Karar No : 2020/402

İstemin Özeti : İstanbul 5. idare Mahkemesinin 28/12/2015 gün ve E:2015/1579, K:2015/2754 sayılı kararının hukuka ters olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, …..Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Anabilim Kolu, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ilim Kısmı’nda öğretim üyesi olarak misyon yapan davacının, anılan Anabilim Kısmı bünyesinde Aleni bulunan bir adet doçent takımına atanma talebiyle yaptığı müracaatının reddine ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, adayların durumlarını incelemek ve doçentlik takımına atanmaları hakkında görüşlerini almak üzere 3 Benlik heyet heyeti oluşturulduğu, seçilen heyet üyeleri tarafından, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının kanun ve yönetmelik kararları doğrultusunda değerlendirildiği, davacı hakkında 2 Olumsuz 1 olumlu, öbür adaylardan Doç. Dr. …. hakkında 2 Olumsuz 1 olumlu, Doç. Dr. …. ve Doç. Dr. …. hakkında ise 3 Olumsuz olarak raporlar verildiği, heyet tarafından hazırlanan yazılı raporların Üniversite Yönetim Heyetinin 04/06/2015 tarihli toplantısında görüşüldüğü ve müracaat sahibi hiçbir adayın doçent takımına atanması Müsait görülmeyerek doçent takımına Nakil yapılmadığı, üniversitenin akademik işçi gereksinimi, akademik amaçları üzere bilimsel ve somut münasebetlere dayalı olarak heyet üyelerinden Olumsuz rapor Meydan davacı ile Bir arada öbür adayların atanmama sürecinde yönetimin takdir hakkını kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanununun 31. unsurunun göndermede bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren haller’ başlıklı 266. unsurunda (dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki haliyle ); tahlili hukuk dışında, Özel yahut teknik bilgiyi gerektiren hallerde, mahkemenin, taraflardan birinin talebi üzerine veya zaten, uzmanın oy ve görüşünün alınmasına karar verileceği, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve türel bilgiyle çözümlenmesi Mümkün olan bahislerde ekspere başvurulamayacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Doçentliğe atama’ başlıklı 25. hususunda (dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki haliyle ); “Bir üniversite ünitesinde Aleni bulunan doçentlik takımı, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili ünite yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında farklı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite Yönetim heyetinin görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar…Üniversiteler, doçentlik takımına Nakil için, Yükseköğretim Konseyinin onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak maksadına yönelik olarak, ilim disiplinleri ortasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleyebilirler.” kararına yer verilmiştir.

Dava evrakının incelenmesinden, …. Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Anabilim Kısmı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ilim Kısmı’nda öğretim üyesi olarak misyon yapan davacı tarafından, anılan Anabilim Kısmı bünyesinde Aleni bulunan bir adet doçent takımına atanma talebiyle yaptığı müracaatının reddine ait 09/06/2015 tarih ve 65375 sayılı sürecin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; heyet üyeleri tarafından davacı hakkında 2 Olumsuz 1 olumlu, diğer adaylardan Doç. Dr. …. hakkında 2 Olumsuz 1 olumlu, Doç. Dr. …. ve Doç. Dr. …. hakkında ise 3 Olumsuz olarak rapor düzenlendiği, heyet üyeleri tarafından hazırlanan yazılı raporların Üniversite Yönetim Şurasının 04/06/2015 tarihli toplantısında görüşüldüğü ve müracaat sahibi hiçbir adayın doçent takımına atanması Müsait görülmeyerek doçent takımına Nakil yapılmadığı anlaşılmakla birlikte; her ne kadar heyet üyelerinin adaylar hakkında hazırladıkları raporlar olsa da, takıma atamalarda üniversite tarafından getirilen minimum kriterleri sağlayan apansız Çok adayın olduğu durumlarda adayların bilimsel yeterliliklerinin Ehemmiyet kazandığı tartışmasız olmakla birlikte; doçentlik takımına atanmak gayesiyle başvuran adayların bilimsel çalışma ve yeterliliklerinin ortaya konulabilmesi Özel yahut teknik bilgiyi gerektirmektedir.

Yukarıda yer verilen yasal mevzuat uyarınca doçentlik takımına yapılan atamalarda, bilimsel yeterlilik ve kalitenin Ehemmiyet kazandığı Aleni olup, doçentlik takımına Nakil yapılmadan evvel, adayların bilimsel çalışma ve akademik nitelikleri bakımından bir karşılaştırma yapılması gerekmektedir.

Bu durumda; hususa ait olarak eksper incelemesi yaptırılmak suretiyle karar kurulması gerekirken, Noksan inceleme sonucu verilen idare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; İstanbul 5. idare Mahkemesinin temyize bahis kararının bozulmasına, belgenin tekrar bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 30.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir