Danıştay’dan hastalık müsaade süreçleri hakkında Değerli karar!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, ulusal Eğitim Bakanlığında Muallim olarak vazife yapan davacı 10 Ocak 2016 tarihinde 23.55 prestijiyle yurtdışına çıkış yaptığı tarihin sonraki günü 11 Ocak 2016 tarihinde aile doktoru tarafından hakkında 10 günlük hastalık raporu düzenlenmiş ve Laf konusu rapor davacıyla tıpkı okulda vazife yapan bir Muallim tarafından yönetime teslim edilmiştir.

idare Laf konusu raporu, hastalık müsaadesine çevirmiştir. Davacı, hastalık müsaadesini ve bu mühletin bitimiyle başlayan Yarıyıl tatilini yurtdışında geçirmiş; dönüşte bilet bulamadığı için ikinci yarıyılda misyona başlamadığından hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, davacının hastalık raporunu yurtdışında bulunduğu sırada, münasebetiyle hasta muayene edilmeksizin düzenlediği gerekçesiyle yola alışılmamış olduğu kanaatine varılarak, mazeretsiz olarak vazifesine devam etmediğinden Dolayı misyonundan çekilmiş sayılmıştır.

Birinci derece mahkemesi tarafından verilen kararda; mazeretsiz olarak misyona gelinmediği argüman edilen günler için aile hekimliği tarafından davacıya verilen yola muhalif olduğu tez edilen rapor hakkında Vilayet Kamu Sıhhati Müdürlüğünce rastgele bir metoda karşıtlık saptanmadığı ve bu nedenle raporu veren hekim hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir. Bölge yönetim mahkemesi de bu kararı istinaf evresinde Müsait bulmuştur.

Danıştay Onikinci Dairesi tarafından temyiz sonucunda verilen kararda ise; hastalık müsaadesi boyunca vazifeye gelmeyen ve yönetim tarafından bu mevzuda kendisine rastgele bir bildirim de yapılmamış olan memurun, mazeretsiz olarak misyona gelmediğinden bahisle misyondan çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına tüzel İmkan bulunmadığını, yönetim mahkemesinin karar münasebetini düzelterek yapılan süreci sonucu prestijiyle onamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2017/3398

Karar No : 2020/485

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ulusal Eğitim Bakanlığı

VEKİLİ : … (…), Hukuk Müşaviri

KARŞI taraf (DAVACI):

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem : … İli, … İlçesi, … Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak vazife yapan davacının, kesintisiz ve mazeretsiz olarak on gün boyunca vazifeye gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. hususu uyarınca vazifeden çekilme isteğinde bulunmuş sayılarak misyonuna nihayet verilmesine ait 06/07/2015 tarihli sürecin iptali ve bu süreç nedeniyle mahrum kalınan mali ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile; mazeretsiz olarak vazifeye gelinmediği argüman edilen günler için aile hekimliği tarafından davacıya verilen ve davalı idarece adaba karşıt olduğu sav edilen on günlük istirahat raporu hakkında Vilayet Kamu Sıhhati Müdürlüğünce rastgele bir yola terslik saptanmadığı ve bu nedenle raporu veren hekim hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu idare Mahkemesi kararının hukuka ve metoda Müsait olduğu ve davalı yönetim tarafından ileri sürülen argümanların Laf konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı yönetim tarafından, Yurt dışında olduğu bir tarihte davacı için aile hekimliği tarafından düzenlenen yönteme alışılmamış istirahat raporu mühletince davacının mazeretsiz olarak vazifeye gelmediğinin kabul edilmesi gerektiğinden dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Bölge idare Mahkemesi kararının münasebet değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

10/01/2016 tarihinde 23.35 prestijiyle … Havalimanından yurtdışına çıkış yapan davacı hakkında, Yurt dışında bulunduğu 11/01/2016 tarihinde, aile hekimliği tarafından düzenlenen on günlük hastalık raporunun, davacı ile tıpkı okulda misyon yapan bir Muallim tarafından Okul müdürlüğüne teslim edilmesi sonrasında Laf konusu hastalık raporu, yönetim tarafından hastalık müsaadesine çevrilmiştir.

Davacı, bu istirahat müddetini ve istirahat müddetinin bitimi ile başlayan Yarıyıl tatilini Yurt dışında geçirmiş lakin yurda dönüş biletlerinde Problem çıkması üzerine ikinci Yarıyıl başlangıcında misyonuna başlayamamış, bu nedenle de hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan soruşturma sırasında davacı hakkındaki hastalık raporunun, davacının Yurt dışında bulunduğu sırada, hasebiyle hasta muayene edilmeksizin düzenlendiği gerekçesiyle metoda alışılmamış olduğu kanaatine varılmış, bu nedenle davacının, 11/01/2016 tarihinden itibaren mazeretsiz olarak misyonuna devam etmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. hususu uyarınca misyondan çekilme isteğinde bulunmuş sayılarak vazifesine nihayet verilmesine karar verilmiştir.

Bakılan dava bu sürecin iptali ve mahrum kalınan nakdî ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. unsurunun birinci fıkrasında, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak Müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz yahut kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın vazifenin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı Müracaat kaidesi aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” kararı yer almaktadır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik’in “Hastalık müsaadesi verilmesi” başlıklı 7. unsurunun birinci fıkrasında; “Memurlara hastalık raporlarında gösterilen müddetler kadar hastalık müsaadesi verilir.”, beşinci fıkrasında; “Bu Yönetmelik ile tespit edilen tarz ve temellere uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık müsaadesi verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen yöntem ve temellere Müsait olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün misyona gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde vazifelerine başlamayan memurlar müsaadesiz ve özürsüz olarak misyonlarını terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı kanun ve Özel kanunların ilgili kararları uyarınca süreç yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat kararlarının Bir arada kıymetlendirilmesi sonucunda, sıhhat kuruluşlarınca memurlara verilen hastalık raporlarının misyon yapılan kuruma teslim edilmesi ile Birlikte bu raporların, hastalık müsaadesine çevrilmesinden evvel, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik ile tespit edilen tarz ve temellere Müsait olup olmadığının incelenmesi, Yönetmelik’e Müsait olan hastalık raporlarının hastalık müsaadesine çevrilmesi, raporun Yönetmelik’e Müsait olmaması halinde ise durumun ilgili memura yazılı olarak bildirilmesi, bu bildirim üzerine vazifeye gelmeyen memurun, mazeretsiz olarak misyona gelmediği kabul edilerek hakkında Gerekli süreçlerin yapılması gerektiği açıktır.

Kamu yönetimlerinin, memurlar tarafından kendilerine verilen hastalık raporlarının, hastalık müsaadesine çevrilmesinden evvel, raporların adaba uygunluğu konusunda üzerine düşen kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle bu raporların hastalık müsaadesine çevrildiği lakin müsaade mühletinin bitiminden sonraki bir tarihte raporun yordama muhalif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ise yönetime yönteme muhalif hastalık raporu veren memur hakkında, kusurluluk durumu göz önüne alınarak 657 sayılı Kanun’da yer Meydan disiplin kararlarının uygulanması mümkünse de, hastalık müsaadesi boyunca vazifeye gelmeyen ve yönetim tarafından bu hususta kendisine rastgele bir bildirim de yapılmamış olan memurun, mazeretsiz olarak vazifeye gelmediğinden bahisle vazifeden çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına tüzel İmkan bulunmamaktadır.

Dava konusu olayda; davacı hakkında verilen hastalık raporunun, hastalık müsaadesine çevrilmesinden ve bu müsaade mühletinin bitmesinden sonraki bir tarihte, davacının almış olduğu hastalık raporunun tarza alışılmamış olduğu kabul edilerek hastalık müsaadesine karşılık gelen günler için mazeretsiz olarak vazifeye gelmediğinden bahisle vazifeden çekilme isteğinde bulunmuş sayıldığı ve bu nedenle vazifesine nihayet verildiği anlaşıldığından dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; davacıya verilen hastalık raporu üzerinde yapılan inceleme sonucunda Vilayet Kamu Sıhhati Müdürlüğünce rastgele bir yönteme karşıtlık saptanmadığı ve raporu veren tabip hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptali istikametindeki idare Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de, kelamı edilen konu sonucu prestijiyle hukuka Müsait bulunan karara karşı yapılan istinaf müracaatının reddine yönelik Bölge idare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin iptali tarafındaki idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddine yönelik … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın üstte belirtilen münasebet ile SONUCU PRESTİJİYLE ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanunu’nun 50. hususu uyarınca, bu kararın taraflara bildirisini ve bir örneğinin de … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın … idare Mahkemesine gönderilmesine, 23/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir