Danıştay, kelamlı imtihanda davasında Tekrar temele değil Hal kaidelerine baktı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

İl özel Yönetiminde muhasebeci olarak vazife yapan davacının, işletme ve iştirakler müdürlüğü için katıldığı misyonda yükselme imtihanının yazılı kademesinde 70,00 puan alarak kelamlı imtihana katılmaya hak kazanmış, kelamlı imtihanda ise 57,20 puan alarak başarısız sayılması üzerine dava açılmıştır.

06/04/2015 tarihinde yapılan kelamlı imtihanın Kelamlı İmtihan Kıymetlendirme Tutanağında yer Meydan 5 Benlik kelamlı komite üyesi tarafından;

“Sınav hususlarına ait bilgi düzeyi” kısmına 20-20-13-30-18 puan;

“Genel kültürü ve genel yeteneği” kısmına 06-08-08-05-05 puan;

“Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü” kısmına 10-10-10-15-15 puan;

“Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu” kısmına 06-06-08-05-08 puan;

“Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı” kısmına 06-06-08-05-07 puan; nihayet olarak

“Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” kısmına 06-05-08-05-04 puan verildiği;

puanların aritmetik ortalaması alındığında davacı 57,20 puan alarak başarısız sayılmıştır.

Yerel mahkemece, “kariyer ve liyakat unsurları uyarınca halk hizmetinin Usta halk vazifelileri eliyle yürütülmesi için yapılan kelamlı imtihanda, ölçme ve kıymetlendirme temellerine Müsait ve objektif bir kıymetlendirme yapılmadığı anlaşıldığından, davacının vazifede yükselme kelamlı imtihanında başarısız sayılmasına ait süreçte hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiştir.

Danıştay 2. Daire ise bu kararı bozmuştur.

Sözlü imtihanda adaylara yönetilecek soruların kelamlı İmtihan konseyi tarafından önceden hazırlanması ve sorulan sorulara adayların verdiği cevaplara hangi komite üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta farklı başka gösterilmiş olması karşısında başarısız sayılma süreci hukuka uygundur.

T.C.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/505

Karar : 2020/1356

Tarih : 05.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Vilayet özel İdaresi

VEKİLİ : Av. …

KARŞI taraf (DAVACI): …

İSTEMİN KONUSU : … idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; … Vilayet özel Yönetiminde muhasebeci olarak vazife yapan davacının, işletme ve iştirakler müdürlüğü için katıldığı misyonda yükselme yazılı imtihanında başarılı olması üzerine 06/04/2015 tarihinde katıldığı kelamlı imtihandan 57,20 puan alarak başarısız sayılmasına ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … idare Mahkemesinin temyize bahis kararıyla; meslek ve liyakat unsurları uyarınca halk hizmetinin Usta halk vazifelileri eliyle yürütülmesi için yapılan kelamlı imtihanda, ölçme ve kıymetlendirme asıllarına Müsait ve objektif bir kıymetlendirme yapılmadığı anlaşıldığından, davacının vazifede yükselme kelamlı imtihanında başarısız sayılmasına ait süreçte hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: mahalli Yönetimler Çalışanının Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Yönetmelik’in 14. hususuna Müsait olarak kelamlı imtihanın gerçekleştirildiği, Vali Yardımcısı tarafından toplanan 5 Benlik komite tarafından Yönetmelik’in öngördüğü biçimde davacının kelamlı imtihana alındığı ve başarısız olduğu, kelamlı imtihanda sorulan soruların mahalli yönetimler mevzuatında düzenlenen mevzulara ait olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI: yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının karşı oyunda belirtilen münasebetle kararın onanmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ Hadise : … Vilayet özel Yönetiminde muhasebeci olarak misyon yapan davacının, işletme ve iştirakler müdürlüğü için katıldığı misyonda yükselme imtihanının yazılı kademesinde 70,00 puan alarak kelamlı imtihana katılmaya hak kazandığı, 06/04/2015 tarihinde yapılan kelamlı imtihanın Kelamlı İmtihan Kıymetlendirme Tutanağında yer Meydan 5 Benlik kelamlı komite üyesi tarafından; “Sınav bahislerine ait bilgi düzeyi” kısmına 20-20-13-30-18 puan; “Genel kültürü ve genel yeteneği” kısmına 06-08-08-05-05 puan; “Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü” kısmına 10-10-10-15-15 puan;”Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu” kısmına 06-06-08-05-08 puan; “Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı” kısmına 06-06-08-05-07 puan; nihayet olarak “Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” kısmına 06-05-08-05-04 puan verildiği; davacının puanların aritmetik ortalaması alındığında 57,20 puan alarak başarısız sayılması üzerine anılan sürecin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT: 04/07/2009 günlü, 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mahalli Yönetimler Çalışanının Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Yönetmelik’in “Sözlü Sınav” Başlıklı 14. hususunda; ” (1) Kelamlı imtihan, ilgili mahalli yönetim tarafından yapılır. Şube müdürü, müdür ve bunlarla birebir seviyedeki öbür vazifelere atanacaklardan yazılı imtihanda başarılı olanlardan en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katına kadar Namzet kelamlı imtihana alınır.

(2) nihayet adayla tıpkı puana sahip olan işçinin tamamı kelamlı imtihana alınır.

(3) İlgili işçi, İmtihan şurasının her bir üyesi tarafından;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,esas alınarak Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak çalışanın kelamlı İmtihan puanı tespit edilir.

(5) Kelamlı imtihanda Çehre üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.” kararına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME :

Mahalli Yönetimler Çalışanının Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Yönetmelik’in “Sözlü Sınav” Başlıklı 14. unsurunda kelamlı imtihanda adayların sorulan sorulara yönelik verdikleri karşılıklara kurul üyelerince takdir edilen notun münasebetleriyle ortaya konulması zaruriliği getirilmemiştir.

Öte yandan, kelamlı imtihana ait kıymetlendirme kriterlerinden, adayın “Sınav hususlarına ait bilgi düzeyi” ile “Genel kültürü ve genel yeteneği”ne ait değerlendirmeler dışındaki kriterlerin İmtihan şurası üyelerinin müşahedelerine dayalı kanaatlerine ait olduğu açıktır.

Bu durumda, kelamlı imtihanda adaylara yönetilecek soruların kelamlı İmtihan konseyi tarafından evvelce hazırlanması ve sorulan sorulara adayların verdiği karşılıklara hangi komite üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta farklı ayrı gösterilmiş olması karşısında, davacının kelamlı imtihandan 57,20 puan almak suretiyle başarısız sayılmasına ait dava konusu süreçte hukuka terslik, mevzuatta düzenlenmeyen konular dikkate alınmak suretiyle anılan sürecin iptali yolunda verilen idare Mahkemesi kararında ise tüzel isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1- DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2- … idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun temyize bahis kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. hususunun 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3- Birebir hususun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, tekrar bir karar verilmek üzere evrakın ismi geçen idare Mahkemesine gönderilmesine,

4- 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 05.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir