Danıştay İDDK’dan, lisede hazırlık eğitimine ek kademeyle ilgili yeni tarihli karar!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Ortaöğretimde hazırlık okuyanlara ek kademe verilip verilmeyeceğine ait olarak 5 Yıl Evvel Danıştay 16. Dairesinin kararı, memurlar.net’te yayımlanmıştı. Danıştay, lisede hazırlık okuyanlara ek kademe verilmemesi gerektiğini karara bağlamıştı. Bu karar 2016 yılında epey ses getirmiş, kamuoyunda oluşan reaksiyon nedeniyle, Danıştay kararının emsal olmayacağına dikkat çeken bir tahlil Yine memurlar.net’te yayınlanmıştı. 2018 yılında Devlet İşçi Başkanlığı da Fazla sayıda soru nedeniyle, Danıştay 16. Dairesinin 20/10/2015 tarihli ve E:2015/17550, K:2015/6365 sayılı Kararının sırf davanın taraflarını bağlayıcı Nitelik taşıyan bir karar olduğuna ve 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıftan başlayarak kademeli olarak dört yıla çıkarıldığı ve 2009 yılı prestijiyle bu liseler açısından olağan eğitim ve öğretim müddetinin dört Yıl olarak değerlendirildiğine dikkat çeken bir görüş vermek durumunda kalmıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri bu hususla ilgili yeni tarihli bir karar vermiştir.

Dava konusu olayda, mahalli yönetimde misyon yapan memur mezun olduğu Anadolu Lisesinde bir Yıl hazırlık okuduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun birinci fıkrasının “Ortak Hükümler” kısmının A/6-b bendi uyarınca bir kademe ilerlemesinden yararlandırılması istemiyle yaptığı müracaat reddedilmiştir.

Birinci derece mahkemesi, davacının ortaöğretimde bir Yıl hazırlık eğitimi almak suretiyle liseyi olağan eğitim müddetinden Çok okuduğunun Aleni olduğu gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar vermiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi ise, dört Yıl periyodik yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademelerinin 9 uncu derecenin 1 nci kademesi olduğu, yükseköğretim mezunu olarak memuriyete başlayıp intibakı yapılan şahısların ortaöğretim mezuniyetleri sebebiyle ek bir kademe ilerlemesinden yararlanmalarının Mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu yönetimin sürecinin hukuka Müsait olduğuna karar vermiştir.

Birinci derece mahkemesi Danıştay’ın bozma kararına uymayarak birinci kararında ısrar etmiştir.

Bunun sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bakılan dava sonucunda davalı yönetimin savunması kâfi görülmeyerek birinci derece mahkemesinin bir Yıl hazırlık eğitimi almak suretiyle liseyi olağan eğitim müddetinden Çok okuduğunun Aleni olan davacıya bir kademe verilmesi tarafındaki ısrar kararı oyçokluğuyla hukuka Müsait bulunmuştur.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/2808
Karar No : 2021/139
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. .
KARŞI taraf (DAVACI) : .’i temsilen . Hizmetleri İşçileri Sendikası
VEKİLİ : Av. .
İSTEMİN KONUSU : … idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: . Belediyesinde . olarak misyon yapan davacının, mezun olduğu Anadolu Lisesinde bir Yıl hazırlık okuduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. unsurunun birinci fıkrasının “Ortak Hükümler” kısmının A/6-b bendi uyarınca bir kademe ilerlemesinden yararlandırılması istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait … tarih ve . sayılı sürecin iptali ile mahrum kalınan mali hakların yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Davacının, Tatvan Anadolu Lisesinin İdadi kısmında bir Yıl hazırlık eğitim almak suretiyle, liseyi olağan eğitim mühletinden Çok okuduğunun Aleni olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun birinci fıkrasının “Ortak Hükümler” Kısmının A/6-b bendinde, Rüştiye ve dengi, İdadi ve dengi okulların olağan tahsil müddetinden Çok olması halinde, başarılı her tahsil yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanacağının belirtildiği, bu nedenle dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle sürecin iptaline, mahrum kalınan mali hakların müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 10/04/2019 tarih ve E:2018/4889, K:2019/2682 sayılı kararıyla; Dört Yıl vadeli yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademelerinin 9. derecenin 1. kademesi olduğu, bu durumun bireylerin iradeleriyle değiştirilemeyeceği, ayrıyeten yükseköğretim mezunu olarak memuriyete başlayıp intibakı yapılan şahısların, artık gördükleri ortaöğrenim nedeniyle alabilecekleri derece ve kademelerine ek olarak verilen hakların uygulama imkanının bulunmadığı,

Yükseköğrenim nedeniyle yapılan intibak ile yeni bir statüye giren ve ortaöğrenim mezunu olarak işe başlayanlara nazaran daha üst bir derece ve kademede olan davacıya, 657 sayılı Kanun’un 36. unsurunun A/6-b bendi uyarınca bir kademe verilmesi yolundaki müracaatının reddine dair süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılarak . idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

… idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu sürecin iptali ile mahrum kalınan nakdî hakların müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte ödenmesi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI :

Davalı yönetim tarafından, Devlet Memurları Kanunu genel Bildirimi’nde memuriyete girişte intibakın koşullarının, bir üst öğretimi memuriyette iken yahut memuriyetten ayrıldıktan sonra bitirmek olarak belirlendiği, 657 sayılı Kanun’un 36. hususunun sınıflar ve tahsil durumları prestiji ile belirlenen giriş ve yükselinebilecek derece kademelerin aşılmaması olarak belirlenmiş olduğu, ayrıyeten intibak süreçlerinde memuriyete giriş tahsilinin temel alınacağı, bunun yanında davacının şu anki kademesi ile bir kademe ilerlemesi talebi ortasında bir emsal farkı olup olmadığı konusunun araştırılması gerektiği, Mahkemece bu konuda bir araştırma yapılmaksızın karar verildiği, kararın hukuka alışılmamış olduğu, bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, idare Mahkemesince verilen kararın tarz ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .’İN NİYETİ : Temyiz isteminin reddi ile … idare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra, evrak tekemmül ettiğinden davalı yönetimin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

TÜREL KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;
“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka alışılmamış karar verilmesi,
c) Yol kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar yol ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen tezler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin üstte belirtilen münasebetle iptali ile mahrum kalınan nakdî hakların müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesine ait … İdare Mahkemesinin temyize husus . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davalı yönetime iadesine,

4. Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 28/01/2021 tarihinde, asılda ve münasebette oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. unsurunun “Ortak Hükümler” başlıklı kısmında, memuriyete ait sınıfların tahsil durumlarına nazaran giriş ve yükselebilecek derece kademelerinin gösterildiği, bu kararın incelenmesinden 4 yıllık yükseköğrenim mezunlarının 9. derecenin 1. kademesinden memuriyete başlatılacakları, hususun devamında düzenlenen 4. bent uyarınca .”…üniversitelerin arkeoloji…” kısımlarından mezun olanların tahsillerine nazaran tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle memuriyete başlatılacakları, 6. bendin (b) alt bendinde ise “Ortaokul ve dengi, İdadi ve dengi okulların, olağan tahsil mühletinden Çok olması halinde, başarılı her tahsil yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır..” kararı uyarınca tahsili olağan mühletten Çok olanlara her Yıl için bir kademe verileceğinin karara bağlandığı, üniversite mezunu olarak vazifeye başlayanlara 6. bendin (b) alt bendinde aranan kaideleri da taşıması halinde bu bent kararının uygulanmayacağına dair bir düzenlemeye husus metninde yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Öte taraftan davacının mezun olduğu tarihte yürürlükte bulunan 13/05/1993 tarih ve 21580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Kimi Derslerin Tahsilini Yabancı Lisanla Yapan Resmi Okullar Yönetmeliği’nin 5. unsurunda yer alan, “Anadolu Liseleri, ilkokul tahsili üzerine bir Yıl hazırlık, üç Yıl Rüştiye ve 6 Devre İdadi tahsil mühleti olan okullardır.” kararı uyarınca davacının mezun olduğu Anadolu Lisesi nedeniyle fazladan okuduğu 1 yıllık hazırlık tahsilinin ortaöğrenimine iç olduğu açıktır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun’un 36. hususunun 1. fıkrasında; sınıfların tahsil durumlarına nazaran giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeler gösterildikten sonra; hususlar halinde sayılan ve koşulları farklı olan ortak kararlardan birinden yararlanan halk görevlisinin kaidelerini taşıması kaidesiyle öteki bir unsurdan de yararlanmasına hukuken Mani bir durum bulunmadığından; 4 yıllık yükseköğrenim sonrası eğitmen olarak 9. derecenin 1. kademesinde vazifeye başlatılan davacının, lisede fazladan aldığı 1 yıllık olağan tahsile iç olan İngilizce hazırlık eğitimi nedeniyle 657 sayılı Kanun’un 36/A hususu 6. (b) alt bendinden yararlandırılması talebiyle yaptığı müracaatın reddine ait süreçte hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı yönetimin temyiz isteminin reddi ile temyize mevzu ısrar kararının belirtilen münasebet ile onanmasına karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara münasebet istikametinden katılmıyorum.

KARŞI OY

XX-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunda, memurların çalışacakları sınıfların düzenlenmesinden sonra “Ortak Hükümler” kısmının (A) bendinde, sınıfların tahsil durumlarına nazaran giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler belirtildikten sonra Özel durumlara uygulanacak kararlara yer verilmiş ve davacının yararlandırılmak istediği 6-(b) bendinde ise Rüştiye ve dengi, İdadi ve dengi okulların, olağan tahsil müddetinden Çok olması halinde, başarılı her tahsil yılı için bir kademe ilerlemesinin uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Bu nazaran, anılan kararın Rüştiye yahut İdadi dengi Okul mezunu olarak memuriyet vazifesine başlayanlar için getirilmiş bir düzenleme olduğu, münasebetiyle yükseköğrenim mezunu olarak eğitmen statüsünde 9. derecenin 1. kademesinde misyona başlayan davacının, artık gördüğü ortaöğrenim nedeniyle alabileceği derece ve kademelerine ek olarak verilen hakların uygulanma imkanının bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu süreçte hukuka terslik görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, davalı yönetimin temyiz isteminin kabulü ile temyize bahis ısrar kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir