Danıştay, halk ziyanına neden olan kişinin mukavelesinin feshi sürecini iptal etti

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Bunları bir memur yapsaydı ne ceza alırdı?

Davacı 05.01.2011 tarihinden itibaren davalı yönetim ile 657 Sayılı Kanun’un 4/B hususuna nazaran imzaladığı mukavele ile kontratlı işçi olarak vazifeye başlamıştır.

Önce Üniversiteye ilişkin iktisadi işletmelerin havuzbaşı restorantında garson olarak, daha sonra da restorant sorumlusu olarak misyon yapan davacı hakkında soruşturma yürütülmüştür.

Soruşturma sonucunda, davacının, misyonlu bulunduğu restorantta nişan yaptığı,

Bu yer için Laf konusu nişan merasimi nedeniyle rastgele bir kira bedeli ödemediği,

Mesai saatleri dışında nişanlısını restoranta getirip Yemek yedikleri, fakat Yemek bedeline ait ödenmemiş adisyonları bulunduğu, böylece halk ziyanına neden olduğu,

Ayrıca Çeşitli şahıs ve kuruluşlara olan borçlarını ödemediği ve maaşına icra konulduğundan bahisle

05.01.2011 tarihinde imzaladığı hizmet mukavelesinin, 8-a unsuru uyarınca feshedilerek vazifesine nihayet verildiği anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince dava reddedilmiştir.

Danıştay ise şahıs lehine karar vermiştir. Münasebet olarak ise:

“Soruşturma sonucu tespit edilen ve fesih sürecine destek alınan fiillerinin, gerek davalı yönetim ile imzaladığı hizmet kontratında, gerekse Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’da kontrata ters bir durum olarak yer almadığı” gösterildi.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2016/7516

K. 2018/2718

T. 19.6.2018

İstemin Özeti: Hatay 1. idare Mahkemesince verilen 26/12/2012 tarihli ve E:2011/1634, K:2012/2002 Sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Niyeti: idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR: Dava; …Üniversitesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuruna nazaran kontratlı işçi statüsünde çalışmakta olan davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, davacının, halk ziyanına neden olduğu, ayrıyeten Çeşitli şahıs ve kuruluşlara olan borçlarını ödemediği, maaşına icra konulduğundan bahisle hizmet kontratının feshine ait 03.08.2011 tarihli ve 12179 Sayılı sürecin iptali ile yoksun kalınan alacakların yasal faizi ile Bir arada ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, soruşturma raporu ve içeriğinde yer Meydan tabirlerin Bir arada değerlendirilmesinden, davacının halk ziyanına neden olduğu, ayrıyeten ödenmeyen borçları nedeniyle hakkında icra takibi başlatıldığı konularının sabit olduğu; mukavelenin feshine ait kaidelerin gerçekleştiği kanaatine varıldığından, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka muhalif olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunda; kontratlı işçinin, kontratının fesih halleri, durumların iptali, istihdamına dair konular ile mukavele temel ve yöntemlerinin Devlet İşçi Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe giren Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in ek 6. unsurunda, kontratın feshini gerektiren sebepler belirtilmiştir.

Davacı ile davalı yönetim ortasında imzalanan hizmet mukavelesinin 8-a unsurunda; “İlgilinin, bu mukavele ile 6.6.1978 gün ve 7/15754 Sayılı kararname kararlarına karşıt davranışı tespit edildiğinde, bu durumu Kurumca ilgiliye yazılı olarak bildiri edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere kontrat sona erer.” kararı yer almaktadır.

Dava evrakının incelenmesinden, davacının 05.01.2011 tarihinden itibaren davalı yönetim ile 657 Sayılı Kanun’un 4/B unsuruna nazaran imzaladığı kontrat ile kontratlı işçi olarak vazifeye başladığı, Evvel Üniversiteye ilişkin iktisadi işletmelerin havuzbaşı restorantında garson olarak, daha sonra da restorant sorumlusu olarak vazife yapan davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, davacının, vazifeli bulunduğu restorantta nişan yaptığı, bu yer için Laf konusu nişan merasimi nedeniyle rastgele bir kira bedeli ödemediği, mesai saatleri dışında nişanlısını restoranta getirip Yemek yedikleri, fakat Yemek bedeline ait ödenmemiş adisyonları bulunduğu, böylece halk ziyanına neden olduğu, ayrıyeten Türlü şahıs ve kuruluşlara olan borçlarını ödemediği ve maaşına icra konulduğundan bahisle 05.01.2011 tarihinde imzaladığı hizmet mukavelesinin, 8-a unsuru uyarınca feshedilerek misyonuna nihayet verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı ile davalı yönetim ortasında imzalanan hizmet kontratı kararlarına nazaran, kontratın, 8-a unsuru uyarınca feshedilebilmesi için, davacının mukavele kararlarına ya da Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’a muhalif davranışının tespit edilmesi gerekmektedir.

Davacının, soruşturma sonucu tespit edilen ve fesih sürecine destek alınan fiillerinin, gerek davalı yönetim ile imzaladığı hizmet mukavelesinde, gerekse Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’da kontrata muhalif bir durum olarak yer almadığı ve kontrat feshi sebebi olarak gösterilmediği anlaşıldığından, hizmet kontratının 8-a unsuruna dayanılarak tesis edilen, kontratın feshine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık, bu sürecin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare Mahkemesi kararında tüzel isabet bulunmamıştır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının BOZULMASINA, yine bir karar verilmek üzere belgenin idare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere 19.06.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir