Bölge müdürlüğü memurları, şantiyelerde nöbet sistemiyle çalıştırılabilir mi?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU: İyi çalışmalar. … Bakanlığına bağlı bir bölge müdürlüğünde çalışmaktayım. Bölge müdüründen bu türlü bir talimat geldi. 657 ye uygun mudur? Teşekkürler

Hafta sonları ve tatil günlerinde denetimlik teşkilatlarının, şantiyelerde bulunması ve bununla ilgili olarak kendi içimizde nöbet oluşturulması konusunda gereğini rica ederim.

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 101. unsurunda “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve formları kurumlarınca düzenlenir.” kararı yer almaktadır.

Bu karara nazaran, kurumların düzenlemesi kaydıyla, memurların 24 saat temeline nazaran çalıştırılması mümkündür.

Usul açısından fazla çalışma ve nöbet hizmetine ait olarak kurumların özel yönetmeliklerinin bulunması, kelam konusu yönetmelikte fazla çalışma karşılığı olarak müsaade ya da fiyat durumlarının düzenlenmesi yerinde olacaktır. Bu yönetmelik gebe ve engelli işçinin anayasa ve kanunlar ile belirlenmiş haklarına uygun bir yönetmelik olmalıdır.

Fazla çalışma yaptırılması halinde, fazla çalışma karşılığı müsaade verilmemesi ya da fiyat ödenmemesi durumunda dilekçe ile talep edilmesi mümkündür. Dilekçe ile sonuç alınamaz ise yönetim mahkemesinde dava açılabilir.

Öte yandan, Anayasanın “Kanunsuz Emir” başlıklı 137. hususu aşağıdaki biçimdedir.

“J. Kanunsuz buyruk
Husus 137 – Kamu hizmetlerinde rastgele bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı buyruğu, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun yahut Anayasa kararlarına alışılmamış görürse, yerine getirmez ve bu karşıtlığı o buyruğu verene bildirir. Lakin, üstü buyruğunda ısrar eder ve bu buyruğunu yazı ile yenilerse, buyruk yerine getirilir; bu halde, buyruğu yerine getiren sorumlu olmaz
Konusu cürüm teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Askeri hizmetlerin görülmesi ve ivedi hallerde kamu nizamı ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar gizlidir.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Amir durumda olan devlet memurlarının vazife ve sorumlulukları” başlıklı 10. unsuru aşağıdaki haldedir.

“Madde 10 -Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet ünitelerinde kanun ve öteki mevzuatta belirlenen vazifeleri vaktinde ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve denetim etmekten misyonlu sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun ve öbür mevzuatta belirtilen temeller içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine karşıt buyruk veremez ve maiyetindeki memurdan özel bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, armağanını kabul edemez ve borç alamaz.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller başlıklı” 125. hususunda “Verilen buyruklara itiraz etmek” fiili için kınama cezası, “Verilen misyon ve buyrukları taammüden yapmamak” fiili için ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür.

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki kararları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, konusu cürüm teşkil etmeyen buyrukların yerine getirilmesi gerektiğini ve size bildirim edilen yazılı talimatın konusunun da cürüm teşkil etmediği görülmektedir.

Kamu kurumlarının adap ve temellerini belirlemek kaydıyla, memurlarını 24 saat temeline nazaran çalıştırması mümkün olup, bir tarz ve temel belirlenmeden uygulama yapılması halinde, ilgili uygulamanın iptali için dava açılması lakin yönetim mahkemesi süreci iptal edene kadar yazılı talimatın yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir