BDDK, kelamlı imtihanla 4 memur alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

AÇIKTAN İŞÇİ Alım İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur” takımına halk hizmetine birinci sefer Kurumumuzda başlayacak olan adaylar ortasından giriş imtihanı sonuçlarına nazaran idari işçi alınacaktır. Giriş imtihanı, kelamlı İmtihan biçiminde yapılacaktır.

I. GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAAT KAİDELERİ:

A) genel Kaideler:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) halk haklarından yoksun bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci unsurunun birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen kuralları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı unsuru kararı kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

B) özel Kurallar: 2020 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanına katılmış olup giriş imtihanına müracaatta bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar

(*) Namzet sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan birdenbire Çok Namzet bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanına, halk Kurum yahut kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından KPSSP3 yahut KPSSP93 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B kümesine ilişkin rastgele bir takım yahut konuma yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar yahut yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) müracaatta bulunamayacaktır. Bu biçimde müracaatta bulunduğu tespit edilen adayların müracaatlarına ait rastgele bir süreç tesis edilmeyecektir.

II. İMTİHAN BAŞVURUSU:

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun eksiksiz ve yanlışsız olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile yahut diğer biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi ile kelamlı imtihanın yapılacağı yer ve İmtihan tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu İlan tebligat kararında olup ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat kararındadır.

III. İMTİHAN BAHİSLERİ VE İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ:

Sözlü İmtihan adayların;

a) Mesleksel bilgi ve mesleksel yeteneği (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),

c) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

ç) Davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden kıymetlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

IV. İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE Nakil İŞLEMLERİ

Sözlü İmtihan muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar asil Namzet listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıyeten, Kurum tarafından muhtaçlık duyulması halinde, Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat kararındadır.

Asil listede yer Meydan adaylardan, Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde Kuruluş tarafından istenilen dokümanlar ile Bir arada geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kaideleri taşımadığı anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen müddet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma koşullarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, muvaffakiyet sırasına nazaran ve İmtihan sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Nakil yapılabilecektir.

IV. İMTİHANA AİT ÖBÜR KONULAR:

Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 Amel günü içerisinde Kurumumuz Dayanak Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp Sonuç ilgiliye beyan etmiş olduğu bağlantı adreslerinin rastgele biri üzerinden bildirilir.

Giriş imtihanına ait Gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden yahut gerek görülmesi halinde ilgililerin irtibat adreslerinin rastgele biri üzerinden duyurulacaktır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)

(www. bddk. org .tr)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir