399 sayılı KHK’ye tabi KİT çalışanı limited şirketi ortağı olabilir mi?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT kontratlı işçisi limited şirket ortağı olabilir mi? Yalnızca iştiraki olan lakin imza yetkisi olmayan bir iştirak. Bu mevzuda Fazla araştırma yaptım ancak net bir yorum göremedim.

Cevap: Kamu iktisadi teşebbüslerinin işçi rejimi 399 sayılı kanun Kararında Kararnamede düzenlenmiştir. KHK’nin 3. unsurunda teşebbüs ve bağlı iştiraklerde hizmetlerin memurlar, kontratlı işçi ve çalışanlar eliyle görüleceği belirtilmiş, çalışanların bu KHK’ye tabi olmadığı Anlatım edilmiştir. Hususun devamında, kontratlı çalışanın teşebbüs ve bağlı iştiraklerin genel yönetim temelleri dışında yürüttükleri hizmetlerde bu KHK’de belirtilen tüzel temeller çerçevesinde akdedilecek bir mukavele ile çalıştırılan Amele statüsünde olmayan işçi olduğu karara bağlanmıştır. KHK’nin 58. unsurunda ise kontratlı işçiye ait olarak bu KHK’de karar bulunmayan hallerde Devlet İşçi Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun ilgili kararlarının uygulanacağı Anlatım edilmiştir. Devlet İşçi Başkanlığı kapatıldığı için bu misyonu şimdilik Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı yerine getirecektir.

399 sayılı KHK’de yer alan, KİT çalışanının ticaret ve çıkar getirici faaliyetlerde bulunmasına ait kararlar 657 sayılı Kanundan farklı düzenlenmiştir. KHK’nin “Başka İş ve Hizmet Yasağı” başlıklı 15. unsurunda, Teşebbüs ve bağlı iştiraklerin genel müdür, Kuruluş müdürleri ile Yönetim şurası ve Yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit işçisi bu kanun Kararında Kararnamede öngörülen haller dışında Öbür bir işle meşgul olamazlar.
Birinci fıkrada sayılanlar;
a) Anonim şirketler dış olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların aktiflik konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da birebir yasaklara tabidir.
b) Teşebbüs Yönetim şurasının muvafakatı üzerine teşebbüs yahut bağlı iştiraklerin iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, Müsait Namzet bulunamaması halinde Öbür yerdeki iştiraklerin Yönetim konseyi üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye konseyi üyeliğine getirilebilirler.
İlgili Bakanlık işçisi de, kendi vazifelerine ek olarak bakanın müsaadesi ile, teşebbüs genel müdürü tarafından, bu fıkrada ismi geçen misyonlara atanabilirler.
Aşağıda gösterilen Amel ve hizmetler bu unsurda öngörülen Amel ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
a) temel misyonlarına halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü yahut yetki vereceği diğer amirlerin Müsait görmesi şartıyle, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde misyon alınması,
b) Kanunla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş toplumsal Emniyet kuruluşları, halk kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili toplumsal ve mesleksel nitelikteki kuruluşların idare, kontrol ve istişare organlarında misyon alınması, (1)
c) Şahıslar, Kuruluş ve kuruluşlarca, vazifeleri hasebiyle teşebbüs ve bağlı paydaşlık çalışanı aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün Müsait görmesi kaidesiyle görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,
d) Uzmanlık ve hakemlik üzere kanunlardan doğan misyonlar.
Kısmi vakitli olarak istihdam edilen kontratlı çalışanın hangi Amel yahut hizmetleri yapamayacağı mukavelelerinde belirtilir.
Bu unsur kararlarına alışılmamış devinim edenlerin mukaveleleri fesh edilir.” kararları yer almaktadır.

Madde kararına nazaran KİT kontratlı çalışanı bir kısıtlama olmaksızın anonim şirketlere ortak olabilecek, ayrıyeten misyon yaptığı kuruluşun aktiflik konusu dışındaki mal ve hizmetlerin üretim ve ticareti ile uğraşan diğer şirketlere de (limited, kollektif, komandit) ortak olabilecektir. Şirketlerin aktiflik bahisleri ise anne mukavelelerde belirtilmektedir. misyon yaptığı kuruluşun aktiflik konusuna giren alanlarda aktiflik gösteren şirketlere ise kendisi ile Bir arada eşi ve reşit olmayan çocukları da ortak olamayacaktır.

Şirket paydaşlığı ile ilgili durum özetle bu türlü. Şirket organlarında misyon alma konusu ise farklı sonuçlar doğuracaktır. 15. unsur kararında işçinin yapabileceği Amel ve hizmetler sayma yoluyla belirtildiğinden, ortak olunmasına müsaade verilse bile ortak olunan şirketlerin organlarında misyon alma Laf konusu karara terslik teşkil edecek, bu türlü bir durumda mukavele feshedilecektir.

Sonuç olarak şirket anne kontratında belirtilen aktiflik konusunun vazife yapılan kuruluşun aktiflik konusundan farklı olması halinde KİT kontratlı çalışanının limited şirket ortağı olabileceğini lakin şirket idaresinde misyon alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir