15 Defa uyarılan, 7 ceza Meydan işçi Öbür üniteye nakledilemez mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Personel, Daimi sorun çıkararak disiplinsiz hareketler içinde bulunması sonucunda, değişik tarih, farklı neden ve genel olarak farklı muhakkik raporlarına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü disiplin kararlarına ait olarak (15) Sefer yazılı olarak dikkatinin çekildiği, (2) Defa uyarma, (1) Sefer kınama, (4) Sefer aylıktan kesme cezaları ile cezalandırılmıştır.

Bu münasebet ile hizmet gereği vazife yeri değiştirilmiştir.

İlgili dava açmış ve yer mahkemece, “soyut ve genel nitelikteki bu değerlendirmeleri sübuta erdirecek ve davacının misyon yaptığı yerde kalmasını sakıncalı ve bu nedenle de misyon yerinin değiştirilmesini haklı kılabilecek, hukuken geçerli somut bilgi ve evrakların ortaya konulamadığı, Laf konusu konunun davacının misyon yerinde yıprandığı ya da misyonunda başarısız olduğunu göstermeyeceği, disiplin cezasıyla tecziyesine ait süreçlere bahis aksiyonların ilgilinin yer değişikliğini gerektirecek nitelikte ve tartıda aksiyonlar olmadığı, hasebiyle da dava konusu naklen Nakil sürecini haklı ve Gerekli kılabilecek şartların gerçekleşmediği” gerekçesiyle süreç iptal edilmiştir.

Danıştay ise Mahallî mahkeme kararını bozmuş ve halk faydası gözetilerek ilgilinin naklen atanmasında sakonca bulunmadığını belirtmiştir.

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

E: 2016/13536

K: 2020/1255

T. 3.3.2020

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davalı idare tarafından, davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporu ile …’de vazife yapmasının sakıncalı olacağı, Öbür bir Vilayet müdürlüğü buyruğuna atanmasının Teklif edildiği, davacıdan kaynaklanan sıkıntıların devam etmesi ve Amel ortamında çalışma barışının bozulması üzerine 657 sayılı Kanun’un 67 ve 76. unsurları yeterince dava konusu sürecin tesis edildiği, davacının disiplinsiz hareketleri sonucunda apansızın Fazla yazılı İkaz ve disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İSTEMİN KONUSU : … idare Mahkemesi’nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek

bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; … Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğü’nde takımlı avukat olarak misyon yapan davacı tarafından, … Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğü’ne atanmasına ait … gün ve … sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … idare Mahkemesi’nin temyize husus kararıyla; dava konusu naklen Nakil sürecinin tesisine münasebet olarak; davacının … Vilayet Müdürlüğü’nde vazife yapan her üç Vilayet müdürü devrinde de, Daimi sorun çıkararak disiplinsiz hareketler içinde bulunması sonucunda, değişik tarih, farklı neden ve genel olarak farklı muhakkik raporlarına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü disiplin kararlarına ait olarak (15) Defa yazılı olarak dikkatinin çekildiği, (2) Kez uyarma, (1) Defa kınama, (4) Sefer aylıktan kesme cezaları ile cezalandırılmasının gösterildiği görülmekte olup, soyut ve genel nitelikteki bu değerlendirmeleri sübuta erdirecek ve davacının vazife yaptığı yerde kalmasını sakıncalı ve bu nedenle de vazife yerinin değiştirilmesini haklı kılabilecek, hukuken geçerli somut bilgi ve dokümanların ortaya konulamadığı, Laf konusu konunun davacının misyon yerinde yıprandığı ya da misyonunda başarısız olduğunu göstermeyeceği, disiplin cezasıyla tecziyesine ait süreçlere bahis aksiyonların ilgilinin yer değişikliğini gerektirecek nitelikte ve tartıda hareketler olmadığı, münasebetiyle da dava konusu naklen Nakil sürecini haklı ve Gerekli kılabilecek şartların gerçekleşmediği, dava konusu süreçte halk faydası ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davalı idare tarafından, davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporu ile …’de misyon yapmasının sakıncalı olacağı, Öbür bir Vilayet müdürlüğü buyruğuna atanmasının Teklif edildiği, davacıdan kaynaklanan problemlerin devam etmesi ve Amel ortamında çalışma barışının bozulması üzerine 657 sayılı Kanun’un 67 ve 76. unsurları mucibince dava konusu sürecin tesis edildiği, davacının disiplinsiz hareketleri sonucunda aniden Fazla yazılı İkaz ve disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI : yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise : … Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğünde takımlı avukat olarak misyon yapan davacının, … gün ve … sayılı süreç ile … Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğüne atanması üzerine temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. hususunda, kurumların, misyon ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. unsurdaki temeller çerçevesinde daha üst, Kurum içinde birebir yahut Öbür yerlerdeki öteki takımlara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Sosyal Emniyet Kurumu İşçi Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler” başlıklı 17. maddesinde

“(1) Hizmet gereği Nakil yapılabilmesi için:

a) Haklarında isimli yahut idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında

sakınca görülmüş olması,

b) Olumsuz tavır ve davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilen ve Laf konusu soruşturmada bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

gerekir.” kararına yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Yasa ve Yönetmelik kararları Bir arada değerlendirildiğinde; davalı yönetime, çalışanını naklen Nakil konusunda takdir yetkisi tanındığı Aleni olup; bu yetkinin lakin halk faydası ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin Sebep ve Gaye istikametlerinden hukuka tersliği nedeniyle iptalini gerektireceği yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava belgesinin incelenmesinden; … Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğünde takımlı avukat olarak misyon yapan davacının, problemli ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle 15 Sefer yazılı olarak İhtar edildiği, (2) Sefer uyarma, (1) Defa kınama, (4) Sefer de aylıktan kesme cezaları ile cezalandırıldığı, uygulanan (22) disiplin cezasından (21) adedinin katılaştığı, nihayet olarak davacı hakkında “görevini tam ve vaktinde yapmada kâfi İtina ve İhtimam göstermediği, Amel yapma konusunda minimum çabası göstermediği” savları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/03/2015 tarihli soruşturma raporunda disiplin istikametinden 657 sayılı Kanun’un 125/C-a kararı yeterince aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, idari istikametten ise, hakkında disiplin cezası uygulanan davacının, buna Karşın Vaziyet ve hareketlerinde rastgele bir düzelmenin görülmediği, Vilayet Müdürlüğü çalışma düzey huzur ve sükununu bozduğu, olası Olumsuz hadiselerin yaşanmaması için Öbür bir Vilayet müdürlüğüne atanması tarafında getirilen Teklif doğrultusunda … Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğüne avukat olarak atanmasına dair … günlü, … sayılı sürecin tesis edilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının apansızın Fazla Defa yazılı olarak uyarılmasına ve disiplin cezaları ile cezalandırılmasına Karşın disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen Amel ve süreçlerin gecikmesine hatta halk ziyanına neden olduğu ve çalışma sistemini bozduğu evrak kapsamı ile sabit olduğundan, halk hizmetlerinin faal ve verimli biçimde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan yönetimlere, bu emele yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, davalı idarece soruşturma rapor kapsamında getirilen Teklif doğrultusunda halk faydası ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık, sürecin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında ise türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. … idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun temyize bahis kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. unsuru, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Tıpkı hususun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yine bir karar verilmek üzere evrakın ismi geçen idare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususu, 1. fıkrası

uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 03/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir