üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar

Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar

admin admin -
20 0

Seçimlere az bir Vakit kala Etraf, Şehirci-lik ve İklim Değişikli-ği Bakanı Murat Kurum, ko-nut kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemeyi uza-tacaklarını açıkladı. Milyon-larca kiracı ve mesken sahibini il-gilendiren bu düzenlemenin önümüzdeki devirde gay-rimenkul dalında denge-leri değiştirmesi bekleniyor. Geçen Yıl olağandışı enflasyon şartlarında getirilen düzen-leme enflasyonda düşüş eği-limine Karşın uzatılıyor. Bu-nun, 2 Yıl üst üste enflasyo-nun Fazla altında bir getiri elde eden konut sahiplerinin kesimde Kıymetli tesirde bulunabilecek kararlar almasına yol açabile-ceği belirtiliyor.

“Yatırım gayeli Hane alımları durabilir”

TSKB Gayrimenkul genel Müdürü Makbule Yönel Ma-ya, kira sınırlamasında süre-nin uzamasının yatırım amaç-lı gayrimenkul alımlarını dur-duracağını söyledi. Maya, “Kiracıları korumak için geti-rilen bu sınırlama mesken sahipleri ile kiracıları bir Defa daha kar-şı karşıya getirebilir. Kiracı-larını konuttan çıkarmak isteyen konut sahiplerinin sayısı artacak-tır” dedi.

Kiracılar için avan-tajlı olan uygulamanın kira ile geçinenlerin getirilerinin enf-lasyonun altında kalmasına yol açacağını belirten Maya,, “Mevduat faizleri bile yüzde 25’leri geçtiği bir ortamda mesken sahipleri tasarruflarını Öbür alanlarda kıymetlendirme yolu-nu seçebilir” sözünü kullan-dı. Maya bu durumun Hane üretimine Fazla Çok bir tesir et-mesini beklemediklerini kay-dederek, “Yatırım gayeli ko-nut üretimi zati bir müddettir sonluydu. Türkiye’de yıllık ko-nut muhtaçlığı 800 bine yüksel-di, bu sayı 5 Yıl Evvel 600 bin civarındaydı. Yani Hane yatı-rımları bu karardan Fazla Çok etkilenmez” diye konuştu.

Finanskent Emlak’ın sahibi umut Yalçın, kararın yatırım-lara tesiri ile ilgili birebir görüş-te değil. “Uygulama Hane ya-tırımlarını baltalayacak” di-yen Yalçın, yatırım için daire alımlarının düşeceğini belirt-ti. Kira gelirinin sınırlanması-nın yabancı yatırımcıyı da ko-nut almaktan vazgeçireceği-ni lisana getiren Yalçın, “İnşaat Türkiye’nin lokomotif sektör-lerinden biri. Alım olmayın-ca üretim de olmayacak” diye konuştu.

Yalçın, “İnsanlar ya-tırımlarının karşılığını ala-madıklarında, buradan elde etti parayla mutfak masrafını karşılayamadığı Vakit malın bedelinin artması Fazla bir şey Anlatım etmiyor” dedi. bütün Giri-şimci Emlak Müşavirleri Der-neği (TÜGEM) Lideri Ha-kan Akdoğan ise kira artışının yüzde 25’te sabitlenmesinin mesken sahiplerinin Aka reaksiyonunu çekeceğini söyledi. Uygulama-nın bilakis kiraları artıracağı-nı Anlatım eden Akdoğan şunları söyledi:

“Uygulamanın uzatılmasıy-la boşalan kiralık mesken piyasasın-da fiyatların daha da yukarıla-ra çıkacağı telaşı yaşanıyor. mesken sahibi, kontratın dol-masıyla eski kiracı yerine ye-ni kiracı tercih edecek, burada da yeni fiyat belirlenecek. Ay-nı yapı içinde iki farklı dairede eski kiracı 5 bin liraya oturu-yor, yeni kiracı 10 bin liraya. 7 yıllık kiracı 2 bin liraya oturur-ken daireden çıkıyor yeni kira-cı 8 bin liradan giriyor. Haliyle beşerler oturduğu yerden çık-mak istemiyor lakin konut sahibi de o kiradan istemiyor.”

Akdoğan’a nazaran sorunun en sağlıklı tahlili semt semt ‘de-ğer haritaları’ oluşturmakta.

“Ev sahibi meskenini satar”

Kirada yüzde 25 artış sınır-lamasının uzatılmasının yeni kiralık fiyatlarını daha da ar-tıracağını söyleyen Master-Türk Kümesi Türkiye Başka-nı Gökhan Taş da “Zaten nihayet vakitlerde eski-yeni kiracı ortasındaki fiyat farkı 5 katına çıkmıştı. Artık daha da arta-cak. öteki taraftan içinde ki-racı olan konutlarda tahminen Fazla devinim olmayacak ancak kira-cısı çıkan konutlarda ev sahi-bi yeni kiracı yerine satışı ter-cih edecek” dedi.

Taş, bu duru-mun ikinci el Hane satışlarını hareketlendireceğini, tercihin ‘kiraya vermek’ yerine ‘satma-ya’ kayacağını belirtti. Geçi-ci düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesinin piyasalardaki istikrarları bozduğunu söyle-yen Gayrimenkul Hukukçula-rı Derneği Lideri Ali Güvenç de “Uygulamanın süreksiz olma-sı Fazla değerliydi. ancak yeni ha-liyle kalıcı olacak üzere. Mal sa-hipleri zati piyasa enflasyo-nundan Dolayı mağdur oldular. nihayet periyotta çokça karşılaş-tığımız ‘boş ev’ kavramı uygunca yaygın hale gelecek” dedi.

‘Yarısı bizden’ ile dönüşüm hızlanacak

“100 metrekare 2+1 konutunu yapmak isteyen vatandaşın önüne 1.5 milyon maliyet mi çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı kendisi koyacak ve meskenini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare 3+1 için mesken için 1.8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Borçlanacaksa vatandaş 0.79 faizle 10 Yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10’u peşin, kalanı 10 Yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak halde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit 5.625 lira, 900 bin lira için aylık taksit 6.750 lira olacak. Ayrıyeten İstanbul’da kira yardımlarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.”

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri ortasında e-devlet üzerinden müracaat yapacak.Bu ortada, dal temsilcileri, kampanyanın dönüşümü hızlandıracağını ve Özellikle kenti konutunu yenilemek isteyen vatandaşa Aka kolaylık sunacağını bildirdi. İNDER Lideri Nazmi Durbakayım, “Kampanya gereksinim duyulan dönüşüm atılımının öncüsü olacak” halinde konuştu.

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN – Birol BOZKURT

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir