YSK’den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 18, 2023 Yorum Yok

YSK’nin 146 sayılı kararı ile “Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine Ait Yol ve Asılları Gösterir Genelge”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 14. hususu uyarınca adaylar, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, hükmî bireylerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek şahıslardan bağış ve yardım alamayacak.

Adaylar, YSK tarafından belirlenecek adaylık başvurusu mühleti içinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının mutlaklaşmasını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdi yardım ölçüsü, her bir Dönem için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt meblağını geçemeyecek. Alınan bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Adaylar ödünç niteliğinde Nakit kabul edemeyecek.

– Yardımlar “seçim hesabı”na yatacak

Seçimlerde şeffaflığın sağlanması hedefiyle YSK tarafından belirlenecek meblağın üzerindeki nakdi yardımlar, adayların “seçim hesabı” olarak kendileri ismine açtıracakları bir banka hesabına yatırılacak. YSK tarafından belirlenecek fiyatın altında kalan nakdi yardımlar ise makbuz karşılığında alınacak ve seçim hesabına yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar yalnızca seçim harcamalarında kullanılacak ve Öbür bir Gaye için tahsis edilemeyecek.

Adaylığın katileşmesinden seçim sonuçlarının katılaşmasına kadar geçen devirde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından Tasdik edilen listelere kaydedilecek.

Aday, YSK’ye evvelce bildirmek koşuluyla seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ait bilgi ve evrakların kayda geçirilmesi ve ibrazına ait konularda 3568 sayılı Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na nazaran yetki almış Uğraş mensuplarından yahut avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilecek. Bu durumda, yetkilendirilen Uğraş mensubu, belirtilen konuların yerine getirilmemesi yahut Noksan yerine getirilmesinde ilgili mevzuat kararlarına nazaran Mesul tutulacak.

Aday tarafından verilecek mal bildiriminin metot ve asılları, adaylar tarafından kullanılacak listelerin biçim, içerik ve tasdiki, makbuzların Biçim ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış hududunu aşan kısmın Hazineye intikali ile bu unsurun uygulanmasına ait öbür yöntem ve asıllar YSK tarafından belirlenecek.

3628 sayılı Kanunun 5. unsuru uyarınca, bu kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilişkin bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise birinci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından Çok fiyatındaki her biri için farklı olmak üzere, para, Üleş senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve öteki Menkul malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebeplerinin mal bildiriminin konusunu teşkil edecek.

– Mal bildirimi için nihayet tarih 23 Mart

Konuya ait yayımlanan genelgede, 14 Mayıs Pazar günü Bir arada yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Devre Milletvekili genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylarının yardım, bağış, mal bildirimine ait yöntem ve temellere ait düzenlemeler yapıldı.

Buna nazaran, siyasi partilerce gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 23 Mart’a kadar, seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adayları da 20 Mart’a kadar mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak.

Adayların, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilişkin bulunan taşınmazları ile kendilerine aylık ödenenler, net aylık meblağının 5 katından, aylık ödenmeyenler ise genel idare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın (19 bin 340 TL) 5 katından (96 bin 703 TL) Çok fiyatındaki her biri için başka olmak üzere, para, Üleş senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve öteki Menkul malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil edecek.

Genelge ekinde yer Meydan “Mal Bildirimi Formu” Biricik nüsha olarak doldurulup ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanarak adaylık başvurusu mühleti içinde kapalı zarfta YSK’ye verilecek.

Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının katılaşmasını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Adaylar yalnızca nakdi yardım alabilecek, birebir yardım kabul edemeyecek.

Adaylar 7 bin liraya kadar olan, 7 bin TL dahil, nakdi yardımları makbuz karşılığında ve birebir gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu ölçünün üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların “Seçim Hesabı” olarak açtırdıkları ve YSK’ye bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.

Yardım ve bağışlar ile harcamalar için düzenlenen evraklar, Siyah yahut mavi tükenmez kalem kullanılarak doldurulacak. Ayrıyeten bilgisayar ortamında kayıtlar tutulabilecek ve tutulan kayıtlar YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış müteharrik yapraklı A4 kağıtlarına yazdırılabilecek.

Silinti ve kazıntı yapılmadan, yazma ve sayılar okunaklı bir formda düzenlenecek.

Hatalı evrak düzenlenmesi durumunda aslına iliştirilip üzerine “İPTAL” yazılarak iptal edildikten sonra sıradaki doküman düzenlenecek.

Yapılacak harcamaların 213 sayılı Vergi Yol Kanunu uyarınca belirlenen tevsik edici dokümanlar karşılığında yapılması temel olacak. Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayanlara yapılan ödemeler ile karşılığında tevsik edici doküman alınması Mümkün olmayan durumlarda, her bir sarfiyat ölçüsü 7 bin lirayı aşmamak üzere genelge ekinde belirtilen biçime Müsait olarak düzenlenecek masraf makbuzu karşılığında harcama yapılabilecek.

Adayların rastgele bir matbaada bastıracakları bağış ve harcama makbuzlarının cilt, seri ve Dizi numaraları ile öbür baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Denetim edilecek. Denetimde yanlışlı olduğu görülen makbuzların yenisi bastırılacak ve Sonuç bir tutanağa bağlanacak. Kusurlu olanların yerine tekrar bastırılanlar tekrar Denetim edildikten sonra makbuzların tamamı YSK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Tasdik edilerek adaya yahut görevlendirdiği bireye zimmetle teslim edilecek.

– bütün evraklar YSK tarafından incelenecek

Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ait bütün bilgi ve dokümanlar ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının mutlaklaşmasını izleyen 10 gün içinde YSK’ya tutanak karşılığında teslim edilecek. YSK bir ay içinde, adaylara ilişkin seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Bu basamakta tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gayesiyle YSK tarafından adaylara 30 gün mühlet verilecek.

Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (55 bin 598 TL) aşan ölçü ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilecek. Heyet bu misyonu yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve Gerekli görülen diğer ilgili halk kurumlarından yardım alabilecek.

YSK tarafından yapılan inceleme sonuçları Kesin olup incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir