Yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin OHAL Kararnamesinin Kabul Edilmesi Kanunu yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 10, 2023 Yorum Yok

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA AİT

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN KABUL

EDİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun No. 7452

Kabul Tarihi: 5/4/2023

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun emeli, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen inanılmaz Vaziyet kapsamında yer Meydan vilayetlerde yerleşme ve yapılaşma konusunda kimi önlemlerin alınmasıdır.

Yerleşme ve yapılaşma konusunda alınan tedbirler

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde vuku bulan zelzeleler münasebetiyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin süreksiz yahut Kesin iskan alanları; fay sınırına aralığı, yerin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı üzere kriterler gözetilerek, Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığının yeni yerleşim yerlerinin tespitine ait misyon ve yetkileri Bilinmeyen kalmak kaydıyla, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir. Bu belirleme yapılırken gereklilik bulunması halinde, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Otlak Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı hususunda belirtilen alanlar da kullanılabilir.

(2) Birinci fıkraya nazaran belirlenen alanlarda vasıf değişikliği gereken yerlerin resen vasıf değişikliği yapılır ve bu yerler Hazine ismine tescil olunur. Bu süreçler ilgili kurumlara bildirilir. Vasıf değişikliği gereken yerlerde, 6831 sayılı Kanunun ek 16 ncı hususunda belirtilen alanların bulunması halinde bu alanın iki katından az olmamak üzere Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Orman genel Müdürlüğüne tahsis edilir.

(3) genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, dava süreci devam edenler ile katılaşan lakin şimdi tapuya tescil edilmemiş olanlar dış olmak üzere, tespit dışı bırakılan yerlerin 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci unsuru kapsamında Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebine istinaden ilgili kurumların görüşleri alınmaksızın bu Kanunun maksadı doğrultusunda Hazine ismine idari yoldan tescili yapılır.

(4) Köy yerleşme alanları iç belirlenen Kesin iskan alanlarında ve var kentsel alanlarda, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve Bayındırlık uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve yer etüt raporu doğrultusunda Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak Hal planına ve düzenlenecek Bina ruhsatına nazaran uygulama yapılır. Bu alanlarda Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan plan ve parselasyon planlarında, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı bayındır Kanununun plan ve parselasyon ile ilgili süreçlerindeki askı, ilan, itirazlara ait kararları uygulanmaz. Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti yahut Bayındırlık hakları kısmen yahut büsbütün Öbür bir alana aktarılabilir. Bu haklar takas ve trampa süreçlerine mevzu edilebilir. Plan, parselasyon, Bina ruhsatı, taşınmaz mülkiyeti yahut Bayındırlık haklarının aktarılması, takas ve trampa süreçleri ve bu süreçler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisi, fotoğraf, harç ve harcamalara katılma hisselerinden müstesnadır. Bu süreçler nedeniyle fiyat, döner kapital fiyatı ve rastgele bir isim altında bedel alınmaz.

(5) Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen süreksiz yahut Kesin iskan alanlarında, 4342 sayılı kanun mucibince verilen müsaadeler, 6831 sayılı kanun mucibince verilen müsaadeler, Orman genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yeterince kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlara ait kiralama kontratları ile 4342 sayılı kanun kapsamında tahsis maksadı değişikliği gerçekleştirilen fakat tapuda şimdi Hazine ismine tescil edilmeyen alanların tahsis maksadı değişiklikleri, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci unsuru kapsamında verilen tahsis alanları ilgisine nazaran resen iptal edilmiş yahut feshedilmiş sayılır.

(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu hususunun üçüncü fıkrası kapsamında düzenlenen Ara ve uç Eser üretme kaideli ihalelere ait ruhsatlar dış olmak üzere Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen süreksiz yahut Kesin iskan alanlarına denk gelen maden ruhsat alanlarının girişimli kısmı Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararı ile karar tarihinden itibaren maden ruhsat alanından resen taksir edilmiş sayılır. Süreksiz yahut Kesin iskan alanının ruhsatın tamamını kapsaması halinde ise Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararı ile karar tarihinden itibaren maden ruhsatı resen iptal edilmiş sayılır.

(7) Birinci fıkrada belirtilen alanlarda, halk Kurum ve kuruluşlarına ilişkin taşınmazlardan uygulamaya iç edilecek olanlar ile Özel mülkiyete tabi öbür Tüm taşınmazlar için Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilgisine nazaran Çağ yahut Çabuk kamulaştırma kararı alınabilir. Kamulaştırma süreçleri Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yahut Toplu Hane Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülür. Kamulaştırılan taşınmazlar Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yahut Toplu Hane Yönetimi Başkanlığının talebine istinaden Hazine ismine tescil olunur. Tescil ve terkin süreci sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi münasebeti aranmaz. Lakin, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir. Tescilden sonra bu alanlarda inşai faaliyetlere başlanabilir. Hazine ismine tescil edilen taşınmazlar için Bedel takdiri, tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı kapital Piyasası Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılır. Belirlenen kıymet, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yahut Toplu Hane Yönetimi Başkanlığı tarafından asliye hukuk mahkemesine sunulur ve bu bedel, tescilinden evvelki tapuda kayıtlı taşınmaz maliklerine ödenmek üzere mahkemece belirlenen bankaya yatırılır. Yatırılan bedel, üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılır ve hak sahibine varsa nemalarıyla Bir arada ödenir. Bedelin yatırıldığına ait karar mahkemece taşınmaz maliklerine bildiri edilir. Taşınmazın tescilinden evvelki tapu kaydında yer Meydan önlem, kamulaştırma, ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı üzere haklar ile yasaklayıcı ve kısıtlayıcı bütün şerhler taşınmazın bedeli üzerinde devam eder; tapu kaydındaki haklar ve şerhler Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yahut Toplu Hane Yönetimi Başkanlığının talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir ve durum hak sahibine bildirim edilir. Bedelin yatırılmasından sonra, bu bedel üzerinden yapılacak uzlaşma görüşmelerinde mutabakat sağlanamaması halinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun bedel tespiti ve tescili davalarına yönelik kararlarından bedel belirlenmesine ve ödenmesine ait kararları uygulanır. Bu fıkra kapsamında halk Kuruluş ve kuruluşlarına ilişkin taşınmazlardan Çağ alınacak olanlar resen Hazine ismine tescil edilir. Taşınmazın bedeli, tescil sürecinden itibaren altmış gün içinde 2942 sayılı Kanunun 30 uncu unsuru kararlarına nazaran belirlenir. Bu fıkrada karar bulunmayan hallerde 2942 sayılı kanun kararları uygulanır.

(8) Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; altyapı, üstyapı iç her türlü inşaat yapmaya yahut yaptırmaya, arsa hisselerini belirlemeye, Çeşit değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya yetkilidir. Bu uygulamalar Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bağlı, ilgili ve bağlı kurum, kurum ve bunların iştirakleriyle ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı halk İhale Kanununa tabi yönetimler ile işbirliği içinde yapılabilir. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kapsamda belirtilen Amel ve süreçlere ait olarak bağlı, ilgili ve alakalı kurum, kurum ve bunların iştirakleri ile Toplu Hane Yönetimi Başkanlığına yetki evresine ve bu Amel ve süreçlerden hangilerinin Toplu Hane Yönetimi Başkanlığı ve öbür kurum, kurum ve bunların iştirakleri tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.

(9) Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı tarafından; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Bakanlığın bağlı, ilgili ve alakalı kurum, kuruluşları ve bunların iştiraklerine, bu unsur kapsamında akdedilecek protokoller çerçevesinde konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile bunlar için Gerekli her Cin ve ölçekte harita, etüt, proje, Bayındırlık planı, parselasyon üzere mühendislik hizmetleri yaptırılabilir ya da hak sahibi olanlara verilmek üzere yapılan Hane yahut işyerleri bu yönetimlerden satın alınabilir. Bu kapsamda Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı tarafından, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Bakanlığın bağlı, ilgili ve bağlı kurum, kuruluşları ve bunların iştiraklerine kaynak transferi yapılabilir.

(10) Bu kapsamda yapılacak Amel ve süreçler hakkında 4734 sayılı Kanunun yaklaşık maliyet tespitine ait yöntemleri ile avan proje yapılmak kaydıyla 62 nci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi kararları uygulanmaz. Üretim işleri ve altyapı ile ilgili her türlü süreçten katılma hissesi ve teknik altyapı bedeli alınmaz.

(11) Yerli yahut yabancı şahıslar, kurumlar ve kuruluşlar, zelzele bölgesindeki Hane ve işyeri gereksinimini karşılamak ve Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına hibe edilmek üzere Bakanlıkça gösterilecek yerlerde ve Bakanlıkça belirlenecek tip projelere Müsait Hane ve işyeri yapabilir yahut yaptırabilir. Bu kapsamda Bakanlığa hibe edilen Hane ve işyerleri hak sahiplerine verilmek üzere Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığına devredilir.

(12) Bu alanlarda doğalgaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri ile atık sürece tesisleri, irtibat ve öteki her türlü altyapı yatırımları, üstyapı imalatları tamamlanıncaya kadar ilgili kurum, kurum ve dağıtım şirketlerince öncelikle tamamlanır.

(14) Bu husus kapsamında belirtilen Amel ve süreçlerde kullanılmak üzere gereksinim duyulan kaynağın temini emeliyle Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakanlığın bağlı, ilgili ve bağlı kurum, kurum ve bunların iştirakleri ile döner kapital işletmeleri ortasında Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı onayıyla ve ilgili yönetim bütçesine masraf kaydedilmek suretiyle kaynak transferi yapılabilir.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 3- (1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci hususunun dördüncü fıkrası kapsamında Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında istihdam edilen işçi, bu Kanunda belirtilen ve Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerince yürütülen Amel ve süreçlerde Bakanlıkça görevlendirilebilir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir