Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon’da görüşülüyor

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 16, 2023 Yorum Yok

Komisyon, Beyaz Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

Teklifin 16. unsuru üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Kabul edilen hususlara nazaran, İcra ve İflas Kanunu’na “konutta haciz” başlıklı unsur eklenecek.

Buna nazaran, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin Hane olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak.

Mahkeme, evrakın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin Hane olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına Kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılacak.

Haciz yapılması talep edilen yerin Hane olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı Kesin olarak kaldıracak. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, var haciz talebi hakkında tekrar karar verecek.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin Hane olmadığının anlaşılması halinde hacze devam edilecek. Lakin Hane olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz süreci sırasında, bu yerin Hane olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına istek göstermez ise haciz sürecine nihayet verilecek. Bu karar ihtiyati haciz hakkında uygulanmayacak.

Bu karar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten Evvel verilen konutta haciz yapılmasına ait kararlar ve haczedilmiş eşyalar hakkında da uygulanmayacak.

Borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile bütün mesken eşyasının haczi yasaklanacak. Borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden bütün mesken eşyası, haciz olunamayacak mallar ortasına alınacak.

İcra takibine mevzu alacağa yetecek ölçüsü aşacak halde haciz yapılması da yasaklanacak.

– Korumasına gerek kalmayan malların tasfiyesi

İcra ve İflas Kanunu’na, “muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi” başlıklı husus eklenecek. Bu kapsamda koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ait yordam ve asıllar düzenlenecek.

Buna nazaran, koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince resen tasfiye edilecek.

Tasfiye edilecek mallara ait bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) duyurulacak.

Tasfiye masrafları, öncelikle evraktaki avanstan, avansın bulunmaması halinde eşitlik Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Dosyaya ödenen meblağın, eşitlik Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın borçludan tahsili için Tahsil dairesine bildirimde bulunacak.

Uyuşturucu unsurların Kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen yordama Müsait olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine Sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu hususlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mülki amirliğe teslim edilecek. misal olarak alınan uyuşturucu unsurlar kararla Bir arada müsadere edilecek lakin kararın katileşmesinden sonra mülki amirliğe teslim edilecek.

Münhasıran hata eşyası niteliği taşıyan uyuşturucu yahut uyarıcı hususların bir Lahza Evvel müsadere kararı verilerek imhasının sağlanmasına yönelik düzenlemeye gidiliyor.

Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel el konulmuş uyuşturucu yahut uyarıcı hususlar bakımından da bu değişiklikler uygulanacak. Kovuşturma evresinde; birinci derece mahkemesinde görülmekte olan belgeler bakımından mahkemesince, istinaf yahut temyiz kanun yolunda olan evraklar bakımından ise UYAP kayıtları incelenerek birinci derece mahkemesince derhal karar verilecek. misal alınmamış belgelerde gereğince Örnek alınacak. misal olarak alınan uyuşturucu yahut uyarıcı hususlar lakin kararın katileşmesinden sonra mülki amirliğe teslim edilecek.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılan hatalar ortasına “göçmen kaçakçılığı” da ekleniyor. Böylece, göçmen kaçakçılığı cürmü nedeniyle el konulan ulusal savunma yahut İç Emniyet hizmetleriyle direkt ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf gerecinin Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik genel Müdürlüğü, Jandarma genel Komutanlığı yahut Kıyı Emniyet Komutanlığına tahsis edilebilmesine İmkan sağlanacak.

– Avukatlara finansman desteği

Basın duyuru Kurumunun vazifeleri ortasına Yurt dışında Türkçe yayın yapan mevkuteler ve internet haber sitelerinde ilan ve reklamların yayınlanmasına aracı olmak, dayanak vermek ve bu gayelerle gerektiğinde yurtdışında temsilcilik açmak da ekleniyor.

Basın duyuru Kurumu genel Heyeti, Yurt dışında Türkçe yayın yapan mevkuteler ve internet haber sitelerinin vasıflarını tespit edecek.

Avukatların ofis(yazıhane) kurma masraflarının karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren halk Kurum ve kuruluşlarınca Müsait kaidelerde finansman takviyesi sağlanacak. Takviyenin sağlanmasına ait metot ve temeller, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak eşitlik Bakanlığınca belirlenecek.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, birinci 5 Yıl baro keseneği alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi emeliyle isimli yardım ofisinin gelirleri ortasında yer Meydan harçların ve Nakit cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Noterler tarafından kanıt tespiti süreçleri yapılabilecek. İleride açılacak bir davada ileri sürülecek bir vakıanın tespiti hedefiyle talep üzerine noterlik dairesinde yahut daire dışında noterler tarafından keşif, Ant ettirilerek eksper incelemesi yaptırılabilecek ve Şahit sözü alınabilecek.

Yapılan bütün süreçleri ve beyanları içeren bir tutanak düzenlenecek ve varsa eksper raporuyla diğer dokümanlar tutanağa eklenecek. Bu süreçler; niteliğine Müsait düştüğü ölçüde şahsen noterler yahut noterlik dairesinde imza yetkisi verilmiş hukuk fakültesi mezunu vazifeli yahut noter stajyeri tarafından yapılabilecek. Bu süreçler konsoloslar tarafından yapılamayacak. Uygulamaya ait yordam ve temeller, eşitlik Bakanlığınca düzenlenecek.

Komisyon çalışmalarına bugün devam edecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir