VekVilayet memura makam tazminatı ile temsil/Vazife tazminatı ödenir mi?

Kiralık Evler Eki 31, 2022 Yorum Yok

Soru

BüyükBelde Su ve Kanalizasyon Yönetiminde vekaleDeri daire başkanlığı yapLahza şahıs vekalet fiyatı dışında ayrıyeten makam, vazife, temsVilayet tazminatı alabilir mi?

Cevap

Bir takıma vekaleDeri atamanın tüzel desteği, 657 sayılı Kanunun 86. hususu olup, kamuda süreksiz ve istisnai ve hizmet gördürme usulüdür. Dolu takıma yahut boş takıma vekaleDeri atfakBeygir yapılabilmektedir. Her ne kadar süreksiz ve istisnai bir hizmet gördürme yordamı olsa da nihayet devirde genel bir metot halini almıştır. VekaleDeri atanLahza memTümör asilin her türlü yetki ve sorumluluğunu taşımakta, atamaya yetkili amir yahut disiplin amKocamLahza olabilmekte, idari yahut cezai mesuliyet doğması durumunda asVilayet üzere muişçi görmektedir. Birden gelişen yahut süreksiz birtakım şartlarda halk hizmetlerinin aksamaması için yerinde bir metot olmakla Bir arada aylar hatta yıllar uzunluğu süren kMüşteri bir uygulamaya dönüştüğünde hedefini aşmaktadır.

Yönetici kadrolMesafe vekalet yönetime İmtihLahza açma külfetinden kaçma, istemediği birinin asaleDeri atanma ihtimaline karşı tercih ettiği şahsa yetki ve mesuliyet Eda esnekliği sağlamakta, vekVilayet memuru vekalet vazifesinin alınabilme baskısı ve ek tazminBeygir ve ek ödeme farklarını her Lahza kaybetme korkusu altında hizmet görmeye zorlamaktadır.

Anayasanın 128. hususuna nazaran memurlar ve diğer halk vazifelilerinin mali ve toplumsal hakları ancBeyaz kanunla yahut toplu kontrat kararlarıyla düzenlenebilmektedir. Bu güne kadar uygulanLahza ve istikrar kazanLahza toplu mukavele tertibinde ek gösterge ile makam, Görev ve temsVilayet tazminatları toplu mukavele kapsamına alınmamıştır.

Bir takıma vekalet eden memurlar için sağlanLahza mali haklardLahza vekalet aylığı ödenme kuralları 657 sayılı Kanunun 86. hususunda, artırım ve tazminBeygir farklarının ödenme kuralları yLahza ödeme kararnamesinde, ek ödeme farkı ödeme koşulları ise 375 sayılı KHK’nin ek 9. unsurunda düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde makam tazminatı ödenecek memurlar ile tazminBeygir gösterge sayıları düzenlenmiştir. 375 sayılı KHK’nin 1. unsurunun (C) fıkrasında ise Görev tazminatı ödemesi ile bu ödemeden yararlanacaklMesafe ait genel çerçeve çizilmiş, bu çerçeveye Müsait olarBeyaz da 2008/13694 sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla Görev tazminatı gösterge sayıları ve ödemeye ait öbür konular düzenlenmiştir. TemsVilayet tazminatının yasal desteğini ve hudutlarını ise 4505 sayılı Kanunun 5. unsuru oluşturmakta, 2000/457 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı da kanunla verilen yetki çerçevesinde temsVilayet tazminatı gösterge sayılarını ve ödemeye ait öbür konuları düzenlemAmel bulunmaktadır. Bu ödemelerden yararlanabilmek için Temel esas ilgili kadrolMesafe atanmış olmaktır. Üstte kelamı edilen mevzuatta daire lideri takımının makam tazminatı göstergesi 2000, Görev tazminatı göstergesi ise 8000 olarBeyaz belirlenmiştir.

Buraya kadar vekalet kuruluşu ile vekalet vazifesi sebebiyle bu misyonu yürüDeri memurların yararlanacağı mali hakların niteliği ve mevzuBeygir desteklerini özetledik. Ayrıyeten makam, Görev ve temsVilayet tazminatının yasal desteğini ortaya koyduk.

Anayasanın 128. unsurunda yer alLahza mali ve toplumsal hakların ancBeyaz kanun ve toplu mukavele ile belirlenmesi unsuruna Müsait olarBeyaz vekalet misyonu yürütenlerin yararlanacağı ek mali haklar kanun ve kanunun verdiği yetkiye istinaden ikincVilayet düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu düzenlemelere nazaran vekVilayet memurlMesafe makul şartlar altında vekalet aylığı, artırım ve tazminBeygir farkı ve ek ödeme farkı ödenmektedir.

VekVilayet memurların vekalet ettikleri takıma bağlı olarBeyaz makam, Görev ve temsVilayet tazminatındLahza yararlanabilmeleri ancBeyaz ve ancBeyaz bir yasal düzenleme yapılması halinde Muhtemel olabilecektir. Şu Lahza için bu türlü bir düzenleme olmadığındLahza vekVilayet memurlar vekalet ettikleri takımlar için makam, Görev yahut temsVilayet tazminatı öngörülmüş olsa bile bu ödemeden yararlanamayacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir