Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunlarda Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 10, 2023 Yorum Yok

KANUN

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE

DAİR kanun İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7423 Kabul Tarihi: 30/11/2022

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Tarz Kanununun 359 uncu hususuna (ç) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair kanun ile düzenlenen piyasalarda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın, tekrarlanmış 257 nci hususun birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında vergi güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmasına mecburilik getirilen Özel etiket ve işaretlerle eserlerin etiketlenmesi yahut işaretlenmesi ve etiketlenen yahut işaretlenen Eser bilgilerinin kurulan bilgi merkezine aktarılmasını sağlayan sisteme fizikî yahut bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken doküman, bilgi yahut dataların iletilmesini önleyenler yahut bunların gerçeğe Müsait olmayan biçimde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan sekiz yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 2- 213 sayılı Kanunun 367 nci unsurunun dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer Meydan “(ç) fıkrasında” ibaresi “(ç) ve (d) fıkralarında” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı hususunun ikinci fıkrasının birinci cümlesine “sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi” ibaresi ve yedinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerine “sigara” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4- 4733 sayılı Kanunun 8 inci hususunun beşinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer Meydan “(o) ve (p)” ibaresi “(o), (p), (r) ve (s)” biçiminde, sekizinci fıkrası aşağıdaki formda ve dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer Meydan “(o) ve (p)” ibaresi “(o), (p), (r) ve (s)” formunda değiştirilmiştir.

“r) Makaron ve sigara üretim tesislerinde, tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Adap Kanununun yinelenmiş 257 nci hususunun birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında vergi güvenliğini sağlamak gayesiyle kullanılması mecburiliği getirilen Özel etiket ve işaretlerle eserlerini etiketlemeden yahut işaretlemeden makine çalışma testleri, Eser denemeleri yahut Deneyim üretimi yapanlara, onbin Türk lirasından az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına bir Türk lirası idari Nakit cezası verilir.

s) Makaron ve sigara üretim tesislerinde, makine çalışma testleri, Eser denemeleri yahut Deneyim üretimi kapsamında üretilen makaron ve sigaraları müddeti içerisinde imha etmeyenlere, onbin Türk lirasından az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına bir Türk lirası idari Nakit cezası verilir.”

“Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna, 213 sayılı Kanunun 359 uncu hususunun (d) fıkrasına yahut 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Gayret Kanununun 3 üncü unsurunun onuncu, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci, yirminci ve yirmibirinci fıkralarına ters fiillerden Dolayı haklarında katılaşmış mahkümiyet kararı olanlara, bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ait hiçbir evrak verilmez, verilmiş olanlar tarım ve Orman Bakanlığınca iptal edilir. 213 sayılı Kanunun 359 uncu hususunun (d) fıkrası ile 5607 sayılı Kanunun 3 üncü hususunun onuncu, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci, yirminci ve yirmibirinci fıkralarına ters fiilleri işlediği tespit edilenlere bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ait verilen dokümanlar, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut mahkeme kararı katılaşıncaya kadar askıya alınır ve bu mühlet içinde Laf konusu tesis yahut işyeri için Öbür bir gerçek yahut hukuksal bireye evrak verilmez.”

MADDE 5- 4733 sayılı Kanuna 8 inci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Teminat alınması

Bu kanun kapsamında müsaade, uygunluk ve yetki evrakına tabi faaliyetlerde bulunanlardan birinci fıkraya nazaran istenilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ait dokümanları teminat verilinceye kadar askıya alınır ve bu müddet içinde Laf konusu tesis için Öbür bir gerçek yahut hukuksal şahsa de müsaade, uygunluk ve yetki dokümanı verilmez. Bu unsur kapsamında alınan teminatların paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen fiyat alacaklı yönetimler ortasında garameten taksim edilir.”

MADDE 6- 4733 sayılı Kanuna 8 inci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“İzin ve yetki dokümanı başvurusu, tadili ve müddet uzatımında vadesi geçmiş prim, idari Nakit cezası ve vergi borcu bulunmaması yükümlülüğü

MADDE 8/B- Bu Kanuna nazaran tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve İthalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki dokümanı kapsamındaki faaliyetlere ait müsaade, uygunluk ve yetki evrakı başvurusu, tadili yahut mühlet uzatımına ait taleplerin yerine getirilmesi için bu kanun kapsamında verilen ve müddetinde ödenmemiş bulunan idari Nakit cezası borcu, Toplumsal Emniyet Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari Nakit cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A unsuru kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması kaidedir. tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, müsaade, uygunluk ve yetki evrakı başvurusu, tadili yahut müddet uzatımına ait talepte bulunanların vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, Gelir Yönetimi Başkanlığı ile Toplumsal Emniyet Kurumundan temin edilir. tarım ve Orman Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ait yol ve temelleri Gelir Yönetimi Başkanlığı ile Toplumsal Emniyet Kurumunun görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü unsurunun (5) numaralı fıkrasına “(yalnız tütün yerine geçen unsurlardan yapılmış sigaralar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4813.10.00.80.00 (makaron)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Uğraş Kanununun 3 üncü hususunun yirminci fıkrasında yer Meydan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki dokümanı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla” ibaresi “Ticari amaçla” formunda değiştirilmiş, unsura yirminci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve öbür fıkralar buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“(21) tarım ve Orman Bakanlığından yetki dokümanı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara iki yıldan beş yıla kadar mahpus cezası verilir.”

MADDE 9- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 57 nci hususunun üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer Meydan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl” formunda, ikinci cümlesinde yer Meydan “yedi yıllık müddetin hesaplanmasında bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten” ibaresi “bir yıllık mühletin hesaplanmasında bu cümlede değişiklik yapan unsurun yürürlüğe girdiği tarihten” halinde, üçüncü cümlesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan aygıtlar nihayet kullanıcılarına ilişkin bir çizgi ile kullanıldığında, bu aygıtların elektronik kimlik bilgileri Öbür bir sürece gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilir.”

“Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen aygıtlar için Kuruluş düzenlemeleri çerçevesinde müracaat yapılması gerekir.”

MADDE 10- Bu Kanunun;

a) 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 9 uncu hususları 1/1/2024 tarihinde,

b) öbür unsurları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir