TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler İmtihan ilanı

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

TÜRMOB Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK İMTİHANLARINA AİT DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Hür Muhasebeci

Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

İlk Defa İmtihan müracaatında bulunacak adayların, 14.06.2021 tarihi itibariyle imtihana iştirak için Gerekli olan hizmet müddetlerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav müracaatları ön müracaat halinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden alınacaktır.

– Birinci Defa imtihana katılacak adayların, TEOS üzerinden ön müracaat yaptıktan sonra bu dokümanın yazıcı çıktısını, İmtihan müracaat evrakı ile Birlikte PTT yahut kargo yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

– İmtihan müddeti devam eden adaylardan tekrar imtihana katılacak adayların ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

İlk Defa imtihana girmek isteyen adayların, İmtihan müracaat belgelerini üstte belirtilen nihayet müracaat günü mesai saati bitimine kadar kargo yahut PTT yolu ile TÜRMOB – Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No: 562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar imtihana girecek adayların ise nihayet müracaat günü saat 23.59’a kadar TEOS üzerinden İmtihan başvurusunu yapmış olmaları kafidir. Müddeti içerisinde müracaat yapmayanlar imtihana alınmayacaktır.

SINAVLARA AİT ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü unsurundaki genel ve 9 uncu unsurdaki Özel koşulları taşımaları yanında 45 inci unsur ve 48 inci hususun ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu hususunda belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanı;

– İleri Seviyede Finansal Muhasebe,

– Finansal İdare,

– Yönetim Muhasebesi,

– Kontrol, Raporlama ve Uğraş Hukuku,

– Revizyon,

– Vergi Tekniği,

– Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

– Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

– Hariç Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

– kapital Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için Gerekli şartları taşıyan adayların;

1) İmtihan müracaat Belgesi (SMMM – YMM Odalarından alınır.)

2) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

3) Diploma Fotokopisi / Süreksiz Mezuniyet Evrakı Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi

Mezun evrakı e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki dokümanlardan rastgele birisini sunabilirler.

– Noter onaylı diploma yahut noter onaylı süreksiz mezuniyet dokümanı (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

– Yabancı tahsil Kuramlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik dokümanı,

4) İsimli sicil evrakı (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak evraka eklenir.) İsimli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) 1 adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

6) Özgür muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi

7) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt dokümanı, hür çalışanlardan aktiflik evrakı, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)

8) Taahhütname,

9) özel bölümde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Fiyatı ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır)

10) İmtihan Evrakı bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma müddetini gösterir aşağıdaki dokümanlar:

a-1) Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini özgür olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti mühletince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) evrak ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık cürümlerinden Dolayı karar giymiş olunmadığını gösterir doküman,

a-2) Mesleksel faaliyetini Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik paydaşlığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; üstteki (a-1) unsurdaki evraka ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da Yönetim heyeti üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik ofislerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), ofis(yazıhane) sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleksel faaliyetini Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik paydaşlığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki Amel yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili devri kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), çalışma mühletini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel konsey gazeteleri) ve vazife tarif yazısı (İlgili firmadan alınacak.)

c) Kanunun 9. hususunda belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kuramlarından alacakları hizmet evrakı (SMMM evrakı olmayanlardan üstte yer Meydan 6, 7 ve 9’uncu unsurlardaki evraklar aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen ilim kısımlarında öğretim üyeliği yahut görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet dokümanı (SMMM dokümanı olmayanlardan üstte yer Meydan 6, 7 ve 9’uncu unsurlardaki dokümanlar aranmaz.)

e) TÜRMOB tarafından Gerekli görülen öbür evraklar,

Sınava girecek adayların, İmtihan masrafları karşılığı olarak başvurdukları her İmtihan için ders başına 230,00 t ödemeleri, birinci kere imtihana katılacakların ise Yekün 2.300,00 t ödemeleri gerekir. İmtihan bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer Meydan banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile İmtihan başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

– İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269

– Kamu Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA önce İMTİHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar İmtihana Girebilme” başlıklı 21. hususunun (Değişik Husus 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına nazaran, Yeminli Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci İmtihan tarihinden itibaren 2 Yıl içerisinde yılda 3 Kez açılacak bütün imtihanlara girebilirler. İmtihan müddeti hiçbir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar imtihana girebilmek için İmtihan masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden İmtihan müracaatlarını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Üstte belirtilen şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik imtihanına katılma isteğinde bulunacakların, İmtihan belgesinde yer Meydan İmtihan müracaat Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen evrakları bu forma ekleyerek, üstte belirtilen nihayet müracaat tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği – Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen / ANKARA” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe alışılmamış beyanda bulundukları anlaşılanların, imtihanı kazanmış dahi olsalar, Müsaade Evrakları (Ruhsatları) iptal edilecektir.

2) müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını cevapsız bırakanlar ile dokümanları Noksan olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

3) İmtihanın yapılacağı yerler ve İmtihan programı Hür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) İmtihan Giriş evrakları, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5) İmtihan sırasında, İmtihan Giriş Evrakı ve geçerli kimlik dokümanı (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Evrakı, Müddeti geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

6) İmtihan listelerinde yer almayanlar imtihana alınmayacaktır.

7) İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar imtihana alınmayacaktır.

8) İmtihan müracaat dokümanları Geri verilmeyecektir.

9) İmtihana başvurup, katılmayanların İmtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur. 4543/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir