Türkiye Diyanet Vakfı 7 Müfettiş ve 3 Denetçi Yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI/DENETÇİ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş ve dahil kontrol Konseyi Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere yazılı ve kelamlı kısımlardan oluşan İmtihan ile 7 (Yedi) Müfettiş Yardımcısı ve 3 (Üç) Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

A– müracaat İçin Aranan Kaideler:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 01/01/1991 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

3- İmam Hatip Lisesi mezunu olmak,

4- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Heyeti’nce kabul edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

5- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarının birinden A Kümesi KPSS P-48 puan cinsinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

6- İsimli sicil kaydı bulunmamak,

7- sıhhat durumu Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü iklim ve seyahat şartlarında misyon yapmaya elverişli olmak, misyonunu devamlı yapmasına Mani bir durumu bulunmamak,

8- Müfettişliğe/Denetçiliğe alınmasına sicil, Ira ve davranışı istikametinden Mani bir hali bulunmamak,

9- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, en az 6 ay erteletmiş yahut askerlikten muaf olmak,

10- Türkiye Diyanet Vakfı’nın genel Merkezi, bağlı kuruluş, şube ve işletmeleri ile %51’den Çok payına sahip iştiraklerinde çalışan çalışanın 31/12/2020 tarihi itibariyle bir yıllık çalışma müddetini doldurmuş ve bu mühlet zarfında rastgele bir disiplin cezası almamış olması (Bu işçi için üstte 3 ve 5. unsurlarda belirtilen İmam-Hatip Lisesi mezunu olma ve KPPS puanı koşulları aranmayacaktır.).

B- İmtihan Başvurusu:

Sınav başvurusu, 01/02/2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 21/02/2021 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir. Müracaatlar Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesinden (www.tdv.org) yapılacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı için Biricik müracaat yapılacaktır. Kelamlı İmtihan esnasında adayın tercihi ve İmtihan kurulunun değerlendirmesi sonucunda Müfettiş Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına yapılacak atamalar belirlenecektir. Müfettiş Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı birebir özlük haklarına sahiptir.

Yazılı imtihana; katılma kaidelerini taşıyan ve yöntemine Müsait olarak müracaatta bulunan adaylar ortasında en yüksek KPSS puanından başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek 200 aday ile Kuruluş içinden (A/10 hususunda belirtilen) başvuran ve kuralları Müsait olan adayların tamamı çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının aniden Çok olması halinde, bu adayların tümü yazılı imtihana çağrılacaktır.),

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar 15/03/2021 tarihinde www.tdv.org adresinden ilan edilecek ve İmtihan giriş dokümanları yayımlanacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligatta bulunulmayacaktır.

C- İmtihan Tarihi ve Yeri :

Müfettiş Yardımcılığı/Denetçi Yardımcılığı imtihanının yazılı kısmı 27/03/2021 Cumartesi günü yapılacak olup, İmtihan yeri, saati ve uyulması gereken konular İmtihan giriş evrakında belirtilecektir. Lakin, pandemi vb. zorlayıcı sebeplerle İmtihan ileri bir tarihe ertelenebilecektir. Bu durumda Vakfın internet sitesinden İlan yapılacaktır.

Yazılı imtihana girişte adaylar İmtihan giriş dokümanları ile Bir arada kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında şimdiki fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yahut geçerlilik müddeti bitmemiş pasaport bulundurmak zorundadır.

Sınava; hesap makinesi, çanta, cep telefonu, kulaklık ve her türlü elektronik Aygıt alınmayacaktır. İmtihan sırasında bu aygıtları taşıdıkları tespit edilen adaylar ile gerçeğe ters beyanda bulunan yahut doküman verenler, giriş koşullarını taşımadığı halde imtihana girenler, imtihana bağlı Tüm haklarını kaybedeceklerdir. Vakfın bu şahıslar hakkında yetkili mercilere kabahat duyurusunda bulunma hakkı mahfuzdur.

D- İmtihanın Hali, Bahisleri ve Kıymetlendirme:

Türkiye Diyanet Vakfı Müfettiş Yardımcılığı/Denetçi Yardımcılığı giriş imtihanı yazılı ve kelamlı İmtihan olmak üzere iki kademede yapılacaktır.

1- Yazılı İmtihan:

Yazılı İmtihan dört anne kısımdan oluşacak ve Biricik oturumda yapılacaktır.

a) genel Yetenek Bölümü

Türkçe (Paragrafta Mana, Cümlede Mana, Sözcükte Mana, imla Yanlışlıkları, söz Bozuklukları, Noktalama İşaretleri, lisan Bilgisi vb.),

Matematik (Geometri dış olmak üzere KPSS Lisans Matematik konuları),

Konularından test adabıyla 40 soru sorulacaktır.

b) genel Kültür Bölümü

Tarih (İslamiyet’ten Evvelki Türk Devletleri, Birinci Müslüman Türk Devletleri, Osmanlı Devleti Siyasi ve Toplumsal Hayatı, çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Atatürk Prensip ve İnkılapları vb.),

Coğrafya (Türkiye’nin Coğrafik Pozisyonu, Bölgeleri, Yeryüzü Biçimleri, İklim ve bitki Örtüsü, Nüfus ve Yerleşimi, Ekonomik Coğrafyası vb.),

Vatandaşlık Bilgisi (Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar, Anayasal Gelişmeler, Temel Hak ve Ödevler, Yasama, Yürütme ve Yargı Organları, Yeni toplumsal olaylar vb.)

Konularından test yöntemiyle 40 soru sorulacaktır.

c) Dini Bilgiler Bölümü

İslam inanç ve ibadet temellerine ait mevzulardan test yöntemiyle 20 soru sorulacaktır.

d) Kompozisyon Bölümü

Belirlenecek hususlarda kompozisyon yazılması istenecektir.

Yazılı İmtihanın Kıymetlendirilmesi :

Adayların yazılı imtihanın her anne kısmından Çehre (100) puan üzerinden en az elli (50) puan almaları ve bunların aritmetik puan ortalamasının en az altmış (60) puan olması kuraldır.

Aritmetik puan ortalaması temel alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek birinci 40 Namzet kelamlı imtihana Davet edilecektir (Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde, bu adayların tamamı kelamlı imtihana çağırılacaktır.).

Sözlü imtihana katılmayı hak eden adayların isimleri, kelamlı imtihana katılmak için istenilecek dokümanlar, kelamlı imtihanın yeri, tarih ve saati www.tdv.org adresinden ilan edilecek, adaylara ayrıyeten bir tebligatta bulunulmayacaktır.

2- Kelamlı İmtihan :

Sözlü imtihan; yazılı İmtihan bahislerinin yanında İktisat (İktisadın Temel Unsurları, Nakit Teorisi ve Siyaseti, Türkiye İktisadı,), Maliye (Maliye ve Vergi Teorileri ve Siyasetleri, Türk Vergi Sistemi), Hukuk (Sosyal Emniyet ve İş Hukuku, Ceza Hukuku genel Unsurları, uygar Hukuk (Aile Hukuku hariç), Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku genel Hükümleri), Muhasebe (Muhasebenin Tarifi, İşlevleri, Temel Kavramları) mevzularından oluşmaktadır.

Sözlü imtihanda; adayların üstte belirtilen hususlarla ilgili sorulara verecekleri karşılıklar ile temsil ve Anlatım kabiliyetleri, hal ve davranışları, genel kültür düzeyleri, Vakıflar başta olmak üzere sivil cemiyet kuruluşları ve faaliyetlerine olan ilgileri, Müfettişlik/Denetçilik için Gerekli özelliklere sahip olup olmadıkları vb. konular değerlendirilecektir.

Sınav sonucunda, Müfettiş Yardımcılığına yahut Denetçi Yardımcılığına atanmaları Müsait bulunanlar www.tdv.org adresinden ilan edilecektir. Giriş imtihanını kazanamayanların evrakları istemeleri halinde iade edilecektir.

Giriş imtihanını kazanan adaylar, muvaffakiyet derecelerine, mevzuata ve gereksinim durumuna nazaran Müfettiş Yardımcılığına/Denetçi Yardımcılığına atanırlar. Vakıf, giriş imtihanını kazanan adayları atayıp atamamakta özgürdür.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir