Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 23, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KAPSAM DIŞI

PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/9/2005 tarihli ve 25928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı İşçi Yönetmeliğinin 11 inci unsurunun birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Tıpkı Yönetmeliğin 47 nci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“İş gereği ve zorunluluklar nedeniyle yahut çalışanın talebi üzerine, yıllık müsaadenin bir kısmının on günden aşağı olmamak üzere kısımlar halinde kullandırılması mümkündür.”

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 48 inci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Madde 48 – Çalışana, Amel akışını aksatmayacak halde ve geçerli mazerete dayanarak yılda Yekün 7 gün fiyatlı idari müsaade verilir. İdari müsaadenin beş günlük kısmı yarım günden az kullanılamaz. İki günlük kısmı ise saatlik müsaade biçiminde kullandırılabilir.”

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğin 50 nci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Personele, eşinin doğum yapması yahut çocuğunun evlenmesi halinde, isteği üzerine dört gün; kendisinin evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin yahut eşinin ana, baba ve kardeşinin vefatı hallerinde isteği üzerine altı gün müsaade verilir. Çalışanın en az yüzde yetmiş oranında engelli yahut süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden yalnızca biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir Yıl içinde toptan yahut kısımlar halinde on güne kadar; fiyatlı mazeret müsaadesi verilir. Bu müsaadeler nedeni ile misyonlu olduğu Vilayet hududu dışına çıkanlara ayrıyeten üç gün fiyatlı yol müsaadesi verilir.”

MADDE 5- Birebir Yönetmeliğin 58 inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Tıpkı Yönetmeliğin 59 uncu unsurunun ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, halk İmkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”

MADDE 7- Birebir Yönetmeliğin 61 inci hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Genel Müdür tarafından verilen Amel akdi fesih cezası, yasal mühleti içinde itiraz edilmemesi halinde Yönetim Heyeti onayı ile katılaşır.”

MADDE 8- Birebir Yönetmeliğin 62 nci hususunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şirketten ayrılan işçiye verilen disiplin cezası kişinin sicil evrakında koruma edilir.”

MADDE 9- Tıpkı Yönetmeliğe 62 nci husustan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Zamanaşımı

Madde 62/A- Bu Yönetmelikte sayılan fiilleri işleyenler hakkında, bu fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) İhtar ve fiyat kesilmesi cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde disiplin cezası Eda yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren Son iki Yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza Eda yetkisi zamanaşımına uğrar.”

MADDE 10- Birebir Yönetmeliğin 63 üncü hususunun ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve öteki bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“e) Disiplin Şurasına Üye olarak belirlenenlere, toplantı tarihinden evvel tahkikata ilişkin belgeyi konsey raportörü nezaretinde incelemek üzere, Heyet Lideri tarafından makul bir mühlet temin edilebilir.”

MADDE 11- Tıpkı Yönetmeliğin 68 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Görevden uzaklaştırılan işçiye, belirtilen müddet içinde fiyat ve öteki ödemelerinin üçte ikisi ödenir. Soruşturma sonucunda eski vazifelerine iade edilen çalışana, misyondan uzaklaştırma mühletince kesilen fiyat ve öteki ödemeleri iade edilir.”

MADDE 12- Tıpkı Yönetmeliğe aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

Ek Husus 1- Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde, 4857 sayılı kanun ve ilgili öbür mevzuat kararları uygulanır.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi genel Müdürü yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir