Türk Akreditasyon Kurumu 17 personel alacak

Genel Kas 18, 2022 Yorum Yok

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ İŞÇİ GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

I İMTİHANA AİT genel BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) kelamlı giriş imtihanı ile 15 (on beş) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari İşçi konumuna işçi alınacaktır. Alınacak işçi 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ilgisine nazaran ek 23 üncü ve ek 27 nci unsurları ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine nazaran idari hizmet mukavelesi ile istihdam edilecektir.

II İMTİHANA KATILMA KOŞULLARI

A. genel Koşullar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A hususunda sayılan genel koşulları taşımak,

B. özel Kurallar:

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı durumu için;

a) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) kısımlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Konseyi tarafından onaylanmış Yurt içi ve Yurt dışı yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) Giriş imtihanının nihayet müracaat tarihi prestijiyle, 2021 yahut 2022 yıllarına ilişkin halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan çeşitlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

İdari İşçi Konumu için;

a) En az iki yıllık ön lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2) kısımlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Konseyi tarafından onaylanmış Yurt içi ve Yurt dışı yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Giriş imtihanının nihayet müracaat tarihi prestijiyle, 2022 yılına ilişkin halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilen puan çeşitlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru kaidelerini taşıyan adaylar, her bir İmtihan için aşağıda yer Meydan Tablo-1 ve Tablo-2’de yer Meydan her bir Küme için belirtilmiş puan tipinden aldıkları en yüksek puana nazaran sıralanarak, her kümeden Nakil yapılacak durum sayısının 4 (dört) sert kadar Namzet giriş imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. Kümeler itibariyle yapılacak giriş imtihanına katılma hakkı elde eden en nihayet adayla eşit puan almış adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen kümelerden yalnız birine Müracaat edebilecektir. Kümeler prestijiyle imtihana çağrılacak Namzet sayısı kadar müracaatın olmaması yahut giriş imtihanının açıklanması sonucunda imtihanı kazanan Namzet olmaması halinde konum ve muhtaçlık durumuna nazaran kümeler ortasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

III MÜRACAAT TARİHLER!

Giriş İmtihanı müracaat Tarihleri: 18 Kasım 2022 – 4 Aralık 2022 tarihleri ortasındadır.

IV MÜRACAAT YERİ, HALİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar yalnızca Biricik bir konum için müracaat yapabileceklerdir. müracaat için Gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek evrak örnekleri şunlardır:

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir dokümanının aslı yahut onaylı örneği,

b) Adayların Mezuniyet dokümanlarında yazan tahsil bölümü/programı isimleri belirtilen tahsil bölümü/programı isimleri ile muadil olmakla Birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet kısımlarının muadil olduğuna dair Yüksek Öğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik evrakı,

c) Yazılı özgeçmiş.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, müracaat onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan yahut eksiklikten Namzet sorumludur. Noksan dokümanlarla yapılmış olduğu veya gerçeğe alışılmamış beyanlar içerdiği anlaşılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. müracaat şartlarını taşımadığı yahut istenen dokümanlarda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır. Bu müracaat sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

V GİRİŞ İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki dokümanların incelenmesi sonucu üstte belirtilen kaideleri haiz olup, kelamlı giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve İmtihan takvimi 9 Aralık 2022 tarihinde Kuruma ilişkin www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı kısmında duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar kelamlı imtihana iştirak durumlarını Meslek Kapısı üzerinden takip edebilecektir.

Sözlü Giriş imtihanı 19 Aralık 2022 – 23 Aralık 2022 tarihleri ortasında Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Adaylar imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) bulunduracaktır. Kimlik evrakı yanında bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

Giriş imtihanına katılma hakkı elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

VI KELAMLI GİRİŞ İMTİHANI, TAHSİL KOLLARI VE KONTENJANLARI

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek işçi için kümeler, kısımlar, boş konum sayısı, yazılı imtihana çağrılacak Namzet sayısı, KPSS puan çeşidi ve taban puanları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo-1

VII AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI MEVZULARI, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş imtihanı, adayların;

a) tahsil kısımlarına ve Temel akreditasyon mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) genel Yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından başka farklı puan verilmek suretiyle üstteki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş imtihanı ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş imtihanında başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kuraldır. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş konum sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş durum sayısı kadar Namzet giriş imtihanında başarılı kabul edilir. İmtihan sonuçları açıklanırken kazanan adayların kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır. Giriş imtihanında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak koşuluyla, giriş imtihanı duyurusunda ilan edilen takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir.

VIII İDARİ İŞÇİ GİRİŞ İMTİHANI BAHİSLERİ, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü giriş imtihanı, adayların;

a) tahsil programına ait Temel bilgi seviyesi,

b) T.C. Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

c) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

f) genel Yetenek ve genel kültürü,

g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından kıymetlendirilerek başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş imtihanı komitesi tarafından farklı başka puan verilmek suretiyle üstteki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmi beş) puan, (b) bendi için 25 (yirmi beş) puan, öbür bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir. Bunun dışında kelamlı İmtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş imtihanına ait değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kaidedir. Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, adayın KPSS puanının %50’si, kelamlı İmtihan puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu biçimde hesaplanan muvaffakiyet puanı, giriş imtihanı muvaffakiyet sırasını belirler. İmtihan sonuçları açıklanırken kazanan adayların kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır. Giriş imtihanı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıraya konulup; Nakil yapılacak konum sayısı kadar Namzet asil, Nakil yapılacak durum sayısı kadar Namzet ise yedek olarak tespit edilecektir.

IX AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ İŞÇİ GİRİŞ İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş imtihanı sonuçlarına nazaran, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı kısmında duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar durumlarına Meslek Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir.

Giriş imtihanı sonucuna nazaran atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu insan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü unsuru ile Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci hususunda belirtilmiş doküman asıllarını, giriş imtihanı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kaideleri taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz. Nakil yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş imtihanını kazananlardan müracaat şartlarını taşımadığı yahut müracaat evraklarında gerçeğe karşıtlık tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

X İTİRAZ

Giriş imtihanı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı kısmında duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş imtihanı kurulu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

XI BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kuruluş internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) yahut Türk Akreditasyon Kurumu İşçi ve Takviye Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğünden temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 0 312 410 83 13

XII ÖTEKİ HUSUSLAR

İlgili duruma atanmak için Gerekli şartlardan rastgele birini taşımadığı halde, İmtihan müracaat formunda gerçeğe ters beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya Nakil kademesinde yanlış bilgi ve Düzmece evrak vererek ya da evraklarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Giriş imtihanı sonucuna nazaran Kurumda istihdam edileceklere vazifeye başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, misyona başlama yazısının kendilerine bildiri edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde vazifeye başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata karşın, kabul edilebilir bir evrakla, ispatı Mümkün zorlayan sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde misyona başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Evrakla ispatı Mümkün zorlayan sebepler nedeniyle misyona başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen müddet içinde başvurmama, atanma sürecinden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma koşullarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında; ilan edilen yedek Namzet atanmaya hak kazanacaktır. Yedek listede yer Meydan adayların üstte belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş imtihanı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

14387/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir