TokBeygir Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

BAYDARLI BELEDİYESİNE

İLK sefer ATANMBeyaz ÜZERE MEMTümör Alım İLANI

Baydarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarBeyaz istihdam edilmek üzere; mahalli Yönetimlere Birinci defa AtanacaklMesafe Dair İmtihLahza ve AtfakBeygir Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS tabLahza puanı ve öteki koşulları taşımBeyaz kaydıyla, belirtilen boş kadrolMesafe açıktLahza atfakBeygir yoluyla memTümör alınacaktır.

Sıra

No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

1

VERİ HAZIRLfakBeygir VE Denetim İŞLETMENİ

GİH

10 – 12

2

İdadi ve Dengi Okul Mezunu Olmak

Kadın/Erkek

P94

65

BAŞVURU genel VE özel KURALLARI: Belediyemizin üstte belirtilen boş memTümör takımları için yapılacBeyaz müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel kaideler aşağıdadır.

1.BAŞVURU genel KURALLARI: duyuru edilen MemTümör takımlarına atanmBeyaz için başvuracBeyaz adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlMesafe sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. halk haklarındLahza yoksun bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmAmel olsa bile; kasDeri işlenen bir suçtLahza Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesBeygir karıştırma, edimin ifasına fesBeygir karıştırma, suçtLahza kaynaklanLahza malvarlığı pahalarını aklfakBeygir yahut kaçakçılık suçlarındLahza mahküm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamBeyaz yahut askerlik çağına gelmemAmel bulunmBeyaz ya da askerlik çağına gelmAmel ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmAmel yahut yedek sınıfa geçirilmAmel olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak.

f. duyuru edilen takım için aranLahza öbür müracaBeygir koşullarını taşımak.

2.BAŞVURU özel KAİDELERİ:

a. duyuru edilen unvLahza için nihayet olarBeyaz mezun olunLahza Okul itibariyle tahsil kaidelerini taşımBeyaz ve bu tahsille ilgili olarBeyaz 2018 yılı KPSS ‘na girmAmel ve belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,

b. ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisaYar işletmeni sertifikasına sahip olmBeyaz yahut mezun olduğu okulda bilgisaYar dersi gördüğünü belgelemek,

c. Daha Evvel çalıştığı halk Kuruluş ve kuruluşlarındLahza disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmamak,

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDLahza İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

müracaBeygir sırasında;

. İş Talep Formu KurumumuzdLahza ya da belediyemizin internet sitesinden http://www.tokatbaydarli.bel.tr adresinden temin edilecektir.

. NüfUs cüzdanı aslı yahut kurumumuzca onaylanmBeyaz üzere fotokopisi,

. Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacBeyaz barkodlu mezuniyet evrakı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir)

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir)

. KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınLahza doğrulfakBeygir kodlu bilgisaYar çıktısı,

. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Misyonunu devamlı olarBeyaz yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

. ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisaYar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisaYar dersi gördüğüne dair transkript dokümanı aslı yahut noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir.)

. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4. MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

. müracaBeygir esnasında istenilen dokümanları ile birlikte, 01.05.2020 tarihinden itibaren 05.05.2020 günü saBeygir 17:00 ‘a kadar (mesai günlerinde saBeygir 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

Adaylar müracaBeygir evraklarını;

– Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.tokatbaydarli.bel.tr/ internet adresine,

– Şahsen yahut iaÇılgın taahhütlü posta yolu ile YükselAmel Mahallesi Belediye SokBeyaz No: 3 Baydarlı Kasabası Reşadiye TokBeygir adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardLahza Belediyemiz Mesul olmayacaktır.)

. Noksan bAlbüyük ve evraklarla ya da nitelikleri Müsait olmadığı halde yapılLahza müracaatlar, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayLahza müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini Denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydLahza başlamBeyaz üzere, atfakBeygir yapılacBeyaz boş takım sayısının beş sert oranında Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır,

. İmtihana çağrılacBeyaz nihayet sıradaki adayla tıpkı puanne sahip olLahza öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır,

. Kelamlı imtihana girmeye hBeyaz kazanLahza adaylar ve KPSS puanları ile İmtihLahza yeri ve vakti 11.05.2020 tarihinde http://www.tokatbaydarli.bel.tr/ internet sitesinde ve ilLahza panosunda ilLahza edilecektir,

. Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılLahza adaylMesafe belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile İmtihLahza yeri ve tarihinin bulunduğu ”İmtihLahza GirAmel Belgesi” posta ile gönderilecektir,

. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

. İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylMesafe rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMBirden VE HUSUSLARI:

Baydarlı Belediyesi Meclis Salonunda; MemTümör alımı için 15/05/2020 Günü saBeygir 10:00 da başlamBeyaz üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Kelamlı İmtihLahza birebir gŞöhret içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

İmtihLahza Mevzuları:

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

. Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

. mahalli Yönetimler ile ilgili Temel MevzuBeygir bahisleri ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bAlbüyük ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV KIYMETLENDİRME – SONUÇLMesafe İTİRAZ:

İmtihanda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli Yönetimler ile ilgili Temel MevzuBeygir mevzularında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bAlbüyük ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puLahza olmBeyaz üzere toplamda 100 tam puLahza üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmBeyaz için İmtihLahza şurası üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması koşuldur.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediye tarafındLahza yapılLahza kelamlı İmtihLahza puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmBeyaz suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilLahza edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olanne öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanındLahza başlamBeyaz üzere atfakBeygir yapılacBeyaz takım sayısı kadar asıl Namzet ve asıl Namzet sayısı kadar da yedek Namzet belirlenecektir. Asıl ve yedek Namzet listeleri belediyenin internet adresinde ilLahza edilecek ve listede yer alanlMesafe ayrıyeten yazılı tebligBeygir yapılacaktır.

İmtihLahza Heyeti; İmtihLahza sonunda işçi alımı için ilanne çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihLahza duyurusunda ilLahza edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almfakBeygir hakkına sahiptir.

müracaBeygir ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hBeyaz talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihLahza sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanındLahza itibaren yedi gŞöhret içinde yazılı olarBeyaz itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihLahza şurası tarafındLahza yedi gŞöhret içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarBeyaz bAlbüyük verilir.

duyuru Olunur.

Baydarlı Belediye Başkanlığı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir