TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı takımına Nakil yapılmak gayesiyle yazılı ve kelamlı giriş imtihanı yapılacaktır.

I – İmtihana Katılma Şartları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) imtihanı:

Özel Kaideler:

– En az 4 (dört) Yıl periyodik eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, sanayi Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

– ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan halk Çalışanı Seçme İmtihanında (KPSS) KPSSP1 ve KPSSP2 puan tiplerinden rastgele birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,

– ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit imtihanından (YDS) yahut Elektronik Yabancı lisan imtihanından (e-YDS) İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birinden en az 50 (Elli) puan almış olmak,

– Üstte belirtilen KPSS puan cinsleri için; Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) imtihanına başvuranların sayısının 140 (Yüzkırk) bireyden Çok olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere birinci 140 (Yüzkırk) Namzet yazılı giriş imtihanına alınacaktır. Adayların eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının birdenbire Çok olması halinde ise bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Genel Koşullar:

– İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar imtihana girebilecektir),

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımak

– halk haklarından yoksun bulunmamak,

– Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kararlarına nazaran müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yine yapılandırma başvurusu Tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

– 5411 sayılı Kanunun 71 inci unsuru uygulanan bankalarda yahut tıpkı Kanunun yürürlüğe girmesinden Evvel Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli hisseye sahip olmamak yahut denetimi elinde bulundurmamak,

– Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, aktiflik müsaadesi kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü dış iştirak hakları ile Yönetim ve kontrolü Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılmadan Evvel nitelikli hisseye sahip olmamak yahut denetimi elinde bulundurmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

– Taksirli hatalar dış olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve öbür kanunlar uyarınca ağır mahpus yahut beş yıldan Çok mahpus, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan Çok mahpus cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı kapital Piyasası Kanununun ve ödünç Nakit Eda işleri hakkında mevzuatın mahpus cezası gerektiren kararlarına muhalefet veyahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut diğer kanunlar uyarınca Yalın yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı cürümler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık hataları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatler ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı hatalar, Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, yabancı devletlerle olan alakalara karşı kabahatler, vergi kaçakçılığı cürümlerinden yahut bu cürümlere iştirakten hükümlü bulunmamak,

– 5411 sayılı Kanunun 26 ncı unsurunda yer Meydan çalışması yasaklananlardan olmamak,

– Askerlikle bağlantısı bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

II – İmtihan Başvurusu

Başvuruların, 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Kurumumuz resmi internet adresinden www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) ulaşılabilecek “Görev Talep Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanının fotokopisi ile Birlikte en geç 19.11.2021 tarihi saat 17:00’a kadar elden yahut posta yoluyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/Şişli İSTANBUL (34394) adresine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler iç 19 Kasım 2021 tarihi saat 17:00’den sonra TMSF kayıtlarına giren müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

III – Yazılı Giriş İmtihanına Katılacak Adayların İlanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya nazaran yazılı giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) adresinden ilan edilecektir. Adayların konut adreslerine ayrıyeten bildirimde bulunulmayacaktır.

IV – İmtihan Giriş Belgesi

Yazılı giriş imtihanına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca İmtihan Giriş Dokümanı hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar imtihana girmeden Evvel yanlarında; çıktısını aldıkları İmtihan Giriş Evrakı ile Bir arada kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför dokümanı üzere fotoğraflı ve onaylı Özel kimlik dokümanı bulunduracaklardır.

Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V – Yazılı Giriş İmtihanı Konuları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) İmtihanı için:

1) Meydan Bilgisi:

Veri Tabanı İdaresi alanında;

– Bilgi teknolojilerinde Temel kavramlar,

– Proje idaresi ve süreç takibi,

– Veritabanı Yönetim sistemleri

– Veritabanı tasarımı,

– Bilgi yapıları ve algoritmalar, Aka bilgi, raporlama,

– Veritabanı güvenliği ve yedekleme sistemleri,

– Amel zekası ve bilgi madenciliği,

– Bilgi güvenliği

Sistem alanında;

– Sunucu sistemleri, fizikî sunucular idare, suram, bakım, güncelleme,

– Sanallaştırma teknolojileri, sunucu ve depolama sistemleri altyapı ve donanım,

– E-posta sistemleri,

– Yedekleme Sistemleri,

Ağ ve Emniyet alanında;

– Network sistemleri (LAN, WAN, Kablosuz ağlar, İnternet),

– Bilgi güvenliği mimarisi ve teknolojileri (Firewall, IDS/IPS, Switch, Router, NAC vb. yapılandırma, idare, monitoring),

– Siber Emniyet (SIEM ve DLP uygulamaları idaresi, Log tahlili, Auditing sistemleri, raporlama vb.),

Analiz ve Amel Geliştirme alanında;

– Temel yazılım kavramları ve algoritma geliştirme,

– iş/sistem geliştirmede tahlil metotları, modelleme,

– Yönetim bilişim sistemleri, Yönetim ve tertip,

– Temel bankacılık ve finans kavramları,

2) genel Kültür ve genel Yetenek

VI – Yazılı Giriş İmtihanının Biçimi, Tarihi ve Yeri

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) İmtihanı;

18 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi şimal Yerleşke New Hall Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cad. No: 7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.

Sınavın Meydan Bilgisi Kısmı klasik İmtihan halinde, genel Kültür ve genel Yetenek Kısmı ise test halinde yapılacaktır.

VII – Yazılı Giriş İmtihan Sonuçlarının Kıymetlendirilmesi ve Duyurulması

Yazılı giriş imtihanında, her bir kısım 100 (Yüz) puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her kısımdan en az 60 (Altmış) puan alınması ve İmtihan ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.

Yazılı giriş imtihanı kısımlarına aşağıdaki yük puanları uygulanır:

– Meydan Bilgisi : %70

– genel Kültür ve genel Yetenek : %30

Yazılı giriş imtihanı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) web adresinde duyurulur.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler yahut kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve İmtihan kağıtları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş Amel günü içinde karara bağlanarak Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yazılı giriş imtihanını kazanamayanlar kelamlı imtihana alınmazlar.

Yazılı giriş imtihanında her kısımdan en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) yahut üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

VIII – Kelamlı Giriş İmtihanı ve İmtihan Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı imtihanda her kısımdan en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak kaidesiyle en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen takım sayısının en Çok dört katına kadar Namzet kelamlı giriş imtihanına çağrılır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı giriş imtihanına çağrılır.

Sözlü giriş imtihanına alınacakların listesi, İmtihan tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr (http://www.tmsf.org.tr) web adresinde duyurulur. Adayların mesken adreslerine ayrıyeten bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü giriş imtihanı, İmtihan kurulu tarafından, adayların, İmtihan bahislerine ait bilgi seviyelerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, tabir ve temsil yetenekleri üzere konuları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya İmtihan kurulu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması kelamlı İmtihan notunu belirler.

Sözlü giriş imtihanında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir.

Sözlü giriş imtihanında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX – genel Kıymetlendirme ve Muvaffakiyet Notu

Yazılı ve kelamlı giriş İmtihan notlarının aritmetik ortalaması muvaffakiyet notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar Namzet başarılı olmuş sayılır. Ayrıyeten ilan edilen takım sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet başarılı olmuş sayılır. KPSS İmtihan notlarının eşitliği halinde de yazılı İmtihan notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçları, İmtihan kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, kelamlı imtihanın bitimini takip eden 5 (Beş) Amel günü içinde www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) web adresinde duyurulur. asil ve yedek listelerde yer Meydan adaylara İmtihan sonucu için ayrıyeten tebligat yapılmaz.

Adaylardan Gerekli durumlarda; sisteme yüklenen dokümanların asılları istenebilecektir. İmtihanı kazananlardan, İmtihan başvurusu ve/veya Nakil evresinde gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler ve Düzmece doküman vererek ya da evraklarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulur. Bu bireylerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı üzere, bu biçimde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi Laf konusu olmaz.

İlan olunur.

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı

18 Aralık Cumartesi:

Genel Kültür genel Yetenek: 10:15 – 11:15 (1 saat)

Alan Bilgisi: 12:30 – 17:30 (5 saat)

8976/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir