Tarım Kredi Erzurum Böl. Birliği 16 işçi alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Erzurum Bölge Birliğine bağlı aşağıda tablolarda belirtilen vilayetlerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Vazifelisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ

KOOPERATİF VAZİFELİSİ ve ZİRAAT MÜHENDİSİ İSTİHDAM İLANI

ADAYLARDA ARANAN genel ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. uygar hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından Aka olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar Müracaat edebilirler.)

4. Erkeklerde askerlikle bağı olmamak yahut tecilli olmak,

5. halk haklarından yoksun bulunmamak,

6. Taksirli hatalar hariç, ağır mahpus yahut altı ay ya da daha Çok mahpus ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet üzere Çehre kızartıcı yahut Onur ve haysiyeti kırıcı fiiller, misyonu berbata kullanma, itimadı berbata kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör aksiyonlarına katılma ve bu üzere aksiyonları tahrik ve teşvik kabahatleri ile kamunun sıhhatine ve halk inancına karşı işlenen kabahatlerden biriyle karar giymiş olmamak,

7. Vazifesini yapmaya mahzur akli ve vücudu hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve kuralsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN özel ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki Özel kaideleri taşımaları gerekmektedir.

Kooperatif Vazifelisi takımına başvuracak adayların;

  • ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) imtihanının KPSS-P3 puan cinsinden en az 60 puan almış olması,
  • Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler

    (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.)

    ile bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması,

    (Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını tarayarak müracaatları sırasında müracaat ekranındaki ilgili kısma eklemeleri gerekmektedir.)

  • Adayın yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) sonları içerisinde nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,

    (Bu kuralı taşıyan adayların müracaatları ilan tarihi itibariyle nihayet ikamet ettiği vilayetten alınır. Örneğin, 3 Yıl boyunca Ağrı da ikamet eden fakat nihayet 2 aydır Kars da ikameti bulunan adayın başvurusu Kars vilayetinden kabul edilecektir.)

    (Başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinin rastgele birinin ikametgahı üzerinden müracaatta bulunması durumunda, vukuatlı nüfus kayıt örneğini müracaat ekranında yer Meydan görsele Müsait olacak halde temin edip yükleyecektir.)

Gerekmektedir.

Kooperatif Vazifelisi müracaatlarında, adayın ibraz ettiği ikametgah adresi, müracaat ili olarak değerlendirilecektir. İbraz ettiği ikametgah dokümanındaki, nihayet ikamet edilen Vilayet dışından yapılan müracaat geçersiz sayılacaktır.

Kooperatif Vazifelisi kategorisinden müracaatta bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda Biricik başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan Dolayı bir hak tez edemeyeceklerdir.

Ziraat Mühendisi takımına başvuracak adayların;

  • Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanlarında “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,
  • Bitki Müdafaa Eserleri Bayilik yahut Toptancı müsaade Evrakının olması

    (Bitki Muhafaza Eserleri Bayilik yahut Toptancı müsaade Evrakı olmayanlar müracaat yapamayacaktır),

  • Adayın yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) hudutları içerisinde nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,

    (Başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinin rastgele birinin ikametgahı üzerinden müracaatta bulunması durumunda, vukuatlı nüfus kayıt örneğini müracaat ekranında yer Meydan görsele Müsait olacak biçimde temin edip yükleyecektir.)

Gerekmektedir.

Adayların bitki Müdafaa Eserleri Bayilik yahut Toptancı müsaade Dokümanını tarayarak müracaatları sırasında müracaat ekranındaki ilgili kısma eklemeleri gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi müracaatları Erzurum Bölge Birliği genelinde pahalandırılacak olup, bitki Muhafaza Eserleri Bayilik yahut Toptancı müsaade Evrakına sahip olan adaylar, Bölge Birliğine bağlı Tüm vilayetlerden (Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) müracaat yapabilirler.

Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden müracaatta bulunan adayların, bitki Müdafaa Eserleri Bayilik yahut Toptancı müsaade Dokümanına sahip olmaları ve evrak puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda Biricik başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan Dolayı bir hak sav edemeyeceklerdir.

ORTAK VE İŞÇİ ÇOCUKLARINA AİT KONTENJAN

İl bazında alınacak işçi sayısının % 20’si oranında (Lisans kategorisi Vilayet bazında başka ayrı değerlendirilecek) ortak ve işçi (eski işçi dahil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS / bitki Muhafaza Eserleri Bayilik yahut Toptancı müsaade Dokümanı puan cinsine nazaran yapılacak genel kontenjan sıralamasına tabi olmaksızın, kendi ortalarında ilgili puan tipi ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak işçi sayısının 5 katına kadar Namzet çağrılacak olup, İşçi ve Ortak Çocuklarının İstihdamına Ait Tarz ve Temeller mucibince; İşçi ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için çalışanın Misyondan Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık iştirakinin bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan münasebetlerinin aktif olması ve kooperatife olan borçlarından Dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme yahut yapılandırma üzere haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Konseyi Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece iç kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Şurası Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik ek UNSUR 3 unsuruna istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Konseyi Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Vazifelerine Ait Tebliğ” e nazaran süreç yapılacaktır.

Şöyle ki; Ünite Kooperatifin Yönetim Heyeti Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece iç kan ve kayın hısımları tıpkı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Heyeti Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece iç kan ve kayın hısımları tıpkı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Şurası Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece iç kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki bütün Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SÜRESİ

28.06.2021 tarihinde başlayacak olan müracaatlar web sayfamızdan yapılacak olup, nihayet müracaat 09.07.2021 günü saat 18.00’a kadardır.

Başvurular 09.07.2021 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öbür aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar müracaatları esnasında, faal olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Müracaatlar tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine müracaatın tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan müracaatlarında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır.

(Başvuru bitiş tarihi olan 09.07.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.)

Bu sebeple müracaat yapacak adayın e-posta adresinin yanlışsız ve eksiksiz olması Ehemmiyet arz etmektedir.

Elektronik ortamda alınan doküman ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde Namzet tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler ortasında yer alanlardan, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve Şayet atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan işçi hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulabilecektir.

Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, genel Müdürlüğümüz yahut Bölge Birliklerimize şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar katiyen dikkate alınmayacaktır.

Ortak ve işçi (eski işçi dahil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, elektronik ortamda Personel/Ortak Çocukları alanından müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında Namzet tarafından;

1. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

“Nüfus Kayıt Örneği”,

2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

“Yükseköğretim Mezun Belgesi”,

3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin

“Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu”,

Adayın üstte bahsedilen 6 aylık ikametgah kaidesinin teyidi; ibraz edeceği e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer Meydan “Tescil Tarihi” kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer Meydan “Tescil Tarihi” kısmında yapılan değişiklik, bu ilanın yayınlandığı tarih olan 28.06.2021 itibariyle dikkate alınmayacaktır.),

4. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

“Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

5. 2020 yılına ilişkin KPSS Sonuç Evrakını, (sonuç evrakı üzerinde Denetim kodunun bulunması zorunludur)

6. Ziraat Mühendisi adaylar için bitki Müdafaa Eserleri Bayii yahut Toptancı Müsaade Evrakını yahut bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi

(Belge puanı yazmayan evraklar dikkate alınmayacak),

7. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

“Adli sicil kayıt belgesi”

, (Kurum çeşidi “Resmi”, evrakın neden verileceği “Diğer” , dokümanın nereye verileceği “Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)

8. Fakülte denklik dokümanı (YÖK ya da Yetkili Makamlar tarafından Onaylı)

Eklenecektir.

Kurumumuza bugüne kadar bu takımlar için yapılmış olan Amel talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni müracaat yapılması gerekmektedir.

MÜLAKATA DAVET VE DEĞERLENDİRME

Kooperatif Vazifelisi takımından başvuran adaylar, ikamet ettikleri Vilayet sonları içerisinde, elektronik ortamda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2020 yılı KPSS (Lisans) imtihanının KPSS P3 puan tipinden en az 60 puan alanlar müracaatta bulunabilir) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her Vilayet için tespit edilen gereksinimin 5 sert Namzet mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda birebir puana sahip aniden Çok adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Ziraat Mühendisi kategorisinden müracaatta bulunan adaylar (Bitki Muhafaza Eserleri Bayilik yahut Toptancı müsaade Dokümanına sahip olanlar) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin tümünden müracaatta bulunabileceklerdir. doküman puanları doğrultusunda en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılacak olup, Bölge Birliğine toplamda tespit edilen gereksinimin 5 katı Namzet mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda tıpkı puana sahip aniden Çok adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek dokümanlar ile diğer konular www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, bildirim niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıyeten yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup Gerekli açıklamalar ilan metninde yer alacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL İmtihan fiyatı alınacaktır. Adaylara İmtihan fiyatının yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) Yıl müddet ile çalışacaklarına ve bu müddetten Evvel haklı bir Sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde nihayet brüt fiyatın 5 (beş) sert fiyatında cezai kuralı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

İrtibat Adresi:

Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği genel Müdürlüğü :

Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No: 7 Çankaya / ANKARA

Telefon : 0 312 216 40 00 – 0 312 216 43 04 – 07 – 08 – 26 – 37

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir