SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

SERMAYE PİYASASI KURULU

Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş İmtihanı

kapital Piyasası Şurası’nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere genel idare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 10 adete kadar “Bilişim Uzman Yardımcısı” takımına muvaffakiyet durumları dikkate alınarak Kafi sayıda Namzet işçi seçimi için giriş imtihanı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) bendinde yer Meydan genel koşulları taşımak,

2– ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS),KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 puan cinslerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 200 şahıs içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki Namzet sayısının aniden Çok olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği kısımlarından yahut bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

4 – 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 – kapital Piyasası Kanunu ve öteki mali kanunlara nazaran cürüm sayılan bir aksiyon hasebiyle aleyhine verilmiş bir karar bulunmamak,

6 – Giriş süreçleri hasebiyle gerçeğe ters bilgi ve evraklar vermemek, beyanda bulunmamak.

GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş imtihanının yazılı basamağı 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sabah ve öğlenden sonraları dört farklı Celse formunda yapılacaktır.

Sınav Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi – İstanbul

İmtihan yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Heyetin www.spk.gov.tr internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

Giriş imtihanının yazılı kısmında başarılı olanlar, Konsey tarafından kelamlı imtihana tabi tutulacaklardır. Kelamlı imtihanın yapılacağı tarih, yer ve saat Heyetin üstte belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

BAŞVURU ŞEKLİ

İmtihan müracaatlarının 04.03.2021 – 18.03.2021 tarihleri ortasında Konseyimiz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu’nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak tahsil evrakının fotokopisi ile Bir arada en geç 22.03.2021 tarihi saat 17:30’a kadar elden yahut posta yoluyla Konseyin Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler iç 22.03.2021 tarihi saat 17:30‘dan sonra Heyet kayıtlarına giren müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Heyete yapılan müracaatlar, İmtihan Komitesince değerlendirildikten sonra Karşılaşma imtihanına katılabileceklerin isimleri ile İmtihan başlama saati, Heyetin www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır. Karşılaşma imtihanına kabul edilecek adaylara Şura yazılı, e-posta yahut telefonla ayrıyeten bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, “Sınava Giriş Belgeleri”ni 07-08 Nisan 2021 tarihleri ortasında Konseyimiz resmi internet sayfasından alabilirler.

Heyetçe daha Evvel açılan imtihanlara iki Kez girip de muvaffakiyet sağlayamayanlar üçüncü bir imtihana alınmazlar.

İmtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kurallarını taşımadığı halde gerçeğe alışılmamış bilgi verdiği yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı belirlenenler Karşılaşma imtihanına alınmazlar. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

SINAVIN HALİ VE KONULARI

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklıdır.

Yazılı mesleksel İmtihan aşağıdaki kümelere giren mevzulardan yapılacaktır:

A) Bilgi Süreç Kümesi (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama lisanları,

B) Bilgi Süreç Kümesi (2): Algoritmalar ve bilgi yapıları, data tabanı ve Yönetim sistemleri,

C) Bilgi Süreç Kümesi (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri,

D) Yabancı lisan: İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe’den bir metnin sayılan bu lisanlardan birine çevrilmesi.

DEĞERLENDİRME VE İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

 • Yukarıda belirtilen yazılı imtihanlara ait İmtihan kümesinin her biri için başka Celse yapılacak olup, her Küme için 100 puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu kümelerin her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zaruridir.
 • Yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.
 • Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır.
 • Yazılı imtihanı kazanan adaylar Konseyin www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve “Başvuru Formu”nun ilgili diğer kısımlarının çevrimiçi olarak doldurulması istenir. Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından kelamlı imtihana gelindiğinde Heyete teslim edilir. Laf konusu formu doldurmayanlar kelamlı imtihana alınmazlar. Yazılı imtihanda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 • Sözlü imtihana çağrılan adaylara Benlik envanteri testi uygulanabilecektir.
 • Sözlü imtihanda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci unsurunda belirlenen asıllara nazaran kıymetlendirilir.
 • Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için kurul reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
 • Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Laf konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı lisan notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle Nakil yapılacak takım sayısı kadar asil adayın isimleri, Şuranın www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazma ile bildirilir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak kuralıyla, Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere İmtihan Kurulu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek Yine Şuranın www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir.
 • Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 • Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Komitesi tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) Amel günü içinde karara bağlanıp Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • Asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz, Nakil yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde müddeti içinde misyona başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
 • Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen müddet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kurallarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve tıpkı asıllara nazaran atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:156

06530 Çankaya / ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:6

Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir