Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 07, 2023 Yorum Yok

Aynı hatalar

Bugüne kadar onlarca kararda belirtilen yanılgılar bu imtihanda da yapılmış:

Sözlü İmtihan öncesinde imtihanda sorulacak soruların evvelden hazırlanarak tutanağa bağlanmamış olması

Sözlü imtihanda her adaya sorulan soruların kayda geçirilmemiş olması

Kurum savunması: Bizim Yönetmeliğimizde bu türlü bir mecburilik yoktur

Sınav şurası tarafından, imtihanda sorulacak soruların evvelce hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen karşılıkların kayda geçirilmesi ve adayın verdiği cevaplara hangi kurul üyesince, hangi notun takdir edildiğinin münasebetleriyle Birlikte tutanakta farklı başka gösterilmesine yönelik rastgele bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Danıştay bu savunmayı dikkate almamıştır

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
temel : 2021/18331
Karar : 2022/290
Tarih : 09.02.2022

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ : Av. .
KARŞI taraf (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. idare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 05/12/2019 günlü, E:2016/8903, K:2019/6984 sayılı bozma kararına uyularak verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Malatya Gümrük Müdürlüğünde şef olarak misyon yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri ortasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı kelamlı imtihanında başarısız sayılmasına ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.İdare Mahkemesinin temyize husus kararıyla; kelamlı İmtihan öncesinde imtihanda sorulacak soruların evvelden hazırlanarak tutanağa bağlanmamış olması ve kelamlı imtihanda her adaya sorulan soruların kayda geçirilmemiş olması nedeniyle, meslek ve liyakat prensipleri uyarınca halk hizmetinin Usta halk vazifelileri eliyle yürütülmesi için yapılan kelamlı imtihanda, ölçme ve kıymetlendirme temellerine Müsait ve objektif bir kıymetlendirme yapılmadığının görüldüğü, bu nedenle davacının kelamlı imtihanda başarısız sayılmasına ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan sürecin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davalı yönetim tarafından; halk Kurum ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair genel Yönetmelik’te ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalışanı Atama, Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde, İmtihan heyeti tarafından, imtihanda sorulacak soruların evvelce hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen karşılıkların kayda geçirilmesi ve adayın verdiği karşılıklara hangi komite üyesince, hangi notun takdir edildiğinin münasebetleriyle Birlikte tutanakta başka ayrı gösterilmesine yönelik rastgele bir düzenlemeye yer verilmediği, Yönetmeliğe Müsait olarak yapılan kelamlı İmtihan sonucunda, İmtihan komite üyelerinin her biri tarafından farklı başka kıymetlendirme yapılarak, verilen puanların aritmetik ortalaması alınması sonucunda muvaffakiyet puanının belirlendiği, dava konusu sürecin hukuka Müsait olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI: karşılık verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile yöntem ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. hususunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yordam ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . idare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:.. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davalı yönetim üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 09.02.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir