Sıhhat raporunda, hayati tehlikesi vardır kaydı bulunması, sıhhat mazereti için Mecbur mudur?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 13 üncü unsurunda, “Memurun sıhhat mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının vazife yaptığı yerde tedavisinin Mümkün olmadığı yahut mevcut vazife yerinin Laf konusu şahısların sıhhat durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi yahut üniversite hastanesinden alınacak sıhhat konseyi raporu ile belgelendirmesi gerekir.” kararı yer almaktadır.

Burada yer Meydan “mevcut vazife yerinin Laf konusu şahısların sıhhat durumunu tehlikeye düşüreceğinden” ne anlaşılması gerektiği hakkında Danıştay İzah getirdi.

Olayda; Dava; tıp eğitimini tamamlayan davacının, 29/12/2015 günlü, 66. Devre Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Hakkari vilayetine tabip olarak atanmasına ait sürecin; eşinin sıhhat durumu dikkate alınmaksızın tesis edildiği ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

Davalı idarece, davacının eşinin sıhhat mazeretini gösterir sıhhat konseyi raporunda, hayati tehlikenin varlığına dair kayıt bulunmaması nedeniyle Laf konusu raporun dikkate alınmadığı ileri sürülmüştür.

İlk derece mahkemesi süreci iptal etmiştir. Münasebette ise şu konulara yer verilmiştir.

Davacı tarafından sunulan sıhhat raporunda, “Tıbbi bakıma muhtaçtır. Nefroloji Kliniği bulunan bir merkezde çalışması uygundur.” ibaresinin yer aldığı, bu ibarenin yorumlanması sonucunda; aksi durumda, davacının eşinin sıhhat durumunun tehlikeye girebileceğinin anlaşılmaktadır.

Danıştay bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/15851

Karar : 2020/914

Tarih : 18.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): sıhhat Bakanlığı

VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri …

Hukuk Müşaviri …

KARŞI taraf (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : …. idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; tıp eğitimini tamamlayan davacının, 29/12/2015 günlü, 66. Devre Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Hakkari vilayetine hekim olarak atanmasına ait sürecin; eşinin sıhhat durumu dikkate alınmaksızın tesis edildiği ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Davalı idarece, davacının eşinin sıhhat mazeretini gösterir sıhhat şurası raporunda, hayati tehlikenin varlığına dair kayıt bulunmaması nedeniyle Laf konusu raporun dikkate alınmadığı ileri sürülmüş ise de; sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin, sıhhat mazereti nedeniyle yer değişikliğini düzenleyen 19. hususunda, anılan hususta sayılan şahısların “sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belgelenmesinden” bahsedildiği, davacı tarafından sunulan sıhhat raporunda, “Tıbbi bakıma muhtaçtır. Nefroloji Kliniği bulunan bir merkezde çalışması uygundur.” ibaresinin yer aldığı, bu ibarenin yorumlanması sonucunda; zıt durumda, davacının eşinin sıhhat durumunun tehlikeye girebileceğinin anlaşıldığı, Ömür ve sıhhat hakkının Anayasa ile garanti altına alınan haklardan olması nedeniyle davalı idarece, davacının sıhhat mazereti göz önüne alınmaksızın tesis edilen Nakil sürecinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ : Davacı tarafından sunulan sıhhat heyeti raporunda, eşinin hayati tehlikesinin bulunduğuna ait bir kayıt bulunmadığı, davacının atandığı vilayette eşinin tedavi imkanının bulunduğu, bu sebeple, hukuka karşıtlık taşımayan dava konusu sürecin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Yordam ve hukuka Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. …. idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz yargılama masraflarının istemde bulunan davalı yönetim üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 18.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir