sıhhat Bakanlığı 2020 Yılı AtfakBeygir Kura İlanı

Genel Eki 30, 2022 Yorum Yok

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

2020 YILI BİRİNCİ sefer VE TEKRAR ATfakBeygir KURASI duyuru METNİ

sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci hususu ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarına AçıktLahza Kura ile AtanacBeyaz Kimi sıhhat İşçisinin AtfakBeygir Metot ve Temellerine Ait Yönetmelik kararlarına nazaran sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile öteki halk Kuruluş ve kuruluşlarının muhtaçlıkları için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzmLahza olanlar ile uzmLahza tabip, tabip, uzmLahza dAmel tabibi, dAmel tabibi ve eczKeder takımlarına birinci kere yahut yine yapılacBeyaz atama-yerleştirme Amel ve süreçleri ilLahza edilen takvim çerçevesinde noter tarafındLahza bilgisaYar ortamında kura ile yapılacaktır.

A. genel ESASLAR

1. Kura müracaatları İşçi BAlbüyük Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilLahza edilecektir.

3. Adaylar tarafındLahza katılaştırılan müracaatlar imzalanarBeyaz ilLahza edilen takvim çerçevesinde T.C. sıhhat Bakanlığı genel EvrBeyaz Şubesi Bilşehir Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANkara adresinde olacBeyaz biçimde kargo ile gönderilecek yahut elden teslim edilecektir.

4. 2527 sayılı kanun kapsamında bulunLahza Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardLahza alınLahza Türk Soylu olduklarına dair belgeyi kura müracaBeygir formu ile Birlikte göndermeleri gerekmektedir.

5. Elden yapılacBeyaz teslimler, bizzBeygir müracaBeygir sahibi tarafındLahza yahut noterce vekalet verilen şahıslar tarafındLahza yapılacaktır. karşıt takdirde evrBeyaz teslim alınmayacaktır.

6. Gönderilen evrakların takvimde belirtilen mühlet içerisinde sıhhat Bakanlığına ulaşmaması halinde mesuliyet müracaBeygir sahibine aittir.

7. BaşvuracBeyaz adaylar İşçi BAlbüyük Sistemi (PBS) üzerinden açılacBeyaz münhal yerleri göz önünde bulundurarBeyaz ilLahza edilen takvim çerçevesinde en Çok on (10) tercih yapabileceklerdir. genel kura ile yerleşmek istediğini belirDeri adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalLahza münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

8. Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 02 Marka 2020 Pazartesi – 09 Marka 2020 Pazartesi saBeygir 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yine müracaatta bulunamazlar.

9. Devlet memurluğundLahza çekilen ve çekilmAmel sayılanların tekrar atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci unsurundaki mühletler dikkate alınır. Fakat, bu durumda olanlardan, kura nihayet müracaBeygir tarihi prestiji ile Mani hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecektir.

10. sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları takımlarına yerleşen adayların atfakBeygir tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacaktır.

11. Kura sonucu rastgele bir takım yahut duruma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanındLahza itibaren bir Yıl müddetle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12. duyuru metninde belirtilen şartlMesafe uymayLahza adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmAmel olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B. KURAYA BAŞVURABİLECek ADAYLAR VE ARANLahza ŞARTLAR

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımaları gerekmektedir.

2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A hususuna tabi Devlet memuru olarBeyaz çalışanlar dışındaki diğer statülerde Görev yapLahza eczacı, dAmel tabibi ve uzmLahza dAmel tabipleri,

3. Birinci kere yahut tekrar atanmBeyaz isteyen ve 3359 sayılı kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayLahza doktor ve uzmLahza tabipler,

4. memuru olarBeyaz çalışanlar dışındaki öbür statülerde Görev yapLahza ve kura nihayet müracaBeygir tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olLahza tabip ve uzmLahza tabipler,

5. Kura nihayet müracaBeygir tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 25 ŞubBeygir 2020 Salı günü saBeygir 18:00’e kadar sıhhat Hizmetleri genel Müdürlüğü tarafındLahza diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olLahza uzmLahza (TUTG) ve uzmLahza dAmel tabipleri,

6. Kura nihayet müracaBeygir tarihine kadar mezun olmuş dAmel tabibi ve eczacılar (T.C. sıhhat Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bAlbüyük bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) müracaBeygir yapılLahza unvanda mezuniyetlerinin tescVilayet edildiğine dair kaydı olmayLahza dAmel tabibi ve eczacılar; tercih formu ile Birlikte mezun olduklarını gösteren süreksiz mezuniyet evrakı yahut diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıyeten yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik evraklarını göndermeleri gerekmektedir.)

7. 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu unsuru, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci unsuru kapsamında, emekli olLahza doktor ve uzmLahza tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı kurum takımlarını tercih edErİlave başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlMesafe yerleşen emekli (hekim ve uzmLahza tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8. Evrakları Noksan olan, ilLahza metninde belirtilen mühlet içerisinde başvurmayan, müracaBeygir formu imzasız olan, evrakları belirtilen müddet içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

C- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1. Devlet hizmeti yükümlüsü olLahza tabip ve uzmLahza tabiplerin,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımayanların,

3. Emekli olLahza eczacı, dAmel tabibi ve uzmLahza dAmel tabiplerinin,

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarBeyaz sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile öbür halk Kurum ve kuruluşlarında hala Görev yapmakta olanların,

5. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı hususunda belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,

6. sağlık Bakanlığında kura nihayet müracaBeygir tarihi itibariyle hala 4924 sayılı kanun kapsamında kontratlı olarBeyaz çalışanların,

Başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ç- ATAMAYA temel İSTENEN BELGELER

1. Kura sonrasında sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adayların atfakBeygir süreçlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya temel dokümanlar müracaBeygir dilekçeleri ile birlikte; ilLahza edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacBeyaz halde kargo ile gönderilecek yahut elden teslim edilecektir.

a. Adli sicVilayet durumunu beyLahza eden imzalı dilekçe.

b. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyLahza eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c. Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyLahza eden imzalı dilekçe.

d. Vesikalık fotoğraf. (nihayet altı ay içerisinde çekilmAmel 6 adet)

e. Mal bildirim formu.

f. başka halk Kuruluş ve kuruluşlarında Görev yapmakta iken misyonlarından ayrılmış olanların, en nihayet çalıştıkları kurumlarındLahza alacakları onaylı hizmet cetveli.

g. halk Kuruluş ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve Özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair doküman.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAKIM VE KONUMLARINA YERLEneşeli ADAYLAR ATAMAYA temel DOKÜMANLARINI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

BAŞKA KURUMLARIN TAKIM VE DURUMLARINA YERLEneşeli ADAYLAR İSE ATAMAYA temel DOKÜMANLARINI ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

İDARE HİZMETLERİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

Bilşehir Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim : 0 (312) 585 10 00

2020 YILI BİRİNCİ sefer VE YİNE ATfakBeygir KURASI TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 18 ŞubBeygir 2020 Salı
(müracaBeygir başlangıç tarihi)

25 ŞubBeygir 2020 Salı
(nihayet müracaBeygir tarihi saBeygir 18:00’e kadar )

PBS üzerinden müracaatların yapılması
2 28 ŞubBeygir 2020 Cuma
SaBeygir 18: 00
müracaBeygir evraklarının
nihayet gelAmel tarihi ve saati
3 12 Marka 2020 PERŞEMBE KURA TARİHİ
(Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilLahza edilecektir.)
4 13 NisLahza 2019 Pazartesi saBeygir 18:00 Atamaya temel dokümanların
nihayet gelAmel tarihi ve saati

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir