Sendikanın İLKSAN’a açtığı davada ‘yetkisizlik’ kararı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 27, 2023 Yorum Yok

Danıştay Onikinci Dairesinin temyize mevzu 25/03/2021 tarih ve E:2018/8378, K:2021/1693 sayılı kararının iptale ait kısmının BOZULMASINA, redde ait kısmının ONANMASINA karar verildi.

12. Dairenin iptal gerekçesi

İLKSAN çalışanının disiplin hataları ve cezalarının, Anayasa’nın ilgili unsurları yeterince 4357 sayılı Kanun’la düzenlenmesi gerektiği, cezalandırma biçimlerinin yönetmelikle belirleneceğine ait dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına ve hukuka uygunluk görülmemiştir.

İDDK: Sendikanın İLKSAN işçisi için taraf ehliyeti yok

Davacı Sendika, Tüzüğü’ne nazaran, eğitim-öğretim ve ilim hizmet kolunda aktiflik göstermekte ve hizmet koluna iç halk Kurum ve kuruluşları işyerlerinde çalışan halk görevlilerini Üye olarak kabul etmektedir. Dava konusu anne Statü’nün 14. unsuru ise Sandık çalışanı hakkında düzenlemeler içermektedir.

4688 sayılı kanun uyarınca, davacı Sendikanın, yalnızca üyelerinin yönetim ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde yahut tüzel yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yahut mirasçılarını, her seviyede ve derecedeki Yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek yahut ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak yetkisine sahip olması, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi Amele statüsünde vazife yapan İLKSAN çalışanının halk Kurum ve kuruluşlarında misyon yapan halk vazifelisi niteliğinin bulunmaması ve hasebiyle davacı Sendikaya Üye olmaması karşısında, anne Statü’nün 14. unsurunun 1. fıkrasında yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin iptali istemi tarafından davacı Sendikanın dava açma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu prestijle, dava konusu anne Satatü’nün 14. unsurunun 1. fıkrası yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin iptali istemi istikametinden davanın ehliyet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, anılan düzenlemenin aslının incelenmesi suretiyle iptal edilmesine ait karar fıkrasında hukuksal isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No : 2022/512
Karar No : 2022/3338

TEMYİZ EDENLER : 1- (DAVACI) : . Sendikası
VEKİLİ: Av. .

2- (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ: Av. .
3- (DAVALI YANINDA MÜDAHİL): . Yardım Sandığı (.)
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:
Danıştay Onikinci Dairesinin 25/03/2021 tarih ve E:2018/8378, K:2021/1693 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair anne Statü ile değişik 14. hususunun 1. fıkrasında yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin, 18. hususunun 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin, 20. hususunun 1. fıkrasının (h) bendinde yer Meydan “657 sayılı Kanunun disiplin kararları kapsamında aylıktan kesme cezası yahut daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler” ibaresinin, 31. hususunun 1. fıkrasının, 32. hususunun 1. fıkrasında yer Meydan “Ancak tazminat ölçüsü Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Heyeti kararı ile olur” cümleleri ile 2. fıkrasında yer Meydan “Temsilciler Heyetinin bu yolda alınan kararı üzerine” ibaresinin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 25/03/2021 tarih ve E:2018/8378, K:2021/1693 sayılı kararıyla;
İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair anne Statü ile değişik “Sandık Personeli” başlıklı 14. hususunun 1. fıkrasında yer Meydan “ve tecziye” ibaresi tarafından;

İLKSAN çalışanının disiplin hataları ve cezalarının, Anayasa’nın ilgili unsurları yeterince 4357 sayılı Kanun’la düzenlenmesi gerektiği, cezalandırma formlarının yönetmelikle belirleneceğine ait dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına ve hukuka uygunluk görülmediği,

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair anne Statü ile değişik, 18. hususunun 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri; 20. hususunun 1. fıkrasının (h) bendinde yer Meydan “657 sayılı Kanunun disiplin kararları kapsamında aylıktan kesme cezası yahut daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler” ibaresi; 31. hususunun 1. fıkrası, 32. hususunun 1. fıkrasında yer alan; “Ancak tazminat ölçüsü Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Konseyi kararı ile olur.” ibaresi ile 2. fıkrasında yer alan; “Temsilciler Heyetinin bu yolda alınan kararı üzerine” ibaresi istikametinden;

4357 sayılı Kanun’un 19/01/1943 tarih ve 5308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği göz önüne alındığında, Kanun’da “ilkokul öğretmeni” olarak geçen kavramın anne Statü’nün 18. unsurunun 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde, “sınıf öğretmeni” olarak düzenlendiği, misal formda daha Evvel olmamasına Karşın Bakanlık bünyesinde kontratlı işçi istihdam edilmeye başlandığı, dava konusu düzenlemenin 4357 sayılı Kanun’u genişletici mahiyette olmadığı,

Dava konusu anne Statü’nün 20. hususunun 1. fıkrasının (h) bendinde yer alan; taksirli cürümler dış olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası alanlarla, 657 sayılı Kanun’un disiplin kararları kapsamında aylıktan kesme cezası yahut daha üst bir disiplin cezası almış olan üyelerin, Sandık organlarında ve seçim şuralarında vazife alamayacaklarına ait düzenlemenin, Sandık üyelerinin, Sandık organlarında ve seçim heyetlerinde misyon alma kaidesine ait olduğu, seçme ve seçilme hakkının ihlali niteliğinde olmadığı, anılan düzenlemede üst hukuk normlarına ve hukukun genel unsurlarına terslik görülmediği,

Ana Statü’nün 32. hususunda; “(1) Sandığın ziyana sokulması hallerinde, münasebetiyle ziyan gören üyeler ilgili kanun kararlarına nazaran, ilgililer hakkında dava açma hakkına sahiptirler. Fakat tazminat ölçüsü Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Şurası kararı ile olur. (2) İlgili kanun kararlarına nazaran, Yönetim Heyeti üyeleri hakkında Temsilciler Heyetinin bu yolda alınan kararı üzerine Denetleme Kurulunca dava açılır.” düzenlemesine yer verildiği, Sandığın ziyana sokulması hallerinde üyelerin dava açma hakkına sahip oldukları ve üyelerin ziyanının öncelikle Sandık tarafından acilen giderilmesi ve daha sonra ziyana Sebep olan ilgiliye rücu edilmesine ait Laf konusu düzenleme tarafından hukuka ve mevzuata karşıtlık görülmediği gerekçesiyle,

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair anne Statü ile değişik 14. hususunun 1. fıkrası yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin iptaline; Tıpkı anne Statü’nün 18. hususunun 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 20. hususunun 1. fıkrasının (h) bendinde yer Meydan “657 sayılı Kanunun disiplin kararları kapsamında aylıktan kesme cezası yahut daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler” ibaresi, 31. unsurunun 1. fıkrası, 32. unsurunun 1. fıkrasında yer alan; “Ancak tazminat ölçüsü Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Heyeti kararı ile olur.” ibaresi ile 2. fıkrasında yer alan; “Temsilciler Şurasının bu yolda alınan kararı üzerine” ibaresi istikametinden davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN TEZLERİ:

Davacı tarafından; 18. hususun 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri istikametinden, 4357 sayılı Kanun’un 11. hususunda hudutlu olarak sayılan Sandık üyelerinin genişletildiği, yapılan değişikliğin türel güvenlik, tüzel bellilik ve tüzel öngörülebilirlik prensiplerine terslik teşkil ettiği, yapılan düzenleme ile 657 sayılı Kanun’un 4. unsurunda sayılan öbür istihdam statülerinin (4/C ve 4/D) Bakanlık bütçesinden maaş almalarına Karşın dava konusu anne statü düzenlemesine iç edilmediği, gerçekte Sandık üyeliği ihtilaflı ve tartışmalı olan 4/B statüsünde istihdam edilen halk görevlilerini Sandık üyesi kılmak suretiyle Mecbur Sandık üyeliğine ait kanun hususunun değiştirilmek istendiği, dava konusu düzenlemenin desteğini oluşturan hukuk kuralının 4357 sayılı Kanun’un 11. unsurunun ikinci fıkrasının Anayasa’ya terslik teziyle hala Anayasa Mahkemesince incelenmekte olup, bu durumun bekletici Sorun yapılmasının Müsait olacağı; 20. hususun 1. fıkrasının (h) bendinde yer Meydan “…657 sayılı Kanunun disiplin kararları kapsamında aylıktan kesme cezası yahut daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler…” ibaresi tarafından, yapılan değişiklikle, üyeler istikametinden “seçme”, adaylar tarafından “seçilme” hakkına müdahale edildiği, düzenlemenin demokratik hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı; 31. unsurun 1. fıkrası tarafından, “üçüncü şahıs” kavramının tanımlanmadığı, dava konusu değişiklikle, Sandık üyelerinin sandık işleri hakkında denetçiler eliyle bilgi edinme hakkının ellerinden alındığı, hukuk sistemimizde denetleme şurası üyeleri ve denetçiler istikametinden Biricik kısıtlama, kurumu (Sandığı) ve üyeleri ziyana uğratmaya yönelik bilgi ve evrak verilmesi hususu olduğundan, dava konusu düzenlemenin hukuka ve kanuna muhalif olduğu; 32. hususun 1. fıkrasında yer alan; “Ancak tazminat ölçüsü Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Konseyi kararı ile olur.” ibaresi ile 2. fıkrasında yer alan; “Temsilciler Konseyinin bu yolda alınan kararı üzerine” ibaresi istikametinden; 4357 sayılı Kanun’un 14. hususunda sandığın malvarlığı ve alacaklarının Devlet mallarına ilişkin hak ve rüçhanlar üzere süreç göreceğinin karar altına alındığı, bu prestijle Sandığın ziyana uğraması halinde “kamu zararı” üzere kıymetlendirilmesi ve bu doğrultuda süreç yapılması gerektiği, zararın Sandık hukuksal kişiliği tarafından değil, ziyan sorumlusu tarafından tazmin edilmesi gerektiği, her iki fıkranın çelişkili olduğu, birinci fıkrada Sandığın ziyana uğraması halinde üyenin dava açma hakkına sahip olduğu öngörülmekte iken, dava konusu düzenleme ile bahse bahis dava sonucunda hükmolunacak tazminatın Sandık tarafından karşılanacağı düzenlemesine yer verildiğinden, Sandığın uğradığı zararın Tekrar Sandığa tazmin ettirildiği ileri sürülmektedir.

Davalı yönetim ve müdahil tarafından; 14. unsurun 1. fıkrasında yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin Anayasa’nın “belirlilik” unsuruna muhalif olmadığı, açık, net ve uygulanabilir nitelikte olduğu, anne Statü’nün bu kararında Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve kaideler, uymak zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye hallerinin bir yönetmelikle belirleneceğinin açıkça ortaya konulduğu, münasebetiyle yönetmelikte açıkça muhakkak bir biçimde hangi fiillere karşılık hangi disiplin cezasının uygulanacağının evvelce belirlendiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı yönetim ve müdahil tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair anne Statü ile İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde değişiklikler yapılmış olup, anılan anne Statü’nün 14. hususunun 1. fıkrasında yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin; 18. hususunun 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin; 20. hususunun 1. fıkrasının (h) bendinde yer Meydan “657 sayılı Kanunun disiplin kararları kapsamında aylıktan kesme cezası yahut daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler” ibaresinin; 31. unsurunun 1. fıkrasının; 32. unsurunun 1. fıkrasında yer Meydan “Ancak tazminat ölçüsü Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Konseyi kararı ile olur” cümleleri ile 2. fıkrasında yer Meydan “Temsilciler Konseyinin bu yolda alınan kararı üzerine” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

4688 sayılı halk Vazifelileri Sendikaları Kanunu’nun 19. unsurunun birinci fıkrasının (f) bendinden, sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetlerine ait olarak “Üyelerin yönetim ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde yahut türel yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini ve mirasçılarını, her seviyede ve derecede Yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek yahut ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.” kuralına yer verilmiş, bu yetkiyle sendikalar üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ilgilendiren mevzularda dava açma hakkına sahip kılınmıştır.
İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, “Tanımlar” başlıklı 4. hususunun 1. fıkrasının (g) bendine nazaran İLKSAN çalışanı, İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı genel Müdürlüğü merkez ve bağlı ünitelerinde 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde çalışan belirli/belirsiz periyodik kontratlı çalışanı Anlatım etmektedir.

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı İşçi Yönetmeliği’nin 89. unsurunda ise bu Yönetmelik’te yer almayan bahislerde İş Kanunu ve ilgili öteki mevzuat kararlarının uygulanacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka alışılmamış karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair anne Statü ile değişik 14. hususunun 1. fıkrası yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin iptaline, öbür hususların iptali istemi tarafından ise davanın reddine karar verilmiştir.

Dayandığı hukukî nedenler ve münasebeti üstte açıklanan Danıştay Onikinci Dairesi kararının, davanın reddine ait kısmı, tıpkı münasebet ile Konseyimizce da Müsait bulunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen savlar, kararın anılan kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, davacı tarafından her ne kadar, dava konusu 31. hususta yer Meydan “üçüncü şahıs” kavramının tanımlanmadığı ve anılan düzenleme nedeniyle Sandık üyelerinin sandık işleri hakkında denetçiler eliyle bilgi edinme haklarının ellerinden alındığı ileri sürülmekte ise de; “üçüncü şahıs”tan kastedilenin sandık üyeleri olmadığı, mevzu ile ilgisiz şahısların kastedildiği, gerçekten anne Statü’nün 9. hususuna nazaran Yönetim Heyeti’nin denetçiler raporunu Temsilciler Konseyi üyelerine göndermekle yükümlü olduğu görüldüğünden, bilgi edinme hakkının kısıtlanmadığı sonucuna varılmıştır.

Temyize bahis kararın, İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair anne Statü ile değişik 14. unsurunun 1. fıkrasında yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin iptaline ait kısmına gelince;

Davacı Sendika, Tüzüğü’ne nazaran, eğitim-öğretim ve ilim hizmet kolunda aktiflik göstermekte ve hizmet koluna iç halk Kuruluş ve kuruluşları işyerlerinde çalışan halk görevlilerini Üye olarak kabul etmektedir. Dava konusu anne Statü’nün 14. hususu ise Sandık işçisi hakkında düzenlemeler içermektedir.

4688 sayılı kanun uyarınca, davacı Sendikanın, yalnızca üyelerinin yönetim ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde yahut hukuksal yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yahut mirasçılarını, her seviyede ve derecedeki Yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek yahut ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak yetkisine sahip olması, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi Amele statüsünde vazife yapan İlksan işçisinin halk Kuruluş ve kuruluşlarında vazife yapan halk vazifelisi niteliğinin bulunmaması ve hasebiyle davacı Sendikaya Üye olmaması karşısında, anne Statü’nün 14. unsurunun 1. fıkrasında yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin iptali istemi istikametinden davacı Sendikanın dava açma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu prestijle, dava konusu anne Satatü’nün 14. unsurunun 1. fıkrası yer Meydan “ve tecziye” ibaresinin iptali istemi istikametinden davanın ehliyet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, anılan düzenlemenin aslının incelenmesi suretiyle iptal edilmesine ait karar fıkrasında hukuksal isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne, davacının temyiz isteminin reddine,

2. Danıştay Onikinci Dairesinin temyize bahis 25/03/2021 tarih ve E:2018/8378, K:2021/1693 sayılı kararının iptale ait kısmının BOZULMASINA, redde ait kısmının ONANMASINA,

3. Bozulan kısım istikametinden yine bir karar verilmek üzere evrakın anılan Daireye gönderilmesine,

5. anne Statü’nün 31. ve 32/1 unsurları istikametinden oyçokluğu, öteki hususlar tarafından oybirliği ile 23/11/2022 tarihinde Kesin olarak karar verildi.

KARŞI OY

Dava konusu düzenlemede “üçüncü şahıs” kavramının tanımlanmaması nedeniyle bilinmeyen bir söze yer verildiği ve düzenlemenin bir düzenleyici süreçte olması gereken “açık ve besbelli olma” niteliğini taşımadığı görülmektedir. anne Statü’nün tamamı dikkate alındığında, anılan sözün Tekrar müphem kaldığı, münasebetiyle dava konusu düzenlemenin hukuk devletinin bir ögesi olan tüzel Emniyet (belirlilik) unsuruna terslik teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

Nitekim, “üçüncü şahıs” sözü belgisiz olduğundan, Şayet kastedilen Sandık üyeleri ise, üyelerin denetleme heyeti üyelerinin tespit ettikleri usulsüzlüklerden haberdar edilmemeleri sonucunun doğması mümkündür.

KARŞI OY

XX- İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı anne Statüsü’nün, “Dava Açma” başlıklı 32. unsurunun 1. fıkrasında; “Sandığın ziyana sokulması hallerinde, hasebiyle ziyan gören üyeler ilgili kanun kararlarına nazaran, ilgililer hakkında dava açma hakkına sahiptirler. Lakin tazminat ölçüsü Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Heyeti kararı ile olur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan düzenleme ile Yönetim Şurasına, ilgililere rücu etme konusunda geniş bir takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. Rücu imkanı, ziyan sorumlusunun kusur, ihmal ya da kastının varlığı ya da derecesine değil, direkt Yönetim Konseyinin takdirine bırakılmaktadır. Yönetim Konseyinin, sorumlulara rücu etmemesi ihtimal dahilinde olup, kusur, ihmal ya da kastın varlığı halinde dahi bağlı yetki içinde bulunduğu bir düzenleme hukuksal Emniyet (belirlilik) unsuruna Müsait olacaktır.

İlgililere rücu edilmesini Yönetim konseyinin takdirine bırakan anne Statü’nün 32. hususunun 1. fıkrasında yer Meydan “İlgiliye rücu Yönetim Şurası kararı ile olur.” düzenlemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, anılan düzenleme tarafından davanın reddi yolunda verilen Daire kararının bozulması gerektiği oyu ile çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir