Samsun Su Kanalizasyon Yönetimi 67 memTümör alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

SAMSUN SU VE KANALİZASYON YÖNETİMİ genel MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ sefer ATANMBeyaz ÜZERE MEMTümör Alım İLANI

Samsun Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarBeyaz istihdam edilmek üzere; mahalli Yönetimlere Birinci sefer AtanacaklMesafe Dair İmtihLahza ve AtfakBeygir Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS tipi, KPSS tabLahza puanı ve diğer koşulları taşımBeyaz kaydıyla, belirtilen boş kadrolMesafe açıktLahza atfakBeygir yoluyla memTümör alınacaktır.

S

N

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS TabLahza
Puanı

1

Mühendis

TH

8

1

Lisans seviyesinde eğitim veren Fakültelerin BilgisaYar Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

2

Mühendis

TH

8

2

Lisans seviyesinde eğitim veren Fakültelerin Etraf Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

3

Mühendis

TH

8

3

Lisans seviyesinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

4

Mühendis

TH

8

1

Lisans seviyesinde eğitim veren Fakültelerin Denetim ve Otomasyon Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

5

Mühendis

TH

8

3

Lisans seviyesinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

6

Mühendis

TH

8

5

Lisans seviyesinde eğitim veren Fakültelerin İnşaBeygir Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

7

Mühendis

TH

8

5

Lisans seviyesinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

8

Mimar

TH

8

1

Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

9

Kimyager

TH

8

2

Fakültelerin Kimya Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

10

Tekniker

TH

8

6

UğrYemek Yüksekokullarının Makine Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

11

Tekniker

TH

9

1

UğrYemek Yüksekokullarının BilgisaYar Programcılığı Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

12

Tekniker

TH

9

1

UğrYemek Yüksekokullarının Etraf yahut Etraf Sıhhati Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

13

Tekniker

TH

9

10

UğrYemek Yüksekokullarının İnşaBeygir Teknikerliği yahut İnşaBeygir Teknolojisi Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

14

Tekniker

TH

9

8

UğrYemek Yüksekokullarının Harita Teknikerliği yahut Harita ve Kadastro Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

15

Tekniker

TH

9

3

UğrYemek Yüksekokullarının Elektrik Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

16

Tekniker

TH

9

2

UğrYemek Yüksekokullarının Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği yahut Elektronik Teknolojisi Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

17

Tahsildar

GİH

9 – 10 -11

11

Fakültelerin İktisat, Muhasebe, İşletme, halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve halk İdaresi, Maliye, Muhasebe BAlbüyük Sistemleri Lisans programlarının birinden mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

18

Avukat

AH

7

2

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

BAŞVURU genel VE özel ŞARTLARI

genel MüdürlüğümüzŞöhret üstte belirtilen boş memTümör takımları için yapılacBeyaz müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel koşullar aşağıdadır.

1) MÜRACAAT genel ŞARTLARI

duyuru edilen memTümör takımlarına atanmBeyaz için başvuracBeyaz adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlMesafe sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) halk haklarındLahza yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmAmel olsa bile; kasDeri işlenen bir suçtLahza Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, misyonu berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesBeygir karıştırma, edimin ifasına fesBeygir karıştırma, suçtLahza kaynaklanLahza malvarlığı kıymetlerini aklfakBeygir yahut kaçakçılık suçlarındLahza mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamBeyaz yahut askerlik çağına gelmemAmel bulunmBeyaz ya da askerlik çağına gelmAmel ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmAmel yahut yedek sınıfa geçirilmAmel olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,

f) duyuru edilen takımlar için aranLahza öteki müracaBeygir koşullarını taşımak,

g) Hangi takıma müracaBeygir yaptığına dair dilekçe (Her Namzet eğitim durumuna nazaran ilLahza edilen sırf bir takıma müracaBeygir yapacaktır.)

2) BAŞVURU İÇİN özel ŞARTLAR

a) duyuru edilen unvanlar için nihayet olarBeyaz mezun olunLahza Okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımBeyaz ve bu tahsille ilgili olarak, 2018 yılı halk İşçisi Seçme SınavındLahza (KPSS) alım yapılacBeyaz unvanların karşısında belirtilen puLahza tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,

b) Daha Evvel çalıştığı halk Kurum ve kuruluşlarındLahza disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDLahza İSTENİLEN BELGELER

müracaBeygir sırasında;

müracaBeygir Formu KurumumuzdLahza yahut genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir,

a) NüfUs Cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacBeyaz barkodlu mezuniyet evrakı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri yönetimimizce Tasdik edilebilir.)

c) Yabancı Okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri yönetimimizce Tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınLahza barkodlu bilgisaYar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Misyonunu devamlı olarBeyaz yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Avukatlık takımı için avukatlık ruhsatı aslı yahut noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri yönetimimizce Tasdik edilebilir.)

i) Hangi takıma müracaBeygir yaptığına dair dilekçe,

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, HALİ VE SÜRESİ

Adaylar kelamlı imtihana katılabilmek için;

a) Adaylar, müracaBeygir esnasında istenilen dokümanları ile Bir arada 06.04.2020 tarihinden 17.04.2020 Cuma günü saBeygir 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar müracaBeygir evraklarını;

– Elektronik ortamda, genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresine,

– Şahsen yahut iaÇılgın taahhütlü posta yolu ile Samsun Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü İnsLahza Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Denizevleri Mahallesi 228. SokBeyaz No:4 Atakum / Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardLahza genel Müdürlüğümüz Mesul olmayacaktır.)

b) Noksan bAlbüyük ve dokümanlarla ya da nitelikleri Müsait olmadığı halde yapılLahza müracaatlar, genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayLahza müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) genel Müdürlüğümüz tarafındLahza adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi Denetim edilmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydLahza başlamBeyaz üzere atfakBeygir yapılacBeyaz boş takım sayısının beş sert oranında Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır,

b) İmtihana çağrılacBeyaz nihayet sıradaki adayla tıpkı puanne sahip olLahza öteki adaylarda imtihana çağrılacaktır.

c) Kelamlı imtihana katılmaya hBeyaz kazanLahza adaylar ve KPSS puanları ile İmtihLahza yeri ve vaktini 20.04.2020 Pazartesi günü genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden ilLahza edilecektir.

d) Başvurusu kabul edilip imtihana çağrılLahza adaylar, kimlik bilgileri ile İmtihLahza yeri ve tarihinin bulunduğu “İmtihLahza GirAmel Belgelerine” www.saski.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylMesafe rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- İMTİHAN YERİ, ZAMBirden VE KONULARI

Samsun Su ve Kanalizasyon Yönetimi genel Müdürlüğü Ufak Toplantı Salonunda (Denizevleri Mahallesi 228. SokBeyaz No:4 Atakum / SAMSUN); memTümör alımı için 27/04/2020-08/05/2020 tarihleri ortasında kelamlı İmtihLahza yapılacaktır. Kelamlı İmtihLahza tıpkı gŞöhret içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

İmtihLahza Bahisleri:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

mahalli Yönetimler ile ilgili Temel MevzuBeygir hususları ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bAlbüyük ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli Yönetimler ile ilgili Temel MevzuBeygir mevzularında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bAlbüyük ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puLahza olmBeyaz üzere toplamda 100 tam puLahza üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmBeyaz için İmtihLahza konseyi üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kuraldır. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; yönetimimiz tarafındLahza yapılLahza kelamlı İmtihLahza puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmBeyaz suretiyle belirlenecek ve yönetimimiz internet adresinde ilLahza edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olanne öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanındLahza başlamBeyaz üzere atfakBeygir yapılacBeyaz takım sayısı kadar asıl Namzet ve asıl Namzet sayısı kadar da yedek Namzet belirlenecektir. Asıl ve yedek Namzet listeleri yönetimin internet adresinden ilLahza edilecek ve listede yer alanlMesafe ayrıyeten yazılı tebligBeygir yapılacaktır.

İmtihLahza Konseyi; İmtihLahza sonunda işçi alımı için ilanne çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihLahza duyurusunda ilLahza edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almfakBeygir hakkına sahiptir.

müracaBeygir ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hBeyaz talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihLahza sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin yönetimimizin internet adresinde ilanındLahza itibaren yedi gŞöhret içinde yazılı olarBeyaz itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihLahza konseyi tarafındLahza yedi gŞöhret içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarBeyaz bAlbüyük verilir.

duyuru Olunur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir