Sahte imza ve evrakla taşeron çalışanını attıran yurt yönetim memuru atılamadı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 26, 2023 Yorum Yok

Olay:

Davacının disiplin soruşturmasına bahis olan taşeron firma elemanı teknisyen … hakkında tutulan 16/04/2015 tarihli tutanak ardından İkaz yazısının bildirisi ile misyonlu olmadığı halde bu işle misyonlu memur …’nın yerine imza attığı ve bildirisini gerçekleştirdiği, Yeniden tıpkı teknisyen hakkında 27/04/2015 tarihinde tutulan tutanağa gerçek olmayan bilgiler yazarak tutanakta ismi geçen öğrencilerin yerine imza attığı, 26/03/2015 tarihinde gece nöbetçi olduğu sırada Yurt Özel Emniyet vazifelisi … hakkında tuttuğu tutanak içeriğinin ve tutanağa atılan imzaları oburlarının imzalarını taklit ederek doldurduğu istikametinde isnat olunan hareketleri hakkında “Görevi Berbata Kullanma Suçu” kapsamında yapılan ceza yargılaması sonucunda, … Asliye Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla “5 Ay Mahpus Cezası ile Cezalandırılmasına”, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’ nun 231.maddesinin beşinci fıkrası yeterince kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verildiğinin anlaşıldığı, birinci derece mahkemesi davayı reddetmiştir. İstinaf bunu onaylamıştır.

Yüz kızartıcı fiiller nelerdir?

Konuya ait olarak Yargıtay Ceza genel Heyeti’nin 02/07/1996 tarih ve E:1996/3-144, K:1996/171 sayılı kararında, “yüz kızartıcı suç”un, maddelerde tanımlanmadığı ve Biricik tek sayılmadığı, toplumun yapısına nazaran Vakit vakit değişikliğe uğrayan bu hataların Biricik tek sayılmasının olanaksız olduğu, “…gibi Çehre kızartıcı suçlar” denildiğinde unsurda sayılmamış olan öbür Çehre kızartıcı kabahatlerin neler olduğunun kanunları uygulamakla misyonlu yargı organlarınca saptanacağı belirtilmiştir.

Buna rağmen, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, 5525 sayılı kanun kapsamına ait bir uyuşmazlıkta verdiği 12/11/2014 tarih ve E:2012/482, K:2014/3992 sayılı kararında, “Burada yer verilen ‘gibi Çehre kızartıcı suçlar’ ibaresindeki ‘gibi’ sözcüğü, Çehre kızartıcı hata olarak anılan Kanunda sayma yoluyla belirtilen ‘Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatlerle Yalın yahut nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas hatalarından biri’ni Anlatım etmek üzere kullanılmıştır. zıt yorumla, ‘gibi’ sözcüğünün, ‘sayılanlara benzeri suçları’ Anlatım ettiğinin kabul edilmesi, Anayasa’nın 128. unsurunun ikinci fıkrası ile 657 sayılı Kanunun 18. unsuru uyarınca memurların memurluklarının sona erdirilmesine ait durumların şahsen kanunda düzenlenmesi gerektiğine ait memur teminatına karşıt olduğu üzere; yönetimlere, Kanunda gösterilen hatalar dışında emsal kabahatlerin Çehre kızartıcı kabahat sayılması konusunda, ölçütleri belgisiz, geniş bir takdir yetkisi tanınması sonucunu da doğurabilecektir.” sözlerine yer vererek, 5525 sayılı Kanunda sayma yoluyla belirtilen aksiyonlar ortasında yer verilmeyen “intihal” fiilinin Çehre kızartıcı kabahat olarak kabul edilemeyeceğine ve bu fiile dayanılarak verilmiş dava konusu disiplin cezasının, Nitelik prestijiyle 5525 sayılı Kanunun kapsamına girdiğine karar vermiştir.

Ancak, İdari Dava Daireleri Şurası 04/03/2013 tarih ve E:2009/652, K:2013/751 sayılı bir öteki kararında, “cinsel taciz ve sarkıntılık” fiili nedeniyle hakkında halk misyonundan çıkarma cezası verilen davacının fiilinin, 5525 sayılı Kanunda sayılan kabahatlerden olmamasına Karşın Onur ve erdem kırıcı hatalar kapsamında olduğu, hasebiyle 5525 sayılı kanun ile öngörülen disiplin affından faydalanacak disiplin cezaları kapsamında bulunmaması nedeniyle dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren idare Mahkemesinin ısrar kararını onamıştır.

Danıştay: Davacının fiilleri “yüz kızartıcı” değil

Dava konusu uyuşmazlıkta, davalı idarece sürecin Sebep ögesi olarak gösterilen fiillerin, “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” kararı kapsamında görülerek dava konusu disiplin cezasının verildiği anlaşılmakta ise de, davacının taşeron firma elemanı teknisyen … hakkında tutulan 16/04/2015 tarihli tutanak ardından İkaz yazısının bildirisi ile vazifeli olmadığı halde bu işle vazifeli memur …’nın yerine imza attığı ve bildirisini gerçekleştirdiği, Yeniden birebir teknisyen hakkında 27/04/2015 tarihinde tutulan tutanağa gerçek olmayan bilgiler yazarak tutanakta ismi geçen öğrencilerin yerine imza attığı, 26/03/2015 tarihinde gece nöbetçi olduğu sırada Yurt Özel Emniyet vazifelisi … hakkında tuttuğu tutanak içeriğinin ve tutanağa atılan imzaları diğerlerinin imzalarını taklit ederek doldurduğu biçimindeki fiilleri, “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” kapsamına girmemektedir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No : 2021/7809
Karar No : 2022/4131

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Kredi ve Yurtlar Kurumu . Vilayet Müdürlüğü . Yurt Müdürlüğünde Yurt Yönetim memuru olarak vazife yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait . tarih ve . sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek tahsil Kredi ve Yurtlar Kurumu genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Şurası kararının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.. idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile kaldırılması üzerine … idare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararda; davacının disiplin soruşturmasına bahis olan taşeron firma elemanı teknisyen … hakkında tutulan 16/04/2015 tarihli tutanak ardından İkaz yazısının bildirisi ile vazifeli olmadığı halde bu işle misyonlu memur …’nın yerine imza attığı ve bildirisini gerçekleştirdiği, Tekrar tıpkı teknisyen hakkında 27/04/2015 tarihinde tutulan tutanağa gerçek olmayan bilgiler yazarak tutanakta ismi geçen öğrencilerin yerine imza attığı, 26/03/2015 tarihinde gece nöbetçi olduğu sırada Yurt Özel Emniyet vazifelisi … hakkında tuttuğu tutanak içeriğinin ve tutanağa atılan imzaları diğerlerinin imzalarını taklit ederek doldurduğu tarafında isnat olunan aksiyonları hakkında “Görevi Berbata Kullanma Suçu” kapsamında yapılan ceza yargılaması sonucunda, … Asliye Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla “5 Ay Mahpus Cezası ile Cezalandırılmasına”, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’ nun 231.maddesinin beşinci fıkrası yeterince kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verildiğinin anlaşıldığı, davacı hakkında “Görevi Berbata Kullanma” cürmü kapsamında yapılan ceza yargılaması sonucunda verilen … Asliye Ceza Mahkemesi’nin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile davacı hakkında yapılan disiplin soruşturması kapsamında alınan Şahit sözleri, davacının savunma ve tabirleri ve belgede yer Meydan bilgi ve dokümanlardan, davacının şahısları ziyana uğratmak maksadıyla Öbür bireyler yerine imza atmak suretiyle Düzmece evrak düzenlediğinin subuta erdiği, hasebiyle davacının memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğunun sabit olduğu, Yeniden davacının Yurt çalışanlarından olan … ve .’ye fiili akında bulunduğunun subuta erdiği, münasebetiyle amirlerine, maiyetindekilere ve Amel sahiplerine fiili tecavüzde bulunduğunun da sabit olduğu anlaşıldığından, 657 sayılı Kanunun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) ve (f) alt bentleri uyarınca tesis edilen Devlet memurluğundan çıkarma sürecinde hukuka ters bir taraf bulunmadığı kanaatine varıldığı, öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Zamanaşımı” başlıklı 127. unsurunda, bu Kanun’un 125. hususunda sayılan Fiil ve halleri işleyenler hakkında bu Fiil hallerin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılması, başlanılmadığı takdirde disiplin cezası Eda yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı, disiplin cezasını gerektiren Fiil ve hallerin işlenildiği tarihten itibaren Son iki Yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza Eda yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı karar altına alınmış olup, soruşturma konusu fiillerin 2015 yılı Mart başından . Valiliği’ne şikayetin yapıldığı 13/05/2015 tarihine kadar olan Vakit dilimi içinde işlendiği, . Valiliğinin . tarih ve . sayılı yazısı ile Yüksek tahsil ve Kredi Yurtlar Kurumu genel Müdürlüğü’ne fiillerin bildirildiği, davalı kurumun . tarih ve . sayılı yazısı ile soruşturma onayı verdiği, dava konusu sürece destek fiillerin soruşturma husus ve onaylarında ve Yüksek Disiplin Kurulunca davacıya Şahit dinletme ve savunmasını yapma için verilen müddetlerde hukuka karşıt bir taraf bulunmadığı, soruşturmaya . Valiliğinin . tarih ve . sayılı yazısı maarif müfettişlerince başlanıldığı, soruşturmanın zamanı raporu ile davalı kurumca soruşturmaya 10/07/2015 tarihinde başlandığı ve 27/12/2016 tarihi prestijiyle sonlandırıldığı, disiplin sürecinin de 28/02/2017 tarihinde tesis edildiği dikkate alındığında mevzuatta öngörülen müddetler içerisinde soruşturmaya başlandığı ve ceza verildiği, münasebetiyle davacının zamanaşımı itirazının da hukuken kabul edilebilir olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına husus … idare Mahkemesi kararının hukuka ve yordama Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Soruşturma konusu filler hakkında ek soruşturma onayı alınmadığı, soruşturma kapsamının genişletildiği, zamanaşımına uğradığı, …’ye fiili hücumunda savcılıkça takipsizlik kararı verildiği, öbür hareketlerinden … Asliye Ceza Mahkemesinin kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verdiği, fiilinin 657 sayılı Kanun’un 125. unsurunun birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi kapsamında olduğu, … ve …’nün maiyetinde, amiri ve Amel sahibi olmadığından 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendi uyarınca ceza verilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu sürecin mevzuat kararlarına Müsait olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Temyiz isteminin kabulü ile yol ve yasaya alışılmamış olan Bölge idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra, evrak tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

Dosyanın incelenmesinden; Yüksek tahsil Kredi Yurtlar Kurumu Elazığ Vilayet Müdürlüğü Harput Kız öğrenci Yurdunda Yurt Yönetim memuru olarak misyon yapan davacının, vazife yaptığı Devre içerisinde teknisyen yardımcısı …’nin haksız yere işten çıkarılmasına neden olduğundan bahisle hakkında yapılan şikayet üzerine . Valiliği’nin . tarih ve . sayılı disiplin soruşturma buyruğu ile maarif müfettişlerince soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma sırasında … ismi ile imzasız tarihsiz “ilgili makama” hitaben yazılı ve konusu davacının fiilleri olan yazının gönderilmesi üzerine, yazıda geçen fiillerin de soruşturma konusuna iç edilerek hususun genel Müdürlük kontrol elemanlarınca soruşturulmasının talebi sonrasında Kredi Yurtlar Kurumu genel Müdürlüğü’nün . tarih ve . sayılı yazısı ile bütün fiillere ait olarak soruşturma onayı verildiği, davacı hakkında tez edilen bahse mevzu aksiyonlarına yönelik olarak yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen . tarih ve . sayılı soruşturma raporunda ise; davacının, taşeron firma elemanı teknisyen … hakkında tutulan 16/04/2015 tarihli tutanak ardından İkaz yazısının bildirimi ile misyonlu olmadığı halde bu işle misyonlu memur …’nın yerine imza attığı ve bildirisini gerçekleştirdiği, Tekrar tıpkı teknisyen hakkında 27/04/2015 tarihinde tutulan tutanağa gerçek olmayan bilgiler yazarak tutanakta ismi geçen öğrencilerin yerine imza attığı, 26/03/2015 tarihinde gece nöbetçi olduğu sırada Yurt Özel Emniyet vazifelisi … hakkında tuttuğu tutanak içeriğinin ve tutanağa atılan imzaları diğerlerinin imzalarını taklit ederek doldurduğu tezlerinin sübuta erdiği belirtilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının Teklif edildiği, ayrıyeten davacı hakkında; tam günü belirli olmamakla Bir arada 2015 yılı mart ayı içinde Yurt kantin-lokanta işletmesi çalışanı …’ye hakaret ve küfür ettiği, fiili akında bulunduğu, 31/03/2015 tarihinde Yurt binası içinde Yurt Özel Emniyet vazifelisi .’ye fiili akında bulunduğu argümanlarının da sübuta erdiği belirtilerek 657 sayılı Kanun’un 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının Teklif edildiği, teklifler doğrultusunda davacı hakkında . tarih ve . nolu Yüksek Disiplin Heyeti kararı ile 657 sayılı Kanun’un 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendinde; “Amirlerine, maiyetindekilere ve Amel sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak”, (g) alt bendinde ise; “Memurluk sıfat ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiilleri, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren Fiil ve haller ortasında yer almıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Uyuşmazlık konusu olayda; davacının, tam günü belirli olmamakla Bir arada 2015 yılı mart ayı içinde Yurt kantin-lokanta işletmesi çalışanı …’ye hakaret ve küfür ettiği, fiili hücumda bulunduğu, 31/03/2015 tarihinde Yurt binası içinde Yurt Özel Emniyet vazifelisi . ye fiili taarruzda bulunduğu fiilinin sabit olduğu gerekçesiyle 657 sayılı Kanun’un 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; davacının fiillinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendinde belirtilen; amirlerine, maiyetindekilere ve Amel sahiplerine karşı işlenilmediği ve bu nedenle de Laf konusu husus kapsamına girmediği sonucuna varıldığından, davacının anılan aksiyonları nedeniyle 657 sayılı Kanun’un 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bununla birlikte, 657 sayılı Kanun’un 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi ile ilgili olarak, 09/05/2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 16/01/2014 tarih ve E:2013/110, K:2014/8 sayılı kararında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinin, Anayasa’ya ters olmadığına hükmedilmiş olup, kararın münasebetinde özetle; dava konusu kuralda belgisiz olduğu ileri sürülen “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerin” tümünün evvelden öngörülmesinin ve tespitinin olanaksız olduğu ve Laf konusu hareketlerin Biricik tek ortaya konulmasının Muhtemel olmadığı, normun daha Kesin ve Aleni bir düzenlemeye İmkan tanımaması nedeniyle kullanıldığı anlaşıldığından, anılan kavramların kullanılmasında bellilik prensibine karşıtlık bulunmadığı, fıkrada genel bir belirleme yapılmadığı, disiplin cezasını gerektiren hareketlerin, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici olması gerektiği düzenlenerek çerçevesinin çizildiği, kaldı ki, itiraz konusu düstur destek alınarak tesis edilen idari süreçlere karşı yargı yolu Aleni olup belgisiz olduğu ileri sürülen kavramlar ve bu kavramların belirttiği hareketler yargı kararları yoluyla da somutlaştırıldığından, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2. hususuna alışılmamış olmadığı, …, yönetimin faaliyetleri Fazla çeşitli, karmaşık ve değişken olduğundan disiplin cezasını gerektirecek fiillerin tümünün kanunda Biricik tek belirlenmesinin Güç olduğu, kuralın incelenmesinden de görüleceği üzere memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketler denilmek suretiyle disiplin cezası gerektiren Fiil ve hareketlerin çerçevesinin çizildiği anlaşıldığından, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 38. ve 128. unsurlarına de ters olmadığı vurgulanmıştır.

Konuya ait olarak Yargıtay Ceza genel Konseyi’nin 02/07/1996 tarih ve E:1996/3-144, K:1996/171 sayılı kararında, “yüz kızartıcı suç”un, maddelerde tanımlanmadığı ve Biricik tek sayılmadığı, toplumun yapısına nazaran Vakit vakit değişikliğe uğrayan bu hataların Biricik tek sayılmasının olanaksız olduğu, “…gibi Çehre kızartıcı suçlar” denildiğinde unsurda sayılmamış olan diğer Çehre kızartıcı kabahatlerin neler olduğunun kanunları uygulamakla vazifeli yargı organlarınca saptanacağı belirtilmiştir.

Buna rağmen, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, 5525 sayılı kanun kapsamına ait bir uyuşmazlıkta verdiği 12/11/2014 tarih ve E:2012/482, K:2014/3992 sayılı kararında, “Burada yer verilen ‘gibi Çehre kızartıcı suçlar’ ibaresindeki ‘gibi’ sözcüğü, Çehre kızartıcı hata olarak anılan Kanunda sayma yoluyla belirtilen ‘Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle Yalın yahut nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas hatalarından biri’ni Anlatım etmek üzere kullanılmıştır. aykırı yorumla, ‘gibi’ sözcüğünün, ‘sayılanlara misal suçları’ Anlatım ettiğinin kabul edilmesi, Anayasa’nın 128. hususunun ikinci fıkrası ile 657 sayılı Kanunun 18. unsuru uyarınca memurların memurluklarının sona erdirilmesine ait durumların şahsen kanunda düzenlenmesi gerektiğine ait memur teminatına alışılmamış olduğu üzere; yönetimlere, Kanunda gösterilen cürümler dışında emsal cürümlerin Çehre kızartıcı kabahat sayılması konusunda, ölçütleri belgisiz, geniş bir takdir yetkisi tanınması sonucunu da doğurabilecektir.” tabirlerine yer vererek, 5525 sayılı Kanunda sayma yoluyla belirtilen aksiyonlar ortasında yer verilmeyen “intihal” fiilinin Çehre kızartıcı hata olarak kabul edilemeyeceğine ve bu fiile dayanılarak verilmiş dava konusu disiplin cezasının, Nitelik prestijiyle 5525 sayılı Kanunun kapsamına girdiğine karar vermiştir.

Ancak, İdari Dava Daireleri Konseyi 04/03/2013 tarih ve E:2009/652, K:2013/751 sayılı bir öteki kararında, “cinsel taciz ve sarkıntılık” fiili nedeniyle hakkında halk vazifesinden çıkarma cezası verilen davacının fiilinin, 5525 sayılı Kanunda sayılan kabahatlerden olmamasına Karşın Erdem ve onur kırıcı hatalar kapsamında olduğu, münasebetiyle 5525 sayılı kanun ile öngörülen disiplin affından faydalanacak disiplin cezaları kapsamında bulunmaması nedeniyle dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren idare Mahkemesinin ısrar kararını onamıştır.

Görüldüğü üzere, bu husustaki tartışmalar ve görüşler çeşitlilik arz etmekle birlikte, Çehre kızartıcı cürümlerin neler olduğunun, kanunları uygulamakla vazifeli yargı organlarınca saptanması daha Müsait olacaktır. Bu kıymetlendirme yapılırken de verilen disiplin cezasının sebebi, niteliği ve kapsamı göz önüne alınacaktır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, davalı idarece sürecin Sebep ögesi olarak gösterilen fiillerin, “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” kararı kapsamında görülerek dava konusu disiplin cezasının verildiği anlaşılmakta ise de, davacının taşeron firma elemanı teknisyen … hakkında tutulan 16/04/2015 tarihli tutanak ardından İkaz yazısının bildirimi ile misyonlu olmadığı halde bu işle misyonlu memur …’nın yerine imza attığı ve bildirimini gerçekleştirdiği, Tekrar tıpkı teknisyen hakkında 27/04/2015 tarihinde tutulan tutanağa gerçek olmayan bilgiler yazarak tutanakta ismi geçen öğrencilerin yerine imza attığı, 26/03/2015 tarihinde gece nöbetçi olduğu sırada Yurt Özel Emniyet vazifelisi … hakkında tuttuğu tutanak içeriğinin ve tutanağa atılan imzaları oburlarının imzalarını taklit ederek doldurduğu biçimindeki fiilleri, “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” kapsamına girmediğinden, anılan aksiyonları nedeniyle üstte yer verilen 657 sayılı Kanun’un 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu prestijle, davanın reddi istikametindeki Elazığ 1. idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize mevzu Bölge idare Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan . TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yine bir karar verilmek üzere belgenin . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 23/06/2022 tarihinde Kesin olarak oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI oy :

Davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddine ait . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin kararı metot ve hukuka Müsait olduğundan onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir